VOORBEREIDING OP RAMADAN
“…En laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.”
(Soerat al-Moetaffifien: 26)
Dus beste moslim, wees waakzaam en benut Ramadan optimaal door de volgende zaken in acht te nemen:
Vraag Allah om jou de maand Ramadan door te laten brengen in een staat van gezondheid en welzijn.
Roep Allah aan en vraag Hem jou in staat te stellen om de maand Ramadan in gezondheid en welzijn door te mogen brengen. Dit zodat jij Allah met volle overgave kan aanbidden middels het vasten, het gebed en het gedenken van Allah. Zo plachten de vrome voorgangers hun Heer aan te roepen om hen in staat te stellen de maand Ramadan mee te maken. Als Ramadan tot haar einde kwam, vroegen zij Allah nadien hun verrichtte daden van aanbidding te accepteren.
Bij het zien van de nieuwe maan van de maand Ramadan, kan men in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) het volgende zeggen: “Allahoemma ahhilhoe calainaa bil Yoemni wal Imaan was Salaamati wal Islaam. Rabbi wa RabboekAllah.”
De vertaling hiervan is: “O Allah, laat het verschijnen van de nieuwe maan voor ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.”
(Goed verklaard door al-Albaani)
Wees Allah dankbaar dat je Ramadan mag meemaken.
Imam an-Nawawi heeft in het hoofdstuk ‘al-Adhkaar’ (de gedenkingen) vermeld: “Weet dat het aanbevolen is dat wanneer bij iemand zich een zichtbare gunst voordoet of een zichtbaar kwaad verdwijnt, hij uit dank aan Allah zich ter aarde werpt of Hem prijst met datgene wat gepast is.”
Dat Allah de mens leidt naar gehoorzaamheid en aanbidding, behoort tot de grootste gunsten die Hij Zijn dienaren kan schenken. Het feit dat de moslim de maand Ramadan in een staat van goede gezondheid door mag brengen, is eveneens een grote gunst op zich die dankbaarheid aan Allah verdient.
Het vertonen van vreugde en blijdschap.
Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen verblijdde met de komst van de maand Ramadan door te zeggen: “Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand. Allah heeft het voor jullie verplicht gesteld om (gedurende deze maand) te vasten. Tijdens (deze maand) zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn vastgeketend. Erin (in de maand Ramadan) is één nacht die beter is dan duizend maanden en wie van de goedheid ervan wordt ontnomen, wordt waarlijk (van iets groots) ontnomen.”
(an-Nasaa’ i)
De vrome voorgangers, waaronder de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), plachten veel aandacht te besteden aan de maand Ramadan en verheugd te zijn met de komst ervan. De bekendmaking van de komst van Ramadan is een moment dat gekenmerkt wordt door vreugde, het goede en het neerdalen van Barmhartigheid van Allah op de moslims.
Het goed indelen van de tijd in Ramadan.
Jammer genoeg plannen veel mensen tijdens de Ramadan uiteenlopende zaken slechts ten behoeve van het wereldse leven. Alleen een enkeling denkt hierbij aan het Hiernamaals. Dit is het gevolg van het gebrek aan besef over de taak van een gelovige in dit wereldse leven. Daarnaast zijn velen onachtzaam over de kansen die hen geboden worden in deze maand om tot zelfreiniging en bezinning over te gaan.
Tot het plannen van zaken voor het Hiernamaals behoort dat men de Ramadan besteedt in gehoorzaamheid en aanbidding van Allah. Zo kan iedere moslim bijvoorbeeld voor zichzelf een praktisch schema maken om de dagen en nachten van Ramadan met gehoorzaamheid aan Allah te vullen. Dit artikel kan dan ook als uitgangspunt hiervoor dienen.
Het hebben van oprechte voornemens om de maand Ramadan optimaal te benutten en te vullen met goede daden.
Wie oprecht is tegenover Allah, Allah zal oprecht zijn tegenover hem door hem te steunen in de gehoorzaamheid, en de wegen naar het goede voor hem te vergemakkelijken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.”
(Soerat Mohammed: 21)
Kennis en begrip hebben van de voorschriften betreffende Ramadan.
De gelovige dient Allah op basis van kennis te aanbidden. Er bestaat geen excuus voor onwetendheid als het gaat om de verplichtingen die Allah aan zijn dienaren heeft opgelegd. Een van deze verplichtingen is het vasten van de maand Ramadan. Er rust een taak op de moslim om kennis op te doen over zaken en voorschriften betreffende het vasten van de maand Ramadan. Dit dient te gebeuren vóór de komst ervan zodat het vasten geldig is en geaccepteerd zal worden door Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.”
(Soerat al-Anbiyaa’ : 7)
Het tonen van berouw en het verlaten van zonden.
Wij dienen Ramadan te ontvangen door oprechte voornemens te hebben om zonden en misstappen te verlaten, oprecht berouw te tonen, op te houden met zondigen en hier nooit meer naar terug te keren. De maand Ramadan is namelijk de maand van berouw. Wie in deze maand geen berouw toont, zal dat waarschijnlijk nooit doen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen.”
(Soerat an-Noer: 31)
Kennis opdoen van de deugden van Ramadan.
Wij kunnen ons mentaal voorbereiden door boeken en artikelen te lezen en lessen en lezingen te beluisteren die de deugden en voorschriften van het vasten verduidelijken. De Profeet (vrede zij met hem) verblijdde zijn metgezellen op de laatste dag van de maand Shacbaan met de komst van de maand Ramadan toen hij zei: “Ramadan is tot jullie gekomen…”
Het zich op de beste manier voorbereiden op dacwah. (Islamitische predikatie)
Dit kan door middel van het houden van een toespraak in de moskee. Ook kunnen er boekjes, folders (met betrekking tot de maand Ramadan) en cadeaus worden uitgedeeld aan de moskeegangers, maar ook aan de buurtbewoners. Zo kun je ook cd’ s en boekjes in een envelop stoppen en deze als cadeau weggeven. Tot slot dien je de armen en de behoeftigen te gedenken en hen liefdadigheid te geven.
We ontvangen Ramadan en beginnen met een schone lei, door:
Terug te keren tot Allah, de Verhevene en oprecht berouw te tonen.
De Profeet (vrede zij met hem) te gehoorzamen in zijn geboden en verboden.
Het goede te betrachten en de banden te onderhouden met de ouders, naasten, verwanten, echtgenoten en de kinderen.
Goed om te gaan met de mensen in de samenleving waarin jij je bevindt, zodat jij tot de vromen en de behulpzamen behoort. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder mensen zijn degenen die zich het meest dienstbaar opstellen tegenover anderen.”
(Goed verklaard door al-Albaani)
Op dezelfde wijze als een dorstig stuk grond de regen ontvangt, een zieke de dokter ontvangt en een persoon zijn dierbare ontvangt na langdurige afwezigheid, zo dient de moslim de maand Ramadan te verwelkomen.
Voorbereiding op Ramadan deel -2
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Hoe kan men zich motiveren om de maand Ramadan optimaal te benutten?
Om de maand Ramadan optimaal te benutten wat betreft daden van aanbidding, dien je de volgende zaken in acht te nemen:
Zuivere toewijding aan Allah tijdens het vasten.
Een zuivere toewijding aan Allah is de kern van de aanbiddingen en de sleutel tot de aanhoudende goede daden en is een reden voor de Steun en Succes van Allah, de Heer der werelden. Hoe sterker de zuivere toewijding en oprechtheid voor Allah en de wil voor het goede, des te meer Allah de gelovige steunt, zoals Ibnoel Qayyim (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd. Zo heeft Allah ons bevolen om de daden van aanbidding enkel en alleen aan Hem toe te wijden en aan niemand anders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere toewijding te aanbidden als zuivere monotheïsten.”
(Soerat al-Bayyinah: 5)
Je bewust maken van de verheven beloning die Allah klaar heeft staan voor de vastenden.
De beloning voor de vastende is groot. Alleen Allah is op de hoogte van de grootheid van deze beloning. Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”
Wie maar een dag omwille van Allah vast, zal zeventig jaar van het Vuur verwijderd worden. Laat staan de hele maand vasten!
Het vasten doet voorspraak voor de dienaar op de Dag des Oordeels, net zolang totdat de dienaar het Paradijs zal binnentreden.
Het Paradijs kent een Poort die ar-Rayyaan heet. Hierdoor treden alleen de vastenden binnen.
Vasten in de maand Ramadan doet alle voorgaande zonden wissen.
In de maand Ramadan openen de Poorten van het Paradijs en sluiten de Poorten van de Hel.
In de maand Ramadan worden de smeekbeden van de vastenden verhoord.
Beste moslim en moslima, zorg dat jou deze beloning, die Allah speciaal klaar heeft gemaakt voor de vastenden, toekomt. Stroop je mouwen op, bereid je goed voor en ga hiermee actief aan de slag.
Weten dat het vermeerderen van verschillende daden van aanbidding in de maand Ramadan tot de handelwijze van de Profeet (vrede zij met hem) behoort.
De Profeet (vrede zij met hem) vermeerderde in deze heilige maand verschillende daden van aanbidding, zoals hij dat niet deed in de overige maanden. Wanneer je weet dat jouw Profeet dit heeft gedaan, dan zou hierdoor jouw motivatie om de Ramadan optimaal te benutten alleen maar moeten toenemen. Laat de Profeet (vrede zij met hem) dan ook een goed voorbeeld voor ons zijn in zijn manieren van aanbidding. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld.”
(Soerat al-Ahzaab: 21)
De moslim dient te beseffen welke zegeningen zich in deze maand bevinden.
De zegening van het feit dat hij de daden van aanbidding intenser beleeft. Zo zie je dat het geloof van een dienaar in deze maand sterker wordt, zijn hart levendiger, hij constant het geloof gedenkt en sneller tot inkeer komt. Dit zijn concrete voorbeelden die iedere gelovige ervaart en er is geen twijfel over dat dit tot de Gunsten van Allah richtingen de vastenden behoort.
De zegening van het toenemen van lichamelijke sterkte. Ondanks dat de vastenden zich onthouden van eten en drinken, voelt het alsof hun kracht toeneemt en hun incasseringsvermogen voor ontberingen groter wordt. Aan de andere kant schenkt Allah jou zegeningen in jouw kracht, waardoor je zonder moeite de vijf dagelijkse gebeden verricht met al haar aanbevolen gebeden, ondanks de honger en de dorst die je voelt.
Zegeningen in de tijd. Heb je wel eens stilgestaan bij de zegeningen die jou in de Ramadan worden gegeven met betrekking tot de tijd? Je verricht daden binnen een dag waar je normaal gesproken, buiten de Ramadan, een week over doet. Profiteer daarom van de zegeningen van de Ramadan, de zegeningen van de Koran. Wees ervan bewust dat dit een steun voor jou is voor het gehoorzamen van de Barmhartige. Blijf dan ook standvastig in welke tijd en plaats je je ook maar mag bevinden.
Je bewust zijn van de bijzonderheden van de maand Ramadan.
Allah heeft de maand Ramadan verkozen boven de andere maanden door middel van vele bijzonderheden en deugden die zich hierin bevinden. Zoals:
De mondgeur van een vastende is bij Allah beter dan de geur van muskus.
De engelen vragen Allah vergiffenis voor de vastenden, totdat zij hun vasten verbreken.
De Poorten van het Paradijs openen en de Poorten van de Hel sluiten.
In deze maand bevindt zich Laylat ul-Qadr. Deze nacht is beter dan duizend maanden. Wie verstoken blijft van het verrichten van goede daden in deze nacht, is verstoken van al het goede.
Iedere avond van deze maand bevrijdt Allah mensen die voor de Hel bestemd zijn.
Realiseren dat Allah de beloning voor het vasten heeft voorbehouden aan Zichzelf, in tegenstelling tot de overige daden van aanbidding.
Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”
Weten in hoeverre de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de vrome voorgangers zich hebben ingespannen in de gehoorzaamheid tijdens deze edele maand.
De vrome metgezellen realiseerden zich de deugd van de Ramadan en zij spanden zich in voor het aanbidden van hun Heer.
Weten dat het vasten voorspraak zal doen voor de vastende op de Dag des Oordeels.
Dit is een andere bijzonderheid die ervoor zorgt dat je meer gehecht raakt aan het vasten en er waakzaam over bent. Het vasten zal dan een reden zijn voor het kwijtschelden van de zonden. Wat een gezelschap! Een gezelschap die in de meest moeilijke situatie voorspraak voor jou doet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk te kennen gegeven dat het vasten op de Dag der Opstanding voorspraak zal doen voor de zijnen, zeggende: “Het vasten en de Koran zullen beiden voorspraak doen op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: ,,O mijn Heer, ik heb hem overdag van het eten en lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. En de Koran zal zeggen: ,,Ik heb hem ’s nachts weerhouden van het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. Hij (vrede zij met hem) zei: ,,Allah zal hen dan beiden toestaan om voorspraak (voor hem) te doen.”
(Authentiek bevonden door al-Albaani)
Weten dat Ramadan de maand is van de Koran en geduld.
Het vasten in de Ramadan en de nachten ervan biddend doorbrengen zijn reden voor vergeving van de zonden. Daarnaast is het vasten een uitkomst voor vele maatschappelijke, psychische, seksuele en gezondheidsproblemen.
Dit was een opsomming van een aantal zaken die een gelovige moeten motiveren om de maand der zegeningen en genade optimaal te benutten. Pas op dat je niet tekort schiet in zulke tijden, waardoor je spijt zal krijgen op het moment dat spijt niet meer baat. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En het Hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht.”
(Soerat al-Israa’: 21)
Tot slot vragen wij Allah om onze vasten en gebeden te accepteren. En onze laatste lofuiting luidt als volgt: Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Zegeningen en vrede zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en alle metgezellen. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.
HOE STA JIJ ERVOOR DEZE RAMADAN
[/De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen zijn metgezellen: “Als jullie (eens) wisten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen. Hierop bedekten de metgezellen hun gezichten, terwijl je hun gehuil kon horen.” (al-Boechari)
Als de Profeet (vrede zij met hem) met het gebed begon, dan hoorde je vanuit zijn borst een geluid dat te vergelijken is met het geluid van een koperen ketel die staat te koken (vanwege zijn gehuil). (Sahih Aboe Daawoed)
Een nieuwe vastenmaand is wederom aangebroken en de daden die wij in het afgelopen jaar hebben verricht zijn opgestegen naar Allah, maar zullen deze van ons geaccepteerd worden, of niet?
Voorwaar, Allah accepteert slechts (de daden) van de godsvrezenden.
(Soerat al-Maa’iedah: 27)
Zouden wij de bladzijden van het afgelopen jaar openslaan, dan zouden wij daarin vele viezigheden aantreffen. Een aantal van onze voorgangers plachten te zeggen: “Als onze zonden een geur zouden hebben, dan zouden de mensen van ons zijn weggelopen vanwege de stank.” Wij zouden bladzijden tegenkomen die vol staan geschreven met slechte daden zoals, roddelen, het opzetten van mensen tegen elkaar, het verspreiden van lasterpraat. Wij hebben ons overgegeven aan onze begeerten, terwijl onze Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Hel is omringd met lusten en het Paradijs is omringd met zaken die de mens niet gemakkelijk afgaan.” (al-Boechari)
Men hecht in het geheel geen waarde aan de duurzame koopwaar van Allah; Het Paradijs, en verkoopt dit voor een luttel bedrag. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het Paradijs is dichter bij iemand van jullie dan de veters van zijn schoeisel en voor de Hel geldt precies hetzelfde.” (al-Boechari)
Laten we, nu Ramadan is aangebroken, eens een moment stil staan bij onze verrichtingen van het afgelopen jaar en laten wij hieruit lering trekken voor dit jaar en de jaren daarop.
ENKELE ADVIEZEN VOOR DE VASTENDE
Lof zij Allah alleen en zegening en vrede zij met de laatste profeet.
Dit zijn, beste broeder en zuster, enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf, uw huis en (eventueel) uw moskee voor te bereiden op de heilige maand Ramadan, biddendetot Allah om ons en alle moslims te helpen bij het vasten en het bidden tijdens deze heilige maand; waarlijk Hij is tot alles in staat:
1- De intentie zuiveren en de daden zuiver voor het aangezicht van Allah verrichten;
2- De gunst van Allah met deze aangelegenheid gewaarworden;
3- Beseffen dat Ramadan een concurrentiemaand is voor diegenen die zichzelf tegen het Hellevuur willen beschermen;
4- Zich vrij maken voor het lezen van de Koran en zo veel mogelijk afstand nemen van andere wereldlijke zaken;
5- Gebruik bij het lezen van de Koran een tafsir-boek: bijvoorbeeld Taysir Al Karim ar-Rahmaan van Imam Sadi. Een tafsir-boek zult u nodig hebben voor de uitleg van de moeilijke verzen;
6- Zorg ervoor dat je twee verschillende Koransessies houdt, eentje voor het aandachtige begrijpend lezen, waarbij je stilstaat bij de wonderbaarlijkheden en de tekenen van de Koran; en een andere sessie voor het vloeiend lezen, waarbij je ernaar streeft zo veel beloning van Allah te verkrijgen door de Koran zo vaak mogelijk uit te lezen;
7- Een dagschema maken met een dagindeling op basis van uw eigen mogelijkheden en capaciteiten;
8- Zichzelf trainen op doeaa’ (smeekbeden) en het ten hemel strekken van je handen tijdens doeaa’;
9- Zichzelf trainen na afloop van het gebed in de moskee te blijven, vooral na fadjr- en asr-gebed;
10- Zichzelf trainen op liefdadigheid, gulheid en vrijgevigheid.
11- Zichzelf stimuleren de biografieën van onze voorgangers te lezen en speciale aandacht te geven aan hoe zijn zich tijdens de maand Ramadan gedroegen;
12- Bandjes luisteren en folders lezen die gaan over de maand Ramadan.
13- Nachtgebed verrichten (liever samen met de imam in de moskee).