WAT IS DE ISLAM?
Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.
Er zijn twee soorten van overgave
1 . Verplichte overgave
Zoals de overgave van de zon, maan, zeeën, planten, dieren enz. Zelfs iemands hartslag heeft geen keus dan het gehoorzamen van de Wetten van Allah.
2 . Vrijwillige overgave
Dit soort overgave heeft te maken met het verrichten van geboden en het laten van verboden, met de bedoeling Allah te gehoorzamen. Islam is de natuurlijke wijze van leven en de religie van de natuur om ons heen, want ieder schepsel prijst Allah.
Wat is een moslim?
Een moslim is degene die gelooft in de eenheid van Allah en zich overgeeft aan Zijn Wil zonder aan Hem deelgenoten toe te kennen.
Waar komt de naam moslim vandaan?
Allah heeft ons deze naam gegeven. In Zijn laatste geopenbaarde boek, de Koran staat:
Hij is degene Die jullie moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (in de Koran).
(Soerat al-Hadj: 78)
Waarom zou ik moslim moeten zijn?
Omdat de Islam de enige religie is die door Allah wordt geaccepteerd. In de Koran staat:
En wie een andere godsdienst dan de Islam verlangt; het zal van hem niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. ( Soerat Aali Imraan: 3)
Wat zijn de zuilen van de Islam?
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen):
1. 1- Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschappers is.
Dat wil zeggen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij en dat Hij aanbeden moet worden volgens de Voorschriften die Hij aan de Boodschapper Mohammed heeft geopenbaard.
2. 2- Het verrichten van de Salaah.
Dat wil zeggen het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden op de tijden die daarvoor bepaald zijn.
3. 3- Het betalen van de Zakaah.
Dat wil zeggen het geven van een geldbedrag, een hoeveelheid voedsel of een of meer dieren, afhankelijk van het soort bezit dat men heeft, wanneer de hoogte van het bezit Nisaab (het minimum waarover men zakaah moet geven) heeft bereikt en wanneer een hele maanjaar verstreken is over het bezit ervan.
4. 4- Het vasten in de maand Ramadan
Dat wil zeggen het vasten van de negende islamitische maand Ramadan voor degene die daartoe in staat is.
5. 5- Het verrichten van de bedevaart naar het Heilige Huis (de heilige moskee in Mekka) voor degene die daartoe in staat is .”
(De vetgedrukte tekst in deze hadith is verhaald door al-Boechari)
Wat zijn de zuilen van het geloof?
De Profeet heeft gezegd: “Het geloof houdt in dat je gelooft in:
1. 1- Allah.
Dat Hij de Enige, Ware Godheid is en dat Hij de Schepper is. Hij alleen heeft het recht aanbeden te worden. Zijn Namen, Attributen en Eigenschappen laten zich vergelijken met geen enkel van Zijn schepselen.
2. 2- Zijn Engelen
Het zijn schepselen en dienaren van Allah, geschapen uit licht, die noch mannelijk noch vrouwelijk zijn en die Hem gehoorzamen in alles wat Hij hen beveelt.
3. 3- Zijn geopenbaarde Boeken
Het gaat om alle boeken die Allah aan Zijn Boodschappers heeft geopenbaard, inclusief de Thora, de Bijbel, de Psalmen en de Koran … De Koran is een bevestiging en een getuige over de voorgaande Boeken, tevens domineert Hij over deze boeken.
4. 4- Zijn Boodschappers
Het zijn door Allah verkoren mensen die de Openbaring van Allah aan de mensheid overbrachten; de eerste was Noach en de laatste was Mohammed (vrede zij met hem).
5. 5- De Laatste Dag
Dit is de Dag des Oordeels, de Dag der Opstanding en de dag waarop de schepselen de verantwoording zullen afleggen voor hun daden.
6. 6- Het geloven in de (Goddelijke) voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan.
Dit betekent dat alles wat zich in de schepping voordoet met Kennis, Wil en Kracht van Allah geschiedt. De dienaren dienen zich te berusten in alles wat Allah voor hen heeft bepaald.
Waarom heeft Allah ons geschapen?
Allah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden. In de Koran vertelt Allah wat als volgt vertaald kan worden:
En Ik heb de Djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)
Wat is aanbidding?
Aanbidding (in het Arabisch Ibaadah) is een allesomvattende term voor alle handelingen en uitspraken waar Allah van houdt en die Hij heeft voorgeschreven, zoals het gebed, het lezen van de Koran, het geven van vrijwillige aalmoezen enz.
Hoe aanbidden wij Allah?
Wij aanbidden Allah op de manier waarop Hij en Zijn Boodschapper ons hebben opgedragen dit te doen. In de Koran staat:
O jullie die geloven! Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig. Soerat Moehammed: 33)
Waarom stuurde Allah profeten?
Allah zond profeten naar de mensen om hen uit te nodigen tot de aanbidding van de Ene Ware God, Allah en om het aanbidden van deelgenoten (afgoden) te verwerpen. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:
En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en vermijd at-Taaghoet (de Satan en alles wat buiten Allah wordt aanbeden) (Soerat an-Nahl: 36)
Wat is Tawhied?
Tawhied is het geloven in de Eenheid van de enige Ware God, de Enige Ware Heer, de Schepper, de Onderhouder, en het erin geloven dat niemand en niets wordt terecht aanbeden, behalve Hij. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:
En jullie god is één (God). Er is geen god dan Hij, de Erbarmer , de Meest Barmhartige.
(Soerat al-Baqarah: 163)
Tevens houdt het in de bevestiging van alle Namen en alle Eigenschappen van Allah waarmee Hij Zichzelf heeft beschreven en waarmee de Profeet Hem heeft beschreven, zonder vergelijking met enige schepsel en zonder hoedanigheid (hoe Allah, een Naam of een Eigenschap van Hem in werkelijkheid is). Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:
Niets gelijkt op Hem. En Hij is de Alhorende, de Alziende. (Soerat ash-Shoeraa: 11)
————————————————–
De Islam kent anderhalf miljard volgelingen. Dat houdt in dat één op de vijf mensen in de wereld het Islamitische geloof aanhangt. De Islam is een religie die zich in de loop der jaren over de gehele wereld heeft weten te verspreiden. Deze religie moet dus iets bevatten dat zoveel mensen van de waarachtigheid van de Islam heeft weten te overtuigen. Met deze gegevens in mijn achterhoofd vraag ik u het volgende: wat weet u daadwerkelijk over de Islam?
Bestaat uw kennis over de Islam louter uit datgene wat u, vooral de laatste tijd, van anderen heeft gehoord? Of is uw mening over de Islam een samenraapsel van individuele meningen, vooroordelen en (wan)daden van individuen die zichzelf moslim noemen? De kans is groot dat u beschikt over onvolledige of misschien zelfs onjuiste informatiebronnen. Laten we daarom op een eenvoudige wijze kijken naar de werkelijke inhoud van de Islam. Daarbij stellen we ons de volgende hoofdvraag: wat wil de Islam ons vertellen?
Allereerst kijken we naar de taalkundige betekenis van het woord Islam. Het woord Islam kent zijn basis uit de volgende drie arabische letters: ‘sien’, ‘lam’ en ‘miem’, hetgeen wat ‘selleme’ (vrede) betekent. Op zichzelf staand betekent het woord Islam ‘overgave aan de Wetten van Allah’. Degene die hier aan voldoet is een moslim.
Wat deze ‘overgave aan de Wetten van Allah’ precies inhoudt, wordt ons duidelijk gemaakt in de boodschap waar elke profeet mee is gekomen, namelijk de verkondiging dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. De Islam is op deze boodschap gebouwd, een boodschap die de Tawhied (monotheïsme) wordt genoemd. Ook eerdere Goddelijke geschriften, zoals de Bijbel, bevestigen de boodschap van het monotheisme. Iesa (Jezus) verkondigde ook het monotheïsme, de Bijbel zélf erkent en staat deze de aanbiddingen van goden naast de Enige God niet toe. De ‘voorstelling’ dat Iesa zélf de zoon van God is berust niet op informatie die uit de Bijbel is verkregen, maar vindt zijn oorsprong in woordelijke dwalingen van mensen die Isa nooit gezien, gehoord of gekend hebben.
En Allah, de Verhevene zegt:
“Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.” (Soerat Aali Imraan: 19)
Allah zegt, sprekende tegen Zijn boodschapper (vrede zij met hem):
“En Wij hebben jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.”
(Soerat Al Maa’idah: 48)
De kern van de profetische boodschappen komt overeen, maar wat betreft regelgevingen verschilden zij van elkaar. Dit heeft te maken met het feit dat de boodschappen in verschillende tijden zijn geopenbaard. De verschillende tijden hebben daarom verschillende regelgevingen, speciaal toegespitst op het volk aan wie de boodschap is geopenbaard. Zo zijn alle profeten naar hun volk gestuurd met uitzondering van de laastste profeet, de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Na hem zal er geen profeet meer komen, daarom werd hij gezonden met een universele boodschap: eenGoddelijke wetgeving die zal gelden tot het einde der mensheid.
Allah zei sprekende tegen Zijn Boodschapper:
“Zeg: ,,O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiden volgen.” (Soerat Al A’raaf, aayah 158).
De algemene Islam is de Islam (zoals hierboven is omschreven) die de boodschap van alle profeten en boodschappers omvat. Die boodschap houdt in dat alleen Allah, de Verhevene het (alleen)recht op aanbidding heeft, en dat men Hem geen deelgenoten mag toekennen. De specifieke Islam is de religie de Islam zoals wij die kennen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).
Een andere taak die de profeten hebben meegekregen, is het onderwijzen van de mensheid. De profeten en de boodschappers is deze taak op het lijf geschreven, zij zijn immers door Allah zelf geselecteerd voor deze nobele taak. Wat wij bijvoorbeeld van de profeten leren, is hoe God te aanbidden. Wij kunnen God dus niet op een manier aanbidden zoals wij dat willen, maar wij moeten God aanbidden zoals God dat via Zjn profeten en boodschappers aan ons kenbaar heeft gemaakt.
En wij hebben ook tot jou de Vermaning (de Koran) geopenbaard opdat jij (O Mohammed) de mensen duidelijk maakt wat naar hen is neer gezonden’. (Soerat an-Nahl: 44)
De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons ook onderwezen. Zo heeft hij ons geleerd dat de Islam uit vijf zuilen bestaat, te weten:
1. De geloofsbelijdenis (Shahadah)
2. De rituele gebeden (Salah)
3. Het geven van aalmoezen (Zakah)
4. Het vasten gedurende de Ramadan (Siyam)
5. De pelgrimstocht (pelgrimage) naar Mekka (Haddj)
Wat houden deze vijf zuilen in?
De vijf zuilen van de islam is de verzamelnaam die gebruikt wordt voor de vijf meest fundamentele religieuze verplichtingen van iedere moslim en valt onder de heilige wetten van de islam, de Shariecah (de Islamitische wetgeving). Elke vrome moslim houdt zich voor zover mogelijk aan deze religieuze verplichtingen, dit omdat deze vijf zuilen als een essentieel onderdeel van de aanbidding van Allah worden beschouwd.
1. De geloofsbelijdenis (Shahadah)
Bewijs voor de geloofsbelijdenis is terug te vinden in de Koran, daarin wordt gezegd:
“God getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.” (Soerat Aali Imraan: 18)
In getranslitereerd Arabisch (uitgesproken Arabisch) luidt deze getuigenis als volgt:
āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah, āsh’hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah. Dit wordt de geloofsbelijdenis genoemd. Dat kan als volgt ongeveer vertaald worden: ik getuig dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah. Het eerste gedeelte āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah bestaat uit een ontkennende deel en een bevestigende deel. Wat houdt dit in?
Wat betreft het ontkennen, dit houdt in dat je ontkent dat er een god is naast Allah. Allah is de Enige God. Is het genoeg om alleen dit te zeggen? Nee, want daarmee erken je Zijn alleenrecht op aanbidding nog niet.
Wat betreft het bevestigen; je bevestigt dat Allah het alleenrecht op aanbidding heeft. Is het genoeg om alleen dit te zeggen? Nee, want je erkent de profeetschap van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) nog niet.
Het volgende gedeelte van de geloofbelijdenis āsh’hadu ānna mūhammadār rasūlu-lla omvat de erkenning van het profeetschap van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Dit houdt in dat wij de profeet moeten gehoorzamen in datgene wat hij ons heeft opgedragen. Wij geloven en bevestigen zijn berichtgevingen, nemen afstand van datgene wat hij ons verboden heeft verklaard en aanbidden Allah volgens de Voorschriften die Hij ons kenbaar heeft gemaakt. Een andere betekenis houdt in dat wij de universele boodschap van de profeet zowel met de mond als met het hart moeten bevestigen. De universele boodschap van de profeet is niet alleen aan de mensheid, maar ook aan de djinn (wezens gemaakt uit rookloos vuur) gericht.
2. De rituele gebeden (Salah)
Het bewijs voor het verrichten van het gebed en het geven van de aalmoezen is terug te vinden in hoofdstuk (98) Al-Bayinnah:5. Daarin wordt het volgende gezegd: ‘En daarin werd hun slechts geboden God te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.”
De salah (het gebed) is de tweede zuil van de Islam. Het gebed is verplicht (fard) voor iedere moslim. Moslims zijn verplicht om vijf keer per dag de salat te verrichten. Hiervoor zijn vaste tijdsperioden vastgesteld, gebaseerd op de positie van de zon (zonsopgang, hoogste punt en dergelijke). Hierdoor kunnen de gebedstijden gedurende het jaar (naar gelang van het seizoen) variëren.
De namen van de vijf dagelijkse gebeden (en tevens van de tijdstippen) zijn:
· Fadjr (het aanbreken van de dageraad)
· Dhuhr (middag, hoogste punt van de zon)
· Asr (namiddag)
· Maghrib (zonsondergang)
· Isha’a (avond of nacht)
3. het geven van aalmoezen (Zakat)
De zakat is de derde van de vijf zuilen van de Islam. Het woord zakat betekent ‘reiniging’. Dit gebeurt in de vorm van de verplichte aalmoezen (armenbelasting). Dit is o.a. om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan ‘reinigt’ het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Met behulp van de zakaat zal de gever verre gehouden worden van het hellevuur.
Er zijn strenge regels voor het bepalen van de hoogte van de zakat. Het betalen van zakat is verplicht indien het bezit minus de schulden een bepaald bedrag overschrijdt. Dit bedrag is het equivalent (staat wat betreft de minimale waarde gelijk aan) van 85 gram puur goud.
4. Het vasten gedurende de vastenmaand de Ramadan
Het bewijs voor het vasten is terug te vinden in hoofstuk (2) Al Baqarah:183. Allah zegt daarin het volgende tegen de gelovigen: “O, jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen die vóór jullie waren voorgeschreven, opdat jullie vroom zullen zijn.”
De Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. De maand Ramadan duurt 29 of 30 dagen. Zowel het begin als eind van de Ramadan worden bepaald door de maanstand (nieuwe maan). In deze maand moet er worden gevast. Het vasten houdt in dat de moslim van zonsopgang tot zonsondergang niet eet, drinkt of geslachtsgemeenschap heeft.
Wat is het belang van het vasten?
Het vasten is voor ons verplicht zoals het aan de volkeren voor ons is verplicht. Verder wordt het vasten gezamenlijk gedragen, namelijk de gehele Islamitische gemeenschap is tegelijkertijd aan het vasten. Tegelijkertijd beginnen zij het vasten, en tegelijkertijd verbreken zij het vasten. Dit is een geruststelling voor de harten, en vergroot de saamhorigheid. Individueel vast jij dus niet alleen, maar deze verplichting wordt door de gehele Islamitische gemeenschap gedragen. Dit is een aanwijziging dat de religie is voltooid en dat Allah de Islaam heeft vervolmaakt door Zijn deugdzaamheden aan ons en aan de volkeren voor ons te geven.
5. De pelgrimstocht (pelgrimage) naar Mekka (Hadj)
Hadj is de laatste zuil van de Islam. De Hadj werd verplicht gesteld in het negende jaar na hidjrah (emigratie naar Medina). De volwassen moslim is verplicht een keer in zijn leven, indien hij zowel fysiek en financieel daartoe in staat is, de bedevaart naar Mekka te verrichten. De bedevaart is dus geen verplichting voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of voor de mensen om financiele redenen zich dit niet kunnen veroorloven.
Het bewijs om de Hadj te verrichten is terug te vinden in hoofdstuk (3) Al- Imran:97: Allah zegt: ”de bedevaart naar het Huis is door God aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden.”
DE ISLAM: EEN COMPLEET GELOOF
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper Mohammed
Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen”
(Soerat al-Maa’idah: 3)
In dit vers, dat geopenbaard is tijdens de afscheidsbedevaart van de Profeet (vrede zij met hem), verkondigt Allah, de Verhevene, dat Hij dit geloof van ons heeft voltooid en daarmee ook een eind heeft gemaakt aan de reeks opeenvolgende Profeten. Ook geeft Hij te kennen dat Hij tevreden en voldaan is met de Islam als geloof voor Zijn dienaren. Daarom zegt Hij ook geen ander geloof dan de Islam te zullen accepteren (interpretatie van de betekenis):
“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers” (Soerat Aali imraan: 85)
“Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam”
(Soerat Aali imraan: 19)
Dit vers is tevens het bewijs dat het voltooien van dit geloof en het openbaren van de Islamitische regelgevingen geluk en zaligheid met zich meebrengt zowel aangaande het wereldse leven als in het Hiernamaals. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: Voorwaar, aan hem schenken Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste dat zij plachten te doen.” (Soerat An-Nahl: 97)
Op basis van het voorafgaande kunnen wij zeggen dat alles wat de mens nodig heeft in dit wereldse leven en in het Hiernamaals door de Islam uiteen is gezet en duidelijk is gemaakt. Wij zullen dit dan ook aan de hand van een aantal voorbeelden nader verklaren:
1. at-Tawhied:
Als wij de Koran nagaan, dan valt ons op dat at-Tawhied op te delen is in drie categorieen:
A. Tawhied ar-Roeboebiyyah; oftewel, de Eenheid van Allah inzake Zijn Heerschappij. Deze vorm van Tawhied is één die met de natuurlijke aanleg waargenomen kan worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En als je hen vraagt: ,,Wie heeft jullie geschappen, dan zouden zij werkelijk antwoorden: ,,Allah.” (Soerat az-Zoekhroef: 87)
En het feit dat Firauwn (de Farao) deze vorm van Tawhied heeft verloochend is het gevolg van zijn hoogmoedheid en niet-werkelijke onwetendheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En zij ontkenden ze (de tekenen van Allah), hoewel zij zelf ervan overtuigd waren, uit onrechtvaardigheid en hoogmoed ” (Soerat an-Naml: 14)
Omdat deze vorm van Tawhied vanzelfsprekend is, zien wij dat de verzen die hieromtrent zijn geopenbaard een interrogatief (vragenderwijs) karakter hebben. Zo zegt Allah:
,,Is er twijfel over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?”
(Soerat Ibraahiem: 10)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
,,Zeg:,,Zal ik een andere Heer dan Allah zoeken, terwijl Hij de Heer van alle zaken is?” (Soerat al-Anaam: 164)
Deze vorm van Tawhied heeft niets kunnen betekenen voor de ongelovigen, omdat zij de Eenheid van Allah inzake aanbidding niet in acht namen.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):,,En de meeste van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen” (Soerat Yoesoef: 106)
“Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggende):,,Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.” Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken” (Soerat az-Zoemar: 3)
B. Tawhied al-Oeloehiyyah; oftewel, de Eenheid van Allah inzake aanbidding. In het kader van deze vorm van Tawhied, brak de strijd los tussen de Profeten en hun volkeren. Deze vorm van Tawhied is de reden waarom Profeten werden gezonden, en datgene wat middels deze Tawhied wordt meegedeeld is namelijk het aanbidden van de enige ware God.
Deze vorm van Tawhied is namelijk gebaseerd op twee grondslagen die tevens terug te vinden zijn in het geloofsgetuigenis:
1. Het zinsdeel “Er is geen God”: dit houdt in dat een dienaar afstand neemt van alles dat naast Allah aanbeden wordt. Dit zinsdeel wordt ook wel het ontkenningsdeel genoemd.
2. Het zinsdeel “Behalve Allah”: Dit houdt in dat een dienaar zijn Heer alleen aanbidt door middel van daden die door Allah zijn vastgesteld. Dit zinsdeel wordt het bevestigingsdeel genoemd.
De meeste verzen in de Koran spreken voornamlijk over deze vorm van Tawheed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei) : ,,Aanbidt Allah en houdt afstand van Thagoet.” (Soerat an-Nahl: 36)
“En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan IK is, aanbidt mij daarom.” (Soerat al-Anbiyaa’:25)
C. Tawheed Al-Asmaa’ was-Sifaat: oftewel, de Eenheid van Allah inzake namen en eigenschappen. Ook deze vorm van Tawhied is gebouwd op twee grondslagen:
1. Allah verheffen boven het hebben van gelijkenissen met de Eigenschappen van Zijn schepselen.
2. Het geloven in alle Eigenschappen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend of door de Profeet (vrede zij met hem) aan Hem zijn toegekend. En deze Eigenschappen aannemen zoals deze vermeld staan in de bronnen zonder af te wijken van hun ware betekenissen, want Allah is Degene die Zichzelf het beste kent. Allah zegt:
“Zeg:,,Weten jullie het beter of Allah?” (Soerat al-Baqarah: 140)
De regels ten opzichte van deze vorm van Tawhied zijn reeds door Allah bepaald. Zo zegt Hij geen gelijkenis met zijn schepselen te tonen (interpretatie van de betekenis):
“Niets is aan Hem gelijk.”
Maar tegelijkertijd kent hij Eigenschappen aan Zichzelf toe (interpretatie van de betekenis):
,, En Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Soerat ash-Shoeraa: 11)
Wat betreft de hoedanigheid van deze Eigenschappen, daar kunnen wij niets over zeggen vanwege onze beperkte kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is, en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten” (Soerat Taa Haa: 110)
2. Vermaning:
Alle geleerden zijn het er overeens dat Allah geen betere vermaning en terechtwijzing heeft nedergezonden dan de vermaning van observatie en kennis. Dit betekent dat een persoon bewust is van de Allesoverheersende Observatie en Allesomvattende Kennis van Allah. Dit kunnen wij het beste middels het volgende voorbeeld toelichten: stel je leeft in een land waar een moordlustige koning regeert en ten dienste van deze koning staan een aantal beulen die gespecialiseerd zijn in het afhakken van hoofden. Zal iemand zich er aan wagen om deze koning tegen te spreken. Absoluut niet…!! Iedereen zal vol vrees de instructies van deze koning volgen, hopend daarmee in aanmerking te komen voor zijn genade en zijn straf te vermijden. Maar waarom vrezen wij Allah dan niet? Terwijl Hij de allergrootste Machthebber, de Onvergelijkelijke Observeerder en de Bezitter is van de meest gruwelijke bestraffingen. Dus Hij heeft meer recht op onze vrees dan anderen?
Ook heeft Allah te kennen gegeven in de Koran welke wijsheid precies achter Zijn schepping zit; namelijk het op de proef stellen van Zijn schepselen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Hij is Degene die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen en Zijn Troon was op het water, om te beproeven wie van jullie de beste daden verricht”
(Soerat Hoed: 7)
Dit vers maakt ook gelijk duidelijk wat er bedoeld wordt met de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“En ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden” (Soerat adh-Dhaariyaat: 56)
Dus de wijsheid van de schepping is het onderzoeken van hoe gewillig de schepselen de geboden van hun Heer opvolgen. En willen wij hierin slagen dan zouden wij terug moeten grijpen op de overlevering van Djibriel (vrede zij met hem), die tot onze onderrichting dient, waarin Djibriel de Profeet (vrede zij met hem) de volgende vraag stelt: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” – en met al-Ihsaan (goedertierenheid) wordt datgene bedoeld wat aanleiding is geweest om de schepping tot stand te brengen – Uit het antwoord van de Profeet (vrede zij met hem) dat hierop volgde blijkt dat al-Ihsaan namelijk die Allesoverheersende Observatie en Allesomvattende Kennis van Allah is. Hij zei: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.”
Daarom vind je op elke bladzijde van de Koran wel een verwijzing naar deze Observatie en Kennis van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn innerlijke hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader” (Soerat Qaaf: 16-18)
“En jouw Heer ontgaat geen stofdeeltje op de aarde en (in) de hemel; en er is niets kleiners dan dat en niets groters, of het staat in een duidelijk Boek”
(Soerat Yoenus: 61)
“Weet, zij (de huichelaars) wenden hun borsten af om zich voor hem te verbergen. Zelfs wanneer zij zich met hun kleren bedekken. Weet Hij (Allah) wat zij verbergen en wat zij openlijk doen. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat er in de harten is.” (Soerat Hoed: 5)
3. Het verschil tussen goede daden en andere daden
Uit de Koran valt op te maken dat een daad aan drie voorwaarden moet voldoen, wil deze door Allah aanvaard worden. Als één van deze drie voorwaarden ontbreekt, dan zal de pleger geen voordeel bij deze daad hebben op de Dag des Oordeels.
1. De daad moet in overeenstemming zijn met datgene waarmee de Profeet (vrede zij met hem) is gekomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat; en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.” (Soerat al-Hashr: 7)
“Wie de boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder over hen gezonden” (Soerat an-Nisaa’ : 80)
“Zeg (O Mohammed):,,Als jullie van Allah houden. Volg mij dan: Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven.” (Soerat Aali Imraan: 31)
2. De daad moet gebaseerd zijn op zuivere toewijding en voornemens. Allah zegt:
“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere intentie te aanbidden”
(Soerat al-Bayyinah: 5)
“Zeg:,,Voorwaar, ik ben bevolen om Allah te aanbidden, Hem zuiver aanbiddend.” (Soerat az-Zoemar: 11)
3. De daad moet op een wezenlijke goede aqiedah (geloofsleer) berusten. Allah zegt:
“En hij die goede daden verricht en een gelovige was, hoeft niet bang te zijn voor
onrecht en verlies” (Taa Haa: 112)
Dus als voorwaarde geldt dat degene die deze goede daad verricht een gelovige dient te zijn. En daarom zegt Allah over de ongelovigen (interpretatie van de betekenis):
“En wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot verstrooid stof” (Soerat al-Foerqaan: 23)
“Zij zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichtten. En wat zij plachten te doen is verloren gegaan” (Soerat Hoed: 16)
4. Maatschappelijke betrekkingen
Hierin spant de Islam de kroon en stemt zeker tot tevredenheid. Allah draagt zelfs Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) op zich als volgt te gedragen jegens zijn gemeenschap:
“En wees bescheiden en nederig tegenover wie jou van de gelovigen volgen”
(Soerat ash-Shoearaa’ : 215)
“En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan.”
(Soerat Aali Imraan: 159)
Vervolgens wordt de gemeenschap gelast zich volgzaam te gedragen jegens de leiders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.” (Soerat an-Nisaa’ : 59)
Daarna wordt het individu aanwijzingen gegeven omtrent zijn omgang met zijn vrouw en kinderen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel.”
(Soerat at-Tahriem: 6)
Ook stelt de Wetgever richtlijnen op betreffende de onderlinge betrekkingen waarin individuen tot elkaar staan binnen een maatschappij. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen. ” (Soerat an-Nahl: 90)
“O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaar’s afwezigheid.” (Soerat al-Hoedjoeraat: 12)
“O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zij dan hen, en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen ” (Soerat al-Hoedjoeraat: 11)
“ Voorwaar, de gelovigen zijn elkaar’s broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders. En vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)
En aangezien iedere gemeenschap onderhevig is aan wrijvingen en onenigheden die zich voordoen tussen de verschillende individuen, heeft de Islam van tevoren een aantal oplossingen gedefinieerd om deze geschillen op te lossen. Zo leert de Islam ons bijvoorbeeld kwaad met goed te vergelden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetenden” (Soerat al-Araaf: 199)
“Weer het slechte af met het beste. Wij weten het beste wat zij toeschrijven.
(Soerat al-Moe’minoen: 96)
“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden”
“Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk” (Soerat Foessilat: 34-35)
5. Economische betrekkingen
Ook dit soort betrekkingen zijn niet onopgemerkt aan de leer van de Islam voorbijgegaan. Zo valt uit de verschillende teksten op te maken dat dit soort betrekkingen binnen de Islam gebouwd zijn op twee grondslagen:
1. Het winnen van geld moet op een eerlijke manier gebeuren.
2. Het uitgeven van dit geld moet gecontroleerd gebeuren.
In de Koran vinden wij verschillende verzen die ons aansporen tot het winnen van geld op een gepaste wijze. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wanneer de shalât is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoekt de gunst van Allah, en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen. (Al-Djoemoeah: 10)
“Er rust op jullie geen zonde als jullie (tijdens de Haddj) een gunst van jullie Heer zoeken. Wanneer jullie dan ‘Arafâh verlaten, gedenkt dan Allah bij de Masj’ar al-Harâm (te Moedzdalifah) en gedenkt Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot dwalenden behoorden”. (Soerat al-Baqarah: 198)
“Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan als degene die opstaat en door de Satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is te vergelijken met rente.” Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden” (Soerat al-Baqarah: 275)
“O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen, zal Hij jullie een onderscheidingsvermogen geven en jullie slechte daden uitwissen en jullie vergeven. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst” (Soerat al-Anfaal: 29)
Daarnaast vinden wij in diezelfde Koran verzen die ons opdragen zuinig en spaarzaam te zijn met het uitgeven van onze bezittingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En maak je hand niet vastgebonden aan je nek, en strek hem niet uit met de hele uitstrekking, want dan wordt je (gierigheid of spilzucht) verweten en spijtig”
(Soerat al-Israa’ : 29)
“En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden” (Soerat al-Forqaan: 67)
“Zij vragen jou over de wijn en het kansspel. Zeg: “In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut.” En zij vragen jou wat zij aan bijdragen moeten geven. Zeg: “Wat jullie kunnen missen.” Zo maakt Allah voor jullie de Tekenen duidelijk, hopelijk zullen jullie nadenken” (Soerat al-Baqarah: 219)
6. Verwarde harten
De Koran zegt over sommige harten dat zij verstrooid en verward zijn; Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“hun harten zijn verdeeld” (Soerat al-Hashr: 14)
Vervolgens wordt de reden bekend gemaakt waarom deze harten in verwaring verkeren, Hij zegt:
“Zij bestrijden jullie niet gezamenlijk, behalve in versterkte steden of van achter muren. Hun onderling geweld is hevig, jullie denken dat zij een eenheid vormen, maar hun harten zijn verdeeld. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt” (Soerat al-Hashr: 14)
Het verhelpen van dit probleem zit hem in het volgen van de Openbaring, want alleen aan de hand van de Goddelijke Openbaring zal een persoon voordelen en baten verwerven. Voordelen die hij met zijn beperkte verstand niet kan behalen. Allah zegt:
“En wie dood was, en die Wij daarna tot leven brachten en voor wie Wij een licht maakten, waarmee hij onder de mensen rondgaat, is hij te vergelijken met hem die in de duisternissen verkeert, waar hij nimmer uit kan komen? Zo wordt voor de ongelovigen schoonschijnend gemaakt wat zij plachten te doen” (Soerat al-Anaam: 122)
Dit vers laat zien dat het licht van het geloof de dode harten weer levend maakt en de mensen leiding geeft en van alle druk en onzekerheden bevrijd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah is de Helper van degenen die geloven, Hij voert hen van de duisternis naar het licht. En degenen die ongelovig zijn: hun helpers zijn de Thaghoets, zij voeren hen van het licht naar de duisternis. Diegenen zijn de gezellen van de Hel, zij zullen daar eeuwig levenden zijn (Al-Baqarah: 257)
“Is hij dan, die voortkruipt met zijn gezicht over de grond, beter geleid dan hij die rechtop op het rechte Pad loopt?” (Soerat al-Moelk: 22)
7. De goede gedragscode
De goede gedragscode is een belangrijk onderdeel van het geloof en degene die zich deze gedragscode eigen maakt geniet een hoogstaande positie binnen de Islam. Zo geeft de Profeet (vrede zij met hem) te kennen dat tussen de goede gedragscode en het geloof een onlosmakelijk verband bestaat, hij zei namelijk: “De gelovige met het meest complete geloof is diegene die in het bezit is van de beste gedragscode.”
Ook zien wij dat Allah, de Verhevene, Zijn Profeet (vrede zij met hem) hemelhoog prijst vanwege zijn nobele gedragscode. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter” (Soerat al-Qalam: 4)
Ibnoe Taymiyyah zegt: “Met de term ‘hoogstaand karakter’ wordt gedoeld op alle aspecten van het geloof. Ook is dit karakter van Mohammed (vrede zij met hem) een verklarende uitlegging van de Koran, zoals Aa’ishah te kennen geeft in een overlevering waarin zij zegt: “Zijn (Mohammed’s) karakter was (een afspiegeling van) de Koran.”
Ook zegt Ibnoel-Qayyim: “De goede gedragscode staat voor het hele geloof, de ware geloofsovertuiging en alle islamitische wetgevingen.”
Deze gedragscode beperkt zich binnen de Islam niet tot een systeem van denkbeelden of hypothesen, maar vertaalde zich in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) ook naar de praktijk. De Profeet (vrede zij met hem) was de eerste die deze regels tot uitvoer bracht om daarmee een voorbeeld te stellen voor anderen. Dit stimuleerde vervolgens de metgezellen om zijn voorbeeld te volgen en resulteerde uiteindelijk in de beste gemeenschap die ooit is voortgekomen.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
ADVIES VOOR DE NIEUWE MOSLIM
In de Naam van Alllah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
Geprezen zij Allah, Degene die jou heeft geleid tot de Islam, het Pad naar succes in dit leven en het Hiernamaals. Je bent nu dus een nieuwe moslim met veel aan je hoofd. Naast het gevoel van blijdschap en opwinding vanwege het omarmen van de Islam, kun je best het gevoel hebben dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Wellicht maak je je zorgen over hoe je familie wel niet zal reageren. Ongetwijfeld moet je nog veel bijleren en moet je vele hindernissen overkomen, maar met oprechte inspanning en een ferm geloof in Allah, zal alles op zijn plaats vallen. Hieronder vind je een aantal belangrijke adviezen die wij van al-Yaqeen jou als nieuwe moslim willen aanbieden. Haast jezelf niet, neem de tijd en vergeet niet dat er voldoende medemoslims zijn die bereid zijn jou te helpen en bij te staan.
Het belang van het gebed
Het belang van het gebed in de Islam kan niet voldoende benadrukt worden. Het is de tweede pilaar van de Islam, na de geloofsgetuigenis waarmee men de Islam binnetreedt. Het gebed is verplicht gemaakt voor alle profeten en alle volken. Allah heeft het gebed verplicht gemaakt onder verheven omstandigheden. Als voorbeeld kan hier gewezen worden op de Profeet Moesa (vrede zij met hem). Allah sprak rechtstreeks tot hem, Hij zei (interpretatie van de vertaling):
“En ik heb jou uitverkoren, dus luister naar wat geopenbaard wordt. Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid Mij daarom en onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” (Soerat TaaHa: 13-14)
Zo ook werd het gebed op een verheven wijze aan onze Profeet (vrede zij met hem) geopenbaard, dit gebeurde gedurende zijn hemelvaart.
Wanneer Allah de gelovigen prijst, dan is één van de kwaliteiten waarmee Hij hen beschrijft het onderhouden van het gebed, zoals in de volgende vers (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, geslaagd zijn de gelovigen. Degenen die ootmoedig zijn in hun gebed.”
(Soerat al-Moe’minoen: 1-2)
Het belang van het gebed wordt in vele uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) onderstreept. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het eerste waar de dienaar rekenschap over moet afleggen op de Dag der Opstanding is het gebed. Als dit in orde is, dan zal de rest van zijn daden (ook) in orde zijn en als dit verdorven is, dan is de rest van zijn daden (ook) verdorven.” (at-Tabaraani, sahih bevonden door sheikh al-Albaani)
Het belang van het gebed ligt hem in het feit dat door middel hiervan de relatie met Allah wordt onderhouden. Daarom is het zo dat als het gebed in orde is, dat dan ook de andere daden in orde zullen zijn, en als het gebed niet in orde is, dat dan ook de andere daden niet in orde zullen zijn.
Wat betreft het Hiernamaals, Allah’s Vergevingsgezindheid en Gunst zijn nauw verbonden met het gebed. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft vijf gebeden verplicht gesteld. Wie hun rituele wassing perfect uitvoert, ze op de vaste tijden verricht, hun Roekoe’s (vooroverbuigingen), Soedjoeds (neerbuigingen) en Ghoeshoe (ootmoedigheid) vervolmaakt, heeft een belofte van Allah, dat Hij hem zal vergeven. En degene die dit niet doet, heeft geen belofte van Allah. Hij (Allah) kan hem ofwel vergeven of straffen.” (Maalik, sahih bevonden door Sheikh al-Albaani)
Het gebed is een vorm van reiniging voor de mens. Hij wendt zich tot zijn Heer en ontmoet hem vijf keer per dag. Het staan voor Allah zou hem ervan moeten weerhouden dat hij gedurende de dag zonden pleegt. Verder moet het gebed een moment van bezinning en berouw zijn, waarin hij Allah oprecht om vergeving vraagt voor zijn zonden. Dit komt mede naar voren in de volgende overlvering van de Profeet (vrede zij met hem), hij zei: “Als een persoon een rivier voor zijn deur zou hebben en hij daarin vijf keer per dag zou baden, denken jullie dat er nog viezigheid op hem zou achterblijven?” De mensen zeiden: “Geen enkele viezigheid zou op hem achterblijven.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Dit is net als de vijf dagelijkse gebeden; Allah wast er de zonden mee weg.” (al-Boechari en Moeslim)
In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De vijf dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed op het vrijdaggebed zijn een boetedoening voor wat er tussen hen is (aan zonden).” (Moeslim)
OK, nu vraag je jezelf misschien af; Ik weet dat het gebed belangrijk is, maar hoe leer ik het gebed? Er is veel informatie te vinden op het internet over de rituele wassing en het gebed. Internet biedt vele voordelen, maar om dit alles op de correcte wijze te leren, heb je toch echt een praktiserende moslim nodig die je kan helpen.
Doe kennis op
Het opdoen van kennis is essentieel voor iedere moslim. Het mag duidelijk zijn dat kennis voorgaat op het verrichten van daden, omdat dit de basis is voor het weten wat iemands verplichtingen zijn tegenover Allah. Kennis zorgt ervoor dat jij je religieuze verplichtingen correct verricht, dat je jezelf bewust bent van de zaken die Allah heeft toegestaan en verboden. Op die manier zul je jouw leven inrichten in overeenstemming met de leiding van Allah.
Verschillende verzen in de Koran leren ons over het belang van het opdoen van kennis over de Islam (interpretatie van de betekenis):
Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. (Soerat al-Moedjaadilah: 11)
En zeg: “Mijn Heer, doe mij in kennis toenemen.” (Soerat Ta Ha: 114)
De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons ook over de beloning van iemand die kennis zoekt. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie een weg inslaat, daarop kennis zoekende, Allah zal voor hem een weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.” (Moeslim)
Nu kan je jezelf misschien afvragen; Wat moet ik dan leren? Nou het eerste wat je moet hebben, is een goed begrip over de geloofsleer (Aqiedah), zoals kennis over Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de Dag des Oordeels en de voorbeschikking. Leer de correcte wijze van het verrichten van de rituele wassing en de vijf dagelijkse gebeden. Leer over de toegestane en de verboden zaken in de Islam.
Hierna ga je verder met het vermeerderen van je kennis over de andere zuilen van de Islam, zoals de armenbelasting, het vasten en de bedevaart. Ook dien je er naar te streven de levensloop van de Profeet (vrede zij met hem) te leren, aangezien zijn leven het beste voorbeeld is voor alle moslims. Een ander nastrevenswaardige doel is het leren van de Arabische taal om zodoende de Koran beter te kunnen lezen en te begrijpen in de taal waarin deze werd geopenbaard door Allah.
Hoe kun je dit doen?
Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen. Er zijn volop Islamitische boeken, artikelen en bandjes verkrijgbaar die al deze onderwerpen behandelen en die je een goede start kunnen geven. Wil je echter op de correcte wijze kennis opdoen, dan geldt hier hetzelfde als bij het gebed; Zoek een praktiserende moslim die je kan helpen. Je kunt immers ook geen goede sporter zijn door het simpelweg lezen van één of twee boeken over sport. Op dezelfde wijze kun je ook niet van jezelf verwachten dat je alle niveau’s van de Islam in je eentje kunt leren. Dit moet je daarentegen leren met andere moslims. Om dit te doen, moet je weer regelmatig de moskee bezoeken…Dit brengt ons meteen op het volgende onderwerp.
Het belang van de moskee
De moskee speelt een centrale rol in de moslimgemeenschap. Naast het feit dat de moskee een gebedshuis is, is het tevens een plaats waar kennis wordt opgedaan en waar mensen elkaar ontmoeten. In de moskee worden lessen en lezingen gehouden. Het is de ideale plaats voor een pas beginnende moslim om andere moslims te ontmoeten. Het is natuurlijk logisch dat pas beginnende moslims verlegen zijn of zich opgelaten voelen als ze denken aan hun eerste nog te ondernemen moskeebezoek, maar als ze op de hoogte zouden zijn van de blijdschap die andere moslims met hun delen vanwege het feit dat zij bekeerd zijn, zouden deze gevoelens bij hun snel verdwijnen. Maak je ook niet teveel druk over het feit dat je niet alles in één keer foutloos doet. Niemand verwacht dat je alles in één dag leert.
Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een man gaat niet regelmatig naar de moskee voor het gebed en het gedenken van Allah, of Allah, de Verhevene groet hem vol blijdschap, net als de familie van iemand die afwezig is (en) hem vol blijdschap groet wanneer hij terugkomt.” (Ibn Maadjah)
Wij adviseren jou dus om je best te doen om je in te schrijven voor lessen in de moskee. Stel anders wekelijks een rooster op met de imam, zodat hij jou al datgene kan leren wat je nodig hebt.
Wij wensen jou alle succes in dit leven en in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichten en het gebed onderhouden en de armenbelasting betalen, voor hen zal hun beloning bij hun Heer zijn. En voor hen zal er geen vrees zijn en zij zullen niet treuren.” (Soerat al-Baqarah: 277)


WAAROM ZOU IK DE ISLAM MOETEN OMARMEN?
Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.” (Soerat al-Baqarah: 21)
Allah heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou toch kunnen zeggen: “Kan ik Hem dan niet aanbidden als een jood of een christen of een hindoe of een sikh? Waarom kan ik Hem niet aanbidden op mijn eigen manier?” Allah, de Maker van de hemelen en de aarde, antwoord hierop wat als volgt vertaald kan worden:
“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (Soerat Aali Imraan: 85)
En: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat al-Maa’iedah: 3)
Allah, de Schepper en de Onderhouder van de universum, heeft dus aangegeven dat de enige godsdienst die Hij accepteert, de Islam is. Het is de enige weg om succes en welbehagen in dit leven en in het Hiernamaals te bereiken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden; de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers.” (Soerat al-Araaf: 40)
Maar waren Abraham, Ishmael, Izaak, Jacob en de andere profeten (vrede zij met hen) van het Oude Testament dan geen joden? Was Jezus dan geen christen? Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Of zeggen jullie (joden en christenen) dat Ibrahiem, Ismaiel, Ishaaq, Jacoeb en de stammen joden of christenen waren? Zeg: ,,Weten jullie het beter of Allah?” (Soerat al-Baqarah: 140)
“En toen Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: ,,Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?” Zijn apostelen zeiden: ,,Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah, getuig dus dat wij moslims zijn.” (Soerat Aali Imraan: 52)
“Maar,” zou er gezegd kunnen worden, “Ik volg de godsdienst van mijn ouders. Het zou hen beschamen als ik een andere religie zou aannemen.” Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft nedergezonden.”, dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat (de pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen.” Wat! Zelfs als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?
(Soerat al-Baqarah: 170)
“Maar mijn familie en vrienden zullen boos op me worden en me in de steek laten.” Is het niet beter dat zij boos op je worden en je in de steek laten dan Allah? Hij, de Almachtige, zegt wat als volgt vertaald kan worden:
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet van de dwalenden. (Soerat al-Fatihah)
Ibn Kathier, de grote moslimsgeleerde op het gebied van tafsier (koranexegese) zegt over deze verzen: “Degenen aan wie Allah gunsten heeft geschonken, zijn zij die Hem aanbaden en gehoorzaamden van onder Zijn Engelen, Profeten, gelovigen en rechtgeleide mensen.”
Je moet je realiseren dat iedereen op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter anderen. Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis):
“O Isa, zoon van Mariam! Heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij zal zeggen: “Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: “Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.” (Soerat al-Maa’iedah: 116-117)
De Profeet heeft ons verteld dat op de Dag des Oordeels wanneer de profeten gevraagd zullen worden om te bemiddelen bij Allah, zij dit allemaal zullen weigeren. Zij zullen zeggen: “Mijzelf! Mijzelf!”, behalve de Profeet Mohammed, hij zal bij Allah bemiddelen voor de gelovigen. (al-Boechari)
Het mag duidelijk wezen dat iedereen er op die dag alleen voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig voordeel te verschaffen. Allen zullen zij in een staat van angst en dronkenschap zijn (vanwege de moeilijkheid van die Dag). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Op die dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op Die dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.” (Soerat Abasa: 34-37)
Bereidt je dus voor op deze dag, want het is dichterbij dan je denkt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Waarlijk! Zij zien haar (de Dag des Oordeels) als ver weg. Maar Wij zien haar als dichtbij. Op die Dag zal de Hemel als gesmolten metaal zijn. En zullen de bergen als wol zijn. En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.” (Soerat al-Maaaridj: 6-10)
HET GELOVEN IN HET BESTAAN VAN ALLAH
Als ons wordt gevraagd naar bewijzen voor het bestaan van Allah, dan antwoorden wij: Het bewijs kan men vinden met behulp van de volgende zaken:
– De ratio
– De waarneming
– De natuurlijke aanleg
– Het geloof
Wij hebben het geloof als laatste genoemd omdat dit soort discussies vaak gehouden worden met mensen die niet geloven.
Wat betreft de bewijzen die men kan vinden aan de hand van het verstand, hierover zeggen wij: Hebben alle bestaande wezens zichzelf geschapen of zijn ze door blinde toeval zijn ontstaan? Als er wordt gezegd dat zij uit zichzelf zijn ontstaan. Dan zeggen wij dat dit tegen de ratio in gaat. Want voor hun bestaan waren zij niets dus hoe kan niets ineens iets worden. Als er daarentegen wordt gezegd dat zij door blinde toeval zijn ontstaan, dan zeggen wij hierover ook dat dit in strijd is met de ratio. Want als je naar alle zaken om je heen kijkt zoals vliegtuigen, raketten, auto’s en diverse apparaten, kan men hierover zeggen dat dit alles per toeval is ontstaan? Iedereen zal dan moeten bekennen dat dit niet mogelijk is. Zo is het ook met de bergen, vogels, zon, maan, sterren, bomen, woestijnen, zeeën enz. Het kan nooit zo zijn dat dit allemaal per toeval is ontstaan.
Eens was Aboe Haniefah in debat met een verzameling atheïsten uit India over het bestaan van Allah. Aboe Haniefah zei toen: “Ik denk aan een schip, volgeladen met goederen dat onbemand over de zee vaart en aankomt op de plaats van bestemming. Waarna de goederen vanzelf afgelost worden, zonder tussenkomst van havenwerkers.” Zij vroegen toen: “Denk jij hier werkelijk aan?” Hij antwoordde: “Ja!” Zij zeiden toen: “Dan ben jij je verstand kwijt. Want het bestaat niet dat een schip vanzelf vaart, aankomt en aflost. Dit is absoluut onmogelijk.” Hij zei toen: “Hoe kunnen jullie dit wel vreemd vinden, terwijl jullie zonder enige moeite durven te beweren dat deze hemelen, zon, maan, sterren, bergen, bomen, dieren en mensen allemaal geen Schepper hebben?” Toen wisten zij dat de man hun verstand had aangesproken en zij stonden versteld van zijn antwoord.
Er werd tegen een bedoeïen gezegd: “Hoe weet je zeker dat jouw Heer bestaat?” Hij antwoordde: “De voetsporen in het zand duiden op een voetganger die voorbij is gekomen en uitwerpselen duiden op kamelen die voorbij zijn getrokken. Dus, een hemel vol met sterren, een aarde rijk aan wegen en een zee rijk aan golven, duidt dit allemaal niet op de Alhorende, de Alziende?”
In het kader hiervan zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“…Zijn zij uit niets geschapen of zijn zij zelf de scheppers?” (Soerat at-Toer: 35)
Hieruit concluderend kunnen wij zeggen dat aan de hand van de ratio het bewijs is geleverd voor het bestaan van Allah.
Wat betreft de bewijzen die men kan vinden aan de hand van de gewaarwording, hierover zeggen wij: De mens roept zijn Heer aan zeggende: “O Heer!” om Hem vervolgens iets te vragen, waarna zijn smeekbede wordt verhoord. Dit zien wij veelvuldig om ons heen gebeuren en ook kennen wij vele verhalen van de mensen die ons zijn voorgegaan waarvan de smeekbeden zijn verhoord. Eens kwam er een bedoeïen de moskee binnen terwijl de Profeet (vrede zij met hem) de vrijdagstoespraak aan het houden was en zei: “Al ons bezit is vernietigd en er is geen uitweg meer, vraagt Allah om ons te hulp te schieten?” Anas zei: “Bij Allah, op dat moment zag je geen pluimpje wolk aan lucht… Maar direct na de smeekbede van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verscheen uit het niets een wolk, deze verspreidde zich vervolgens, daarna begon het te donderen, te bliksemen en te regenen. En op het moment dat de Boodschapper (vrede zij met hem) van de minbar afkwam was zijn baard doordrenkt met regen.”
Hieruit concluderend kunnen wij zeggen dat aan de hand van de gewaarwording het bewijs is geleverd voor het bestaan van Allah.
Wat betreft de bewijzen die men kan vinden aan de hand van de natuurlijke aanleg, hierover zeggen wij: Veel mensen, waarvan de natuurlijke aanleg niet verpest is, geloven in het bestaan van Allah. Zelfs de mensen die beweren niet te geloven in Allah, op het moment dat zij Allah het meest nodig hebben, bijvoorbeeld in een gevaarlijke situatie of wanneer alles lijkt tegen te zitten, dan heffen zij hun handen in de lucht, Allah aanroepend. Daarom geeft Allah een soortgelijk voorbeeld in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem) toe.” (Soerat al-Ankaboet: 65)
Wat betreft de bewijzen die men kan vinden aan de hand van het geloof, hierover zeggen wij: Het feit dat alle profeten zijn gekomen met regels en wetten die de schepping ten bate komen duidt op bestaan van een Alwetende, Allerwijze en Genadevolle Heer. En in het bijzonder de Koran en zijn wetten. Allah daagt zijn schepselen uit om te komen met het gelijke ervan. Alle boodschappers en profeten die naar verschillende volkeren zijn gestuurd, in verschillende tijden leefden en verschillende talen spraken hebben allen gesproken over één en hetzelfde, namelijk het bestaan van Allah, het aanbidden van Hem alleen, de Hel, het Paradijs enz.
ELF BEWIJZEN DAT MOHAMMED EEN WARE PROFEET IS
Broeders en zusters overal!
Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.
Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn Abd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ongelovige, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen
Tot deze bewijzen behoren de volgende punten:
1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.
2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.
3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.
4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.
5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.
6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).
7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.
In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.
Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.
8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.
9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.
Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.
10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis.
Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft.
Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.
11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).
Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.
Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem)
niet met een eigen religie kwam maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.


KRUISIGING IS VERVLOEKING
een korte dialoog tussen een moslim en een christen)
Moslim: Geloof je dat Jezus gekruisigd is?
Christen: Natuurlijk!
Moslim: Dan vraag ik jouw aandacht voor de volgende tekst die vermeld staat in de Bijbel: “En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets wat door God vervloekt is…” (Deuteronomium 21: 22-23)
Moslim: Hoe is het toch mogelijk dat Jezus ervoor kiest om vervloekt te zijn?
Christen: Niet alle christenen zijn het eens met deze opvatting.
Moslim: O nee! Luister dan naar één van de meest achtbare figuren binnen het Christendom, namelijk Paulus, en wat hij hierover te zeggen heeft. Om precies te zijn in zijn brief naar de mensen van Galaten: “Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.” (Galaten 3: 13)
Moslim: Het is duidelijk dat wij, Moslims, Jezus meer respecteren dan jullie, want wij zouden nooit zulke dingen over hem durven zeggen, ik vraag Allah om jou te leiden!
EEN VRAAG DIE GERICHT IS AAN DE CHRISTENEN
O Jullie, die Jezus aanbidden
Wij hebben een vraag die een antwoord vereist.
Wat voor god is Hij
die van het leven wordt beroofd door een aantal stervelingen
of was hij juist vergenoegd met deze daad
en zullen zijn belagers per slot aanspraak mogen maken op zijn zegeningen
of zeggen jullie dat Jezus in werkelijkheid gruwelt van deze daad.
Maar dan moeten jullie toch inzien dat deze stervelingen voor even sterker waren dan god
en het meest frappante is dat het dagelijkse leven zich continueerde
terwijl de Schepper in diepe slaap verkeerde.
Zon en maan die elkaar afwisselen.
Zij leken de bediening van god geen seconde te missen.
Wie was het dan die deze zaken bleef leiden
toen de heer aan de kruis werd gespijkerd?
En waarom stak niemand hem de hand toe
toen hij keer op keer om hulp smeek?
Ik verwonder mij over deze schepping die onaandoenlijk van gemoed is.
Hoe heeft zij roerloos kunnen staan toekijken naar de lijdensweg van Jezus?
En dan heb je ook nog zijn herrijzenis na de dood.
Heeft hij dat geregeld of heeft hij dat te danken aan één van jullie andere goden?
meest verbazingwekkende is dat een gat in de grond als graf heeft gediend voor niemand minder dan god.
Nog vreemder is de buik die hem in zich heeft gedragen.
Negen maanden lang weggestopt in het donker.
Slurpend aan de moederkoek.
Om vervolgens via het geslachtsorgaan naar buiten te komen.
Klein, zwak, argeloos en sabbelend aan zijn moeders borst.
Om zo de nodige voedsel tot zich te nemen.
En zoals te verwachten is, moest hij zich ook ontlasten.
Wees toch eens waarheidlievend en zeg mij: “Zijn dit de kenmerken van een ware god?”
Verheven is Allah boven datgene wat de Christenen aan hem toekennen.
Zij zullen allen zeker ondervraagd worden over deze onwaarheden.
Dus komt tot besef voordat het te laat is.
Gebaseerd op het werk van Ibn al-Qayyim
EEN CHRISTEN VRAAGT OVER BEROUW
Vraag:
Ik ben een christen en wil graag het volgende vragen.
Als een persoon na een leven vol zonden besluit om tot God te komen en belooft zijn leven te veranderen, zoals ik heb begrepen zegt de Islam dat hij vergeven wordt en dat hij aanspraak maakt op de belofte van God. Mijn vraag is echter; Wat gebeurt er met de last van zijn zonden, aangezien hij door het zondigen God heeft beledigd en hij hiervoor boetedoening moet doen? Wie zal deze boetedoening op zich nemen als God hem zomaar zal vergeven onder de voorwaarde hij goede daden verricht en gelooft? Er moeten toch zeker gevolgen verbonden worden aan de zonde, zoals dit het geval was met Adam…?
Antwoord:
Alle lof zij Allah, Degene Die ons heeft geleid tot de Islam. Wij zouden niet geleid zijn, indien Hij ons niet geleid zou hebben. Ten eerste bedanken wij jou voor jouw vraag en wij vragen Allah jou te zegenen met Zijn Leiding.
Allah heeft ons geschapen voor een groot doel en dat is; het aanbidden van Hem alleen, zonder enige deelgenoten of partners. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Ik heb de djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)
Dit is het doel van het leven; Het aanbidden van Allah alleen. Allah heeft ons dus niet geschapen om te eten en te drinken… of om te ontspannen en te spelen… of om ons alleen maar in te spannen en kapot te werken… Hij heeft ons echter geschapen om Hem te aanbidden, Hem niet ondankbaar te zijn en Hem te gedenken en niet te vergeten.
Dit is het doel van het leven, en wat voor een voortreffelijk doel. Wanneer de mens leeft voor de aanbidding van zijn Heer en Meester, om Zijn godsdienst te dienen en Zijn bevelen te implementeren, dan begrijpt hij de ware betekenis van dit leven en begrijpt hij hoe onbelangrijk al dit wereldse is. Hij zal dan beseffen dat dit leven niet verspild dient te worden aan voorbijgaande pleziertjes en tijdelijke lusten. O Allah, zegen ons met Uw Leiding.
Omdat het aanbidden uitleg en leiding vereist, heeft Allah Zijn Boodschappers gestuurd (interpretatie van de betekenis):
Boodschappers als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen verweer tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers. (Soerat an-Nisaa’: 165)
Eenieder die zich overgeeft wordt geleid en eenieder die zich afwendt is afgedwaald en verloren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, tot jullie zijn zichtbare bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie dus ziet, doet dit (ten goede) van zichzelf. En wie zichzelf verblindt, doet dit (ten nadele) van zichzelf. En ik (Mohammed) ben geen waker over jullie.” (Soerat al-Anaam: 104)
Als een persoon moslim wordt (zich overgeeft aan de Wil van Allah), kiest hij gelukzaligheid voor zichzelf (interpretatie van de betekenis):
Wie zich heeft overgegeven, zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben. (Soerat al-Djinn: 14)
Omdat de mens geneigd is om fouten te maken, vergeetachtig kan zijn, en gemakkelijk in zonden kan vallen, heeft Allah berouw voorgeschreven. Hij heeft de poorten van berouw tot aan het aanbreken van het Uur geopend en Hij nodigt Zijn Dienaren uit om oprecht berouw te tonen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, opdat jullie Heer jullie zonden zal uitwissen en jullie in het Paradijs zal doen binnentreden waaronder de rivieren stromen.” (Soerat at-Tahriem: 8)
“En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O jullie gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen.” (Soerat an-Noer: 31)
De zonde kan verdeeld worden in twee soorten:
1. Overtredingen tegenover de rechten van Allah
2. Overtredingen tegenover de rechten van Zijn schepselen.
Met betrekking tot de eerste soort;
Overtredingen tegenover de rechten van Allah, zoals overspel, het drinken van alcohol, het verwaarlozen van de verplichte handelingen, zoals het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), deze zonden zjn strafbaar volgens de Islamitische wetgeving. De Hadd (bestraffing) hiervoor dient uitgevoerd te worden op degene die deze zonde verricht, dit als genoegdoening en reiniging voor de zondaar. Als de Hadd niet op hem uitgevoerd wordt maar hij zich berouwvol tot Allah keert, dan zal Allah zijn berouw accepteren en zijn slechte daden in goede daden veranderen.
Eenieder die Allah ontmoet op de Dag des Oordeels met deze zonden, zonder dat hij berouw heeft getoond of de hadd op hem is uitgevoerd, is overgeleverd aan de Wil van Allah; of Hij vergeeft hem of Hij straft hem.
Al-Boechari en Moeslim overleveren op autoriteit van Oebaadah ibnoe as-Saamit (moge Allah tevreden met hem zijn), die aanwezig was bij de slag van Badr en één van de prominenten was tijdens de eed van Aqabah, dat de Profeet zei (vrede zij met hem), terwijl er een groep van zijn metgezellen om hem heen stond: “Geef mij jullie eed van trouw (Bayah), dat jullie beloven geen deelgenoten te zullen plaatsen naast Allah, niet zullen stelen, geen overspel zullen plegen, jullie kinderen niet zullen doden, geen leugens zullen verzinnen en jullie niet ongehoorzaam zullen zijn met betrekking tot datgene wat correct is. Als jullie dit nakomen, zal jullie beloning bij Allah zijn. Wie echter één van deze daden verricht en in dit wereldse leven gestraft wordt, dan geldt dit als genoegdoening voor hem. Als iemand één van deze daden verricht terwijl Allah deze voor hem bedekt, is het aan Allah; Als Hij wilt vergeeft Hij hem en als Hij wilt straft Hij hem.” En zij gaven hun eed van trouw op basis hiervan.
Al-Haafidh zegt in al-Fath: “Uit deze overlevering begrijpen wij dat het uitvoeren van de hadd als genoegdoening dient voor de zonde, ongeacht of de zondaar die de hadd heeft ondergaan, wel of niet berouw toont. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.”
Ali ibn Aboe Taalib overlevert: “De Boodschapper van Allah zei: ,,Eenieder die een zonde begaat in dit wereldse leven en hiervoor bestraft wordt, Allah is te rechtvaardig om Zijn dienaar een tweede maal te straffen. En wie een zonde verricht in dit wereldse leven, terwijl Allah deze vervolgens bedekt en hem vergeeft, Allah is te gul om terug te komen op iets dat Hij reeds heeft vergeven.” (Ahmad)
Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“En degenen die naast Allah geen andere god aanroepen en niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dit doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-Foerqaan: 68-70)
“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend. En Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij is ver afgedwaald.” (Soerat an-Nisaa’: 116)
Deze laatste vers gaat over degene die geen berouw toont. Hij is onderhevig aan de Wil van Allah, behalve als hij Shirk (het plaatsen van deelgenoten naast Allah) pleegt, omdat shirk niet vergeven kan worden.
Met betrekking tot de tweede soort;
Overtredingen tegenover de rechten van de mensen, zoals het begaan van overtredingen ten opzichte van hun eigendommen bijvoorbeeld door dit te stelen of met geweld toe te eigenen enz., of het schenden van hun eer door middel van het verspreiden van roddel en achterklap, of hen fysiek schade toebrengen door hen te slaan enz. Berouw voor dit soort zonden is verbonden aan de voorwaarde dat de rechthebbenden hun rechten terugkrijgen of dat zij de overtreder vergeven.
Eenieder die dit niet doet, zal de gevolgen van zijn zonden meedragen tot aan de Dag der Opstanding. Op deze dag zal een hoeveelheid, ter grootte van zijn zonde, aan goede daden van hem weggenomen worden. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Eenieder die een ander onrecht heeft aangedaan met betrekking tot diens eer of iets anders, laat hem deze zaak vandaag nog rechtzetten, voordat er geen dinar en dirham meer is. Als hij goede daden heeft, dan zal er een deel, ter grootte van zijn onrecht, van genomen worden. En als hij geen goede daden heeft, wordt er van de slechte daden van zijn compagnon genomen waarop deze last op hem wordt geplaatst.”
(al-Boechari)
Hieruit kunnen wij concluderen dat het idee dat de zondaar gestraft moet te worden in dit leven geen draagvlak heeft, maar als een persoon in dit leven gestraft wordt, is dit een genoegdoening voor zijn zonde en als hij niet gestraft wordt maar vervolgens berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren.
Wat nog valser is dan deze gedachte, is het idee van hen die zeggen dat de bestraffing voor een zonde gedragen kan worden door een ander dan de zondaar, zoals sommige onwetende mensen zeggen over Adam (vrede zij met hem). Zij beweren dat zijn nageslacht, inclusief alle profeten, de last van zijn zonde moesten dragen, totdat God Zijn enige zoon nederzond om gekruisigd en gedood te worden om zodoende de wereld te bevrijden van deze zonde! Dit is niets meer dan een grove leugen en een verzinsel aan het adres van Allah en Zijn profeten. De goddelijke geopenbaarde wetten zijn vrij van zo een vorm van onrecht, omdat Allah niemand straft voor de zonden van een ander. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“En geen enkele lastdrager zal de last van een ander dragen.” (Soerat Faatir: 18)
Allah is te genadevol en te rechtvaardig om het nageslacht te straffen voor de zonden van de vader, en zeker nadat deze berouw toonde en Allah zijn berouw accepteerde. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Toen misleidde de shaytan hen met die (boom), hij deed hen weggaan van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: ,,Daalt af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaald tijdstip (de dood). Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden, daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Waarlijk, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”(Soerat al-Baqarah: 36-37)
“Vervolgens aten zij er beiden van, waarop hun schaamte zichtbaar werd en zij begonnen zich te bedekken met bladeren van het Paradijs; Zo was Adam zijn Heer ongehoorzaam en dwaalde hij. Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaarde zijn berouw en leidde hem.” (Soerat Ta Ha: 121-122)
Twee zaken zijn dus van toepassing in het geval van Adam (vrede zij met hem); Hij werd gestraft voor zijn zonde en hij had er spijt van en toonde berouw, waarop Allah zijn berouw accepteerde en hem koos en eerde.
Het punt is, dat iemand die een leven vol ongehoorzaamheid en zonden heeft geleden, slechts dient terug te keren tot zijn Heer, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige en Hem vergeving dient te vragen en berouw dient te tonen, opdat Allah zijn berouw zal accepteren, zoals Hij heeft beloofd (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.” (Soerat az-Zoemar: 53)
Dit behoort tot het gemak dat Allah heeft geplaatst in deze tolerante wetgeving. De kinderen van Israël kregen voorgeschreven dat de onschuldigen onder hen de zondaren dienden te vermoorden, zodat hun berouw geaccepteerd zou worden. Hierna hief Allah deze zware last op voor deze natie met wie Hij genade had.
“En (gedenkt) toen Moesa (Mozes) tot zijn volk zei: ,,O mijn volk! Waarlijk, jullie hebben julliezelf onrecht aangedaan doordat jullie het kalf (ter aanbidding) hebben genomen, wendt jullie daarom in berouw tot jullie Schepper en doodt dan julliezelf (het doden van schuldigen door onschuldigen), dat is beter voor jullie bij jullie Schepper.” Toen aanvaarde Hij jullie berouw. Waarlijk, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”
(Soerat al-Baqarah: 54)
Tenslotte vragen wij Allah de vrager te zegenen, hem te leiden en zijn hart te openen voor de Islam, zodat hij onderdeel zal worden van de moslimgemeenschap, die Allah accepteert als Heer, de Islam als religie en Mohammed (vrede zij met hem) als Profeet.
En Allah weet het, het best.
EEN SERIEUZE DIALOOG MET EEN CHRISTEN
Vraag:
Hallo mijn naam is XXX en ik nam een kijkje op jullie website en dit trok mijn aandacht. Ik volg momenteel godsdienstlessen en heb een aantal vragen waar ik graag antwoord op zou krijgen.
Als ik me niet vergis dan is het in de Islam zo dat het paradijs een plek is van wijn, vrouwen en gezang. Dit kan men ironisch genoeg bereiken door in dit leven zichzelf te onthouden van de dingen waarmee men vervolgens in Hiernamaals wordt beloond. Naast deze onthouding moet men zich houden aan de vijf zuilen van de Islam. Het komt mij allemaal een beetje over als een doe-het-zelf geloof. Volg deze manier van leven en je zult bij God in de gunst vallen en eventueel gered worden. Er is echter geen garantie! Ik zou er een hekel aan hebben om zo te moeten leven.
Ik realiseer mij dat moslims niet geloven in de erfzonde, maar ongeacht of een persoon nu met of zonder zonden geboren wordt, ben je het toch met mij eens dat de mens zonden pleegt. Hoe kan iemand het goed maken voor deze zonden? Ik begrijp het begrip vergeving. Daar ben ik het ook mee eens…, maar het lijkt erop dat iemand nooit genoeg kan doen om de gunst van God te winnen. Dit is dan ook de reden dat Hij Zijn Zoon heeft gestuurd om voor ons te sterven, voor onze voorgaande en toekomstige zonden. In de Islam bestaat er niet zoiets als zekerheid. Ik zou het een afschuwelijke gedachte vinden, wetende dat ik het nooit zou redden. Tot aan de Dag des Oordeels niet wetende of ik zou worden gered of dat ik niet genoeg goede daden heb verricht enz. Ik heb een paar moslims in mijn klas gevraagd of zij wisten of zij naar het Paradijs of de Hel zouden gaan na hun dood. Ik heb nog geen van hen dit horen bevestigen. Zij wezen alleen op hun imperfecte levens als zijnde een belemmering tussen hen en het Paradijs. Er is geen zekerheid in de Islam omdat er geen boetedoening is en bevrijding hangt volledig af van het behalen van individuele ‘bonuspunten’.
Ook als ik moslim zou willen worden dan zou dit niet mogelijk zijn. Als moslims denken dat zij het ‘uitverkoren volk’ zijn, waarom verspreiden zij dan niet hun geloof. Of moet je gewoon geluk hebben dat je als moslim wordt geboren. Als iemand Christen wil worden dan kan dat. Iedereen kan in een mum van tijd Christen worden. Men hoeft slechts te getuigen dat Jezus Christus is wie hij zei, berouw tonen en geloven. Dat is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, maar hier komt het in principe wel op neer.
Ik ben zelf niet geboren of opgevoed als Christen. Christenen geloven dat Jezus Christus de enige weg is naar God, omdat de geschriften dit zeggen: “Redding wordt nergens anders gevonden, omdat er geen andere naam is onder de hemel die gegeven is aan de mensen door wie wij kunnen worden gered.” [Handelingen 4:12] Jezus zelf zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Heer behalve door mij.” Hij zei niet: “Ik ben één van de wegen of een waarheid, maar de Waarheid. Ik en de Vader zijn één. Ik kan niet begrijpen hoe iemand blind kan zijn voor deze feiten. Of het moet hen nooit verteld zijn, zoals in mijn geval. Ik zou graag een reactie van jullie willen.
Antwoord:
Alle lof zij Allah. Wij waarderen jouw vragen omtrent de ideeën die jij hebt over de Islam. Wij zullen ingaan op datgene wat jij hebt geschreven en hopen jouw gedachten te corrigeren, zodat de waarheid over de Islam duidelijk zal zijn.
Wat jij hebt genoemd over het Islamitische concept van het Paradijs en het genot van wijn, vrouwen en gezang slaat de plank compleet mis. De geneugten van het Paradijs zijn niet slechts lichamelijk van aard, maar omvatten ook gevoelens van veiligheid, geborgenheid en tevredenheid met Allah en het in de nabijheid van Hem verkeren. Het grootste genot in het Paradijs zal het zien van Allah’s Aangezicht zijn. Wanneer de mensen van het Paradijs het Heilige Aangezicht van Allah zien, zullen zij alle andere geneugten vergeten. In het Paradijs is van alles dat het hart en de ogen verblijdt, je zult er geen vies of slecht gepraat horen. Immers, Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden.
Geen ziel weet wat voor haar verborgen wordt gehouden aan zaligheid als beloning voor wat zij plachten te doen.
(Soerat al-Sadjdah:17)
Wat ik probeer te zeggen is dat de gunsten van het Paradijs niet beperkt zijn tot die zaken waar jij naar verwijst in jouw vraag. Zij zijn veel ruimer dan dat.
Jij zegt dat toetreding tot het Paradijs slechts wordt verleend aan hen die acht slaan op bepaalde verboden, en dat zij deze verboden zaken dan als beloning zullen krijgen in het Paradijs. Deze generalisatie klopt absoluut niet. De Islam is een religie die geboden oplegt, en niet slechts verboden. Bevrijding kan slechts bereikt worden door het uitvoeren van geboden, niet door slechts de verboden zaken te mijden. Verder is niet elk genot in het Paradijs hier op aarde verboden. Sommige van de geneugten van het Paradijs zijn voor de gelovigen reeds aanwezig in dit leven. Zoals het huwelijk, maar ook aangename vruchten zoals granaatappels, vijgen enz. Al deze zaken zijn ook toegestaan in dit leven en behoren tot de geneugten van het Paradijs.
De slechte eigenschappen van zaken die verboden zijn in dit leven, zullen niet aanwezig zijn bij hun hemelse variant. Bijvoorbeeld de wijn van het Paradijs, zoals Allah ons vertelt, bezorgt deze geen kater of dronkenschap. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden
“(Deze drank) veroorzaakt geen dronkenschap en zij krijgen er geen hoofdpijn (kater etc.) van.” (Soerat as-Saafaat: 47)
Het benevelt de geestestoestand van de mens niet, dit in tegenstelling tot de wereldse variant. Het punt dat ik wil maken is dat de geneugten van het Paradijs niet slechts bestaan uit zaken die in dit leven verboden zijn.
De gedachte dat het Paradijs gegarandeerd wordt en dat een leven zonder deze garantie ondraaglijk en verschrikkelijk zou zijn, is een misvatting en leidt tot datgene wat jijzelf beschrijft. Als jij zegt dat elke persoon bij voorbaat de garantie heeft op het binnentreden van het Paradijs, dan zou dit desastreus zijn omdat iedereen dan maar gewoon verboden zaken zou verrichten en zich tegelijkertijd veilig waant door deze garantie. Veel van de misdaden die zijn begaan door de Joden en Christenen gebeurden op basis van deze garantie en vergeving die in het vooruitzicht werd gesteld door hun priesters. Allah zegt over hen in de Koran wat als volgt vertaald kan worden :
“En zij zeiden: ,,Niemand zal het Paradijs binnentreden behalve wie Jood of Christen is.” Dit is wat zij wensen. Zeg: “Brengt jullie bewijs voort indien jullie de waarheid spreken.”
(Soerat al-Baqarah: 111)
Voor ons moslims is het Paradijs niet een kwestie van onze eigen begeerte of die van anderen. Allah zegt:
Allah wat als volgt vertaald kan worden:
“Het zal niet in overeenstemming zijn met wat jullie wensen of wat de mensen van het Boek wensen. Wie slecht doet zal de beloning hiervoor vinden en hij zal buiten Allah geen Beschermer noch Helper vinden.” (Soerat an-Nisaa’: 123)
De Islam geeft de garantie aan iedere oprechte moslim die Allah gehoorzaamt en in deze staat van devotie blijft totdat hij sterft, dat hij zeker het Paradijs zal binnentreden.
Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“En degenen die geloven en goede daden verrichten, Wij zullen hen het Paradijs, waaronder rivieren stromen doen binnentreden (waarin zij) eeuwig verblijven. De belofte van Allah is de waarheid. En wiens woord is waarachtiger dan die van Allah?”
(Soerat an-Nisaa’: 122)
“Allah beloofde degenen die geloven en goede daden verrichten, dat hen vergeving en een geweldige beloning ten deel valt.” (Soerat al-Maa’iedah: 9)
“Tuinen van Eden, die de Barmhartige in het ongeziene heeft beloofd aan Zijn dienaren. Voorwaar! Zijn belofte zal geschieden.” (Soerat Mariam: 61)
“Zeg: ,,Is dat beter, of het eeuwige Paradijs die aan de godsvrezenden is beloofd?” Het is voor hen een beloning en een eindbestemming.” (Soerat al-Foerqaan: 15)
“Maar zij die hun Heer vreesden; voor hen zijn er kamers waarboven (andere) kamers zijn gebouwd, waaronder rivieren stromen. Een belofte van Allah, Allah breekt de belofte niet.”
(Soerat az-Zoemar: 20)
“Allah heeft de huichelaars en de huichelaarsters en de ongelovigen het vuur van de Hel beloofd, waarin zij eeuwig verblijven. Dit volstaat hen. En Allah heeft hen vervloekt en voor hen is er een voortdurende bestraffing.” (Soerat at-Tauwbah: 68)
“En degenen die niet geloofden, voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zullen (daarin) niet sterven, noch zal haar bestraffing voor hen verlicht worden. Zo belonen wij iedere zwaar ongelovige.” (Soerat Faatir: 36)
“Dit is de H el, die jullie werd beloofd. Treedt haar vandaag binnen wegens wat jullie plachten niet te geloven.” (Soerat Yaasien: 63-64)
Allah zal niet terugkomen op zijn belofte aan de gelovigen of aan de ongelovigen. Hij beschrijft hun toestand op het einde van de Dag des Oordeels als volgt vertaald kan worden:
“En de bewoners van het Paradijs roepen tot de bewoners van de Hel: ,,Wij hebben waarlijk aangetroffen datgene wat onze Heer ons beloofde. Hebben jullie (ook) aangetroffen wat jullie Heer jullie beloofde? Zij zeggen: ,,Ja!” Waarna een verkondiger onder hen verkondigt, dat de vloek van Allah op de onrechtplegers rust.” (Soerat al-Araaf: 44)
Iedereen die gelooft, goede daden verricht en in deze staat sterft, zal zeker het Paradijs binnentreden. Zo ook zal iedereen die ongelovig is, slechte daden verricht en in deze staat sterft, zeker de Hel binnentreden.
Een belangrijk principe in de Islam is dat de gelovige Allah moet aanbidden tussen vrees en hoop. Hij moet het niet voor vanzelfsprekend aannemen dat hij het Paradijs zal binnentreden, dit zal hem immers laks maken en als gevolg daarvan zal hij niet weten in welke staat hij zal sterven. Noch moet hij er bij voorbaat vanuit gaan dat hij naar de Hel zal gaan, omdat het wanhopen aan de Barmhartigheid van Allah inhoudt. Dit is niet toegestaan in de Islam. De gelovige verricht dus goede daden en hoopt dat Allah hem hiervoor zal belonen en hij vermijdt slechte daden uit angst voor de bestraffing van Allah. Als hij een zonde begaat, heeft hij berouw opdat hij vergeven zal worden. Op deze wijze kan hij zichzelf beschermen tegen de bestraffing van het Vuur.
Allah vergeeft alle zonden en aanvaardt het berouw van hen die berouwvol zijn. Als een gelovige vreest dat hij te weinig goede daden heeft verricht, zoals jij beweert, dan zal hij zich meer inspannen om de tevredenheid van Allah te verdienen. Ongeacht het aantal goede daden dat men verricht, kan hierop niet vertrouwd worden. De goede daden moeten niet voor gewoon aangenomen worden. Als de gelovige dit doet zal dit leiden tot zijn vernietiging. Hij blijft dus streven naar en hopen op de beloning van Allah, maar tegelijkertijd vreest hij dat zijn daden besmet zijn met uitsloverij, zelfverheerlijking of iets dergelijks dat ertoe zal leiden dat zijn daden zullen worden geweigerd door Allah. Allah beschrijft de gelovigen op een manier die als volgt vertaald kan worden:
“En degenen die geven (liefdadigheid) wat zij geven, terwijl hun harten sidderen, omdat zij weten dat terugkeren naar hun Heer.” (Soerat al-Moe’minoen: 60)
De gelovige blijft dus streven, vrezen en hopen totdat hij zijn Heer ontmoet. Hij gelooft in de Goddelijke eenheid (Tawhied), verricht goede daden en verdient hiermee de gunst van zijn Heer en het Paradijs. Als je hierbij stilstaat, zul je je realiseren dat dit de juiste motieven zijn om goede daden te verrichten. Oprechtheid kan op geen andere wijze worden bereikt. Met betrekking tot wat jij zegt over de erfzonde, deze zaak moet van meerdere zijden benaderd worden.
Ten eerste:
Het Islamitisch standpunt met betrekking tot menselijke zonden is; Elk individu draagt de verant- woordelijkheid van zijn eigen daden. Niemand anders hoeft dit voor hem te dragen en hij hoeft het voor niemand anders te dragen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“En geen enkele lastdrager zal de last van een ander dragen.” (Soerat Faatir: 18)
Dit weerlegt de gedachte van de erfzonde. Als de vader een zonde begaat, wat is dan de fout van de kinderen of de grootouders hierin. Waarom zouden zij de last van de zonde moeten dragen die door een ander werd gepleegd. De Christelijke doctrine dat de nakomelingen de zonde moeten dragen van hun vader, is een bron van onrechtvaardigheid. Hoe kan een weldenkend mens nu zeggen dat een zonde door de eeuwen heen gedragen moet worden door de gehele mensheid of dat de kinderen, kleinkinderen enz. besmet zullen zijn met de zonde van hun vader?
Ten tweede:
Het maken van fouten ligt in de aard van de mens. Onze Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Iedere zoon van Adam (de mensheid) maakt fouten..”
Maar Allah heeft de mens niet in een staat achtergelaten waarin hij niets kan doen om het goed te maken voor deze fouten. Hij heeft de mensen de mogelijkheid gegeven om berouw te tonen. De overlevering sluit dan ook af met de woorden:
“en de beste van hen die fouten begaan zijn zij die berouw tonen.” (Tirmidhi)
De Vergevingsgezindheid van Allah is een voldongen feit in de Islam. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Zeg: ,,O, Mijn dienaren, die buitensporig zijn tegenover zichzelf. Wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk! Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar! Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.” (Soerat az-Zoemar: 53)
Dit is de aard van de mens en dit is de oplossing voor het probleem van de zonde. Maar om nu de aard van de mens (die hoe dan ook fouten begaat) als een belemmering te zien tussen de dienaar en zijn Heer, zal hem ervan weerhouden ooit de gunst van zijn Heer te verdienen. Om te zeggen dat de enige weg om God te bereiken via Zijn zoon is die Hij heeft gestuurd om op aarde vernederd en gekruisigd te worden terwijl zijn vader zit toe te kijken, en dit alles zodat de mensen dan vergeven kunnen worden, is een bizarre gedachte. Alleen al het beschrijven hiervan klinkt zo onwaarschijnlijk dat er geen behoefte lijkt om dit in detail te weerleggen.
Toen ik deze kwestie eens met een Christen besprak, zei ik: “Als je beweert dat Allah zijn zoon heeft gezonden om gekruisigd te worden zodat de mensen die toen leefden, en diegenen die na hem kwamen te bevrijden van hun zonden, hoe zit het dan met de mensen voor de komst van Jezus, die als zondaars stierven? Zij hadden niet de kans om over Jezus te leren en te geloven in de kruisiging? Konden hun zonden dan vergeven worden? Het enige wat hij kon zeggen, was: “Onze priesters hebben hier ongetwijfeld een antwoord op!” Zelfs als ze antwoord zouden hebben, dan is dit ongetwijfeld bekokstoofd. Er bestaat geen echt antwoord.
Als je de Christelijke doctrine van de menselijke zonde zonder vooringenomenheid bekijkt, dan zul je zien dat zij zeggen dat God Zijn zoon heeft opgeofferd om te sterven voor de zonden van de mensheid en dat Zijn zoon god was. Als het waar zou zijn dat hij God was die vervolgens op aarde werd geslagen, beledigd, gekruisigd en tenslotte stierf, dan bevat deze doctrine elementen van godslaster, omdat het God beschuldigt van zwakheid en Hem de mogelijkheid ontneemt om Zichzelf te beschermen.
Is God niet in staat om de zonden van al Zijn dienaren te vergeven met één woord? Als Hij hiertoe in staat is (zoals de Christenen zelf toegeven), waarom moet Hij dan Zijn zoon opofferen alvorens de mensen te vergeven. Ver Verheven is Hij boven datgene wat de onrechtplegers aan Hem toeschrijven.
“De Totstandbrenger van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, terwijl Hij geen vrouw heeft? En hij schiep alles, en Hij heeft kennis over alles.”
(Soerat al-Anaam: 101)
Een gewoon mens zou het niet eens accepteren als iemand zijn kind schade zou willen toebrengen. Hij zou het kind komen verdedigen en zou het nooit overdragen aan de vijand die het kind zou beledigen, laat staan op de meest gruwelijke wijze vermoorden. Als dit de houding is van een mens wat te denken dan van de Schepper?
Ten derde:
De Christelijke doctrine van de erfzonde heeft negatieve gevolgen omdat het niet, zoals jij zelf stelt, bepaalde handelingen van de mens verwacht, buiten natuurlijk het geloven dat God Zijn zoon heeft gestuurd naar deze wereld om gekruisigd te worden en te sterven voor de zonden van de mensen. Een persoon wordt dus Christen en verdient daarmee de gunst van God en wordt toegelaten tot het Paradijs. Verder gelooft de Christen dat alles wat Jezus heeft doorstaan, plaats heeft gevonden zodat hij bevrijdt wordt van zijn eigen zonden, die van het verleden, heden en die van de toekomst. Het is dus niet vreemd te zien dat Christelijke gemeenschappen te maken hebben met een toename in het aantal moorden, verkrachtingen, overvallen, alcoholisme en allerlei andere problemen. Christus was toch gestorven voor hun zonden! En zijn hun zonden niet bij voorbaat vergeven? Waarom zouden zij dan stoppen met de dingen die zij doen?
Vertel mij, bij jouw Heer waarom jullie soms moordenaars executeren, of misdadigers in de gevangenis gooien als je gelooft dat de zonden van de misdadiger zijn vergeven door het bloed van Christus? Is dit geen vreemde contradictie?
Jij vraagt mij, dat als moslims het uitverkoren volk zijn waarom zij dan niet hun geloof uitdragen naar de rest van de mensen. Het is echter een feit dat oprechte moslims dit nu doen en altijd hebben gedaan. Hoe kan het anders dat de Islam verspreid is van Mekka tot Indonesië, Siberië, Noord Afrika, Bosnië, Zuid Afrika en alle andere delen van de wereld, oost en west? De fouten in het gedrag van sommige moderne moslims kunnen niet toegeschreven worden aan de Islam. Sterker nog, deze fouten zijn juist het gevolg van het feit dat zij tegen de leerstellingen van de Islam ingaan. Het getuigt niet van eerlijkheid om de religie de schuld te geven voor de fouten van sommige volgelingen die juist tegen de leerstellingen van de Islam ingaan of afgedwaald zijn.
Zijn de moslims niet rechtvaardiger dan de Christenen wanneer zij bevestigen dat degene die zondigt bedreigd wordt met de bestraffing van Allah als hij geen berouw toont, en dat er voor sommige zonden een afschrikmiddel bestaat; een straf die uitgevoerd moet worden in dit leven zodat men hiervan gevrijwaard is in het Hiernamaals, zoals in het geval van moord, diefstal, overspel enz.?
Jij zegt dat het in tegenstelling tot de Islam gemakkelijk is om Christen te worden. Dit is een duidelijke misvatting. De sleutel tot de Islam bestaat niet uit meer, dan het uitspreken van twee zinnen:
“ASHHADOE AN LAA ILAAHA ILL-ALLAH.
WA ASHHADOE ANNA MUHAMMADAN RASOEL-ALLAH.”
(Er is geen God die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah.
En ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.)
Met deze weinige woorden betreedt een persoon binnen enkele seconden de Islam. Er komen geen doop of priesters bij kijken. Je hoeft zelfs niet naar een specifieke plaats te gaan, zoals een moskee. Vergelijk dit met de procedure rond het dopen van iemand die wordt toegelaten tot de Kerk.
Dan is er nog het verschijnsel dat de Christenen het kruis, waaraan Jezus (vrede zij met hem) gemarteld en gekruisigd is, nemen tot een heilig object van zegeningen en genezing in plaats van het te haten en te zien als een symbool van onderdrukking.
Zie je dan niet dat Moslims dichter bij de waarheid zijn dan anderen? Dit komt omdat zij geloven in alle Profeten en Boodschappers (vrede zij met hem), hen allemaal respecteren en erkennen dat zij allen de waarheid van de Goddelijke eenheid (Tawhied) predikten. Zij werden allen door Allah gestuurd naar hun volk met wetten die toepasselijk waren voor die specifieke tijd en plaats. Wanneer de eerlijke Christen kijkt naar de volgelingen van de Islam die geloven in Mozes (Musa) (vrede zij met hem), Jezus (Isa) (vrede zij met hem) en Mohammed (vrede zij met hem), en geloven in de oorspronkelijke Thora en Nieuwe Testament en in de Koran. Terwijl hij ziet dat zijn eigen mensen de Profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem) ontkennen en de Koran verwerpen. Zou zijn eerlijkheid hem niet ertoe brengen te geloven dat de Moslims het dichts bij de waarheid zijn.
Jij zegt dat de Messias (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemand komt tot de Heer, behalve door mij.” Wij moeten er eerst zeker van zijn dat deze woorden kunnen worden toegerekend aan Jezus (vrede zij met hem). Ten tweede is dit een duidelijke leugen. Hoe dan kon de mensheid God leren kennen ten tijde van Noach (Noeh), Jonas (Joenoes), Jethro (Shuaib), Abraham (Ibrahiem), Mozes (Musa) (vrede zij met hem) en de andere Profeten (vrede zij met hen)? Als je zou zeggen dat gedurende de tijd tussen Jezus (vrede zij met hem) en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de kinderen van Israël langs geen andere weg de religie van God te konden leren kennen, behalve door de weg van Jezus (vrede zij met hem), dan heb je gelijk.
Jij zegt dat de Messias (vrede zij met hem) zei: “Ik en de Vader zijn één.” Dit is duidelijk onjuist. Als wij dit objectief bekijken, zonder dat wij onze begeertes in de weg laten komen, dan wordt het duidelijk dat het woordje ‘en’ in de zin ‘Ik en de Vader zijn één’ veronderstelt dat er sprake moet zijn van twee entiteiten. ‘Ik’ is één entiteit en ‘de Vader’ is een ander. Als jij zegt: “die persoon en ik”, dan is het duidelijk voor iedere redelijk denkende mens dat het hier gaat om twee verschillende personen. De optelsom van 1+1=1 slaat voor elk redelijk denkende mens nergens op, of hij nu wiskundig is of niet.
Tenslotte adviseer ik jou (en ik denk niet dat je spijt zult krijgen van dit advies) om diep na te denken over datgene wat je zojuist hebt gelezen en om je achtergrond, je eigen begeertes en gevoelens van verbondenheid met jouw geloof en cultuur opzij te zetten en oprecht Leiding te vragen van Allah. Allah, de Meest genadevolle zal nooit één van Zijn dienaren in de steek laten. Allah is het Die leidt naar het Rechte Pad, Hij zorgt voor ons en is De beste Zaakwaarnemer. Sheikh Mohammed al-Munajid


MIJN VRIEND GELOOFT NIET….
As-Salaamoe alaykoem wa rahatullahi wa barakatoeh,
Ik schrijf jullie in de hoop dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van mijn probleem. Ik ben een praktiserende moslima van twintig jaar. Mijn ouders zijn daarentegen nooit praktiserend geweest. Ik heb de Islam dan ook van mijn grootmoeder geleerd.
Tot voor kort wist ik niet hoe ik het gebed moest verrichten, maar met de hulp van Allah heb ik dit geleerd. Ook ben ik begonnen met het dragen van de Hidjaab. De reden waarom ik schrijf is dat ik al drie jaar een relatie heb met een man op wie ik verliefd ben. Hij is helaas geen moslim, maar gelooft wel in God. Ik probeer hem steeds te overtuigen dat hij moslim moet worden, dat hij deel moet gaan uitmaken van de enige ware godsdienst en dat ik anders niet met hem kan trouwen. Ik kan hem er echter maar niet van overtuigen dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Hij zegt steeds: “Hoe weet je dat dit het Woord is van God?” en “Wat als Mohammed dit allemaal heeft verzonnen en de mensen probeert wijs te maken dat dit het Woord is van God?” Vertel mij hoe ik hem kan overtuigen dat de Koran het Ware Woord is van niemand anders dan Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is.
Hij zegt steeds dat als wij zouden trouwen, hij er geen bezwaar tegen zou hebben als ik mijn geloof zou blijven belijden. Ook zegt hij dat hij trots is op het feit dat ik mijn hidjaab draag in een omgeving waar niemand dit doet. De gedachte dat wij niet samen zouden kunnen zijn maakt mij echt droevig. Hij is echt een goed mens en doet niets kwaads. Is het een grote zonde voor mij als ik met hem zou trouwen en zou ik hier zwaar voor gestraft worden? Ik weet namelijk dat veel vrouwen dit doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah, Degene die het goede voor jou makkelijk heeft gemaakt. Wij vragen Hem jou te doen toenemen in leiding en geloof. En wij vragen Hem jouw ouders te doen leiden tot het praktiseren van de Islam en het houden aan de voorschriften van dit geloof.
Met betrekking tot de Koran en het bewijs dat dit het Woord van Allah is, zijn er veel verzen geopenbaard om de eigenwijsheid en arrogantie van de ongelovigen, naar wie de Profeet (vrede zij met hem) was gestuurd, te weerleggen. Allah weerlegde hun nutteloze uitspraken en bewees dat deze vals waren en Hij leverde hier duidelijke bewijzen voor.
1 Zo daagt Allah de mensheid en de djinns uit om te komen met iets gelijks aan de Koran, maar zij waren hiertoe niet in staat. Hierna daagde Hij hen uit om te komen met slechts tien verzen zoals in de Koran en ook hiertoe waren zij niet in staat. Tenslotte daagde Hij hen uit om te komen met slechts één vers zoals in de Koran en zelfs hiertoe waren zij niet in staat, ondanks het feit dat zij de meest welbespraakte mensen waren en de Koran in hun eigen taal was geopenbaard. Zij gaven dit zelfs toe.
Deze uitdaging staat nog steeds, tot op de dag van vandaag. Niemand is echter ooit in staat geweest om te komen met iets zoals de Koran. Als de Koran het woord van een mens was, dan zouden er mensen zijn geweest die iets soortgelijks zouden kunnen produceren of het bij benadering zouden kunnen evenaren. In de Koran staat (interpretatie van de betekenis)
Zeg: “Als de mensen en de Djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken dan kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (Soerat al-Israa’: 88)
Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.” (Soerat Hoed: 13)
En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben nedergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardige Soerah (vers) voort en roep jullie getuigen buiten Allah op, indien jullie waarachtigen zijn. (Soerat al-Baqarah: 23)
2 Ongeacht hoeveel kennis en inzicht de mens verkrijgt, toch zal hij fouten maken, dingen vergeten of tekortkomingen hebben. Als de Koran daarom niet het Woord van Allah zou zijn dan zou men daarin vele tekortkomingen tegenkomen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Als het (de Koran) van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er zeker veel tegenstrijdigheden in tegenkomen. (Soerat an-Nisaa’: 82)
De Koran is echter vrij van elke vorm van tekortkoming, onjuistheid of tegenstrijdigheid. Werkelijk elk deel ervan is wijsheid, genade en rechtvaardigheid. Wie van mening is dat er tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zijn, dit komt door zijn eigen zieke gedachten en foutieve interpretatie. Zou deze persoon de geleerden raadplegen, dan zouden zij hem uitleggen wat de correcte interpretatie is en dan zouden zij hem duidelijk maken datgene wat onduidelijk is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven, nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Waarlijk, het is zeker een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) nedergezonden door de Alwijze, de Geprezene.” (Foessilat: 41-42)
3 Allah heeft gegarandeerd dat Hij over deze Koran zal waken:
Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de Koran) neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken. (Soerat al-Hidjr: 9)
De Koran is door de geschiedenis heen van mensen op mensen overgedragen, zonder dat maar één letter ervan is gewijzigd. Als iemand probeerde iets eraan te veranderen of toe te voegen, dan zou hij gelijk blootgelegd worden. Dit omdat Allah Degene is Die over de Koran waakt, in tegenstelling tot de andere geopenbaarde goddelijke Boeken die Allah heeft geopenbaard aan het volk van een bepaalde profeet en niet aan de gehele mensheid. Het behouden en het beschermen van de andere boeken heeft Allah overgedragen aan de volgelingen van de profeten, maar zij deden dit niet en brachten er veranderingen in aan waardoor het grootste deel van de ware betekenis verloren is gegaan. De Koran daarentegen is door Allah geopenbaard aan de gehele mensheid tot het einde der tijd. De Boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschap en de Koran is bewaard gebleven in de harten van de mensen en in schriftvorm, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de verzen van de Koran te wijzigen om daarmee de moslims te bedriegen, maar zij werden snel blootgelegd en hun valsheid werd ondekt, zelfs door moslimkinderen.
Andere duidelijke tekenen voor het feit dat de Koran niet is gemaakt door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar dat het geopenbaard is door Allah, zijn:
4 De vele wonderen die de Koran bevat qua regelgeving, verhalen en geloof, die niet door een ander schepsel gemaakt kunnen zijn, ongeacht hoe intelligent deze persoon is en hoeveel kennis hij heeft. Hoe hard mensen ook bezig zijn met het bekend maken van nieuwe wetten, nooit zullen zij slagen zolang zij ver weg blijven van de leerstellingen van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Hoe verder zij hiervan verwijderd zijn, des te groter is hun mate van mislukking. Dit is iets wat door de ongelovigen zelf is bewezen.
5 Vermeldingen van zaken over het Ongeziene, zowel uit het verleden maar ook uit de toekomst. Geen mens kan hier op basis van eigen wetenschap over spreken, ongeacht hoeveel kennis hij bezit, zeker in een tijd die als primitief wordt gezien op het gebied van de technologie en moderne wetenschappenlijke apparatuur. Vele zaken waren nog niet ontdekt en andere zaken zijn pas ontdekt na lang en zwaar onderzoek met de meest moderne wetenschappelijke apparatuur, terwijl Allah ons hierover vertelt in de Koran die Hij bijna vijftienhonderd jaar geleden heeft geopenbaard aan Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Voorbeelden hiervan zijn: De ontwikkelingsstadia van het embryo, de aard van de oceanen en andere zaken. Deze zaken hebben ertoe geleid dat sommige ongelovigen hebben verklaard dat deze kennis alleen van God afkomstig kan zijn, zoals dit het geval is met de ontwikkeling van het embryo:
Slecht zestig jaar geleden hebben wetenschappers bevestigd dat de mens niet in één keer ontstaat, maar dat hij verschillende ontwikkelingsstadia doorgaat. Pas zestig jaar geleden kwam de wetenschap achter dit feit dat in de Koran reeds vermeld wordt.
Sheich al-Zindaani zei: “Wij ontmoetten een Amerikaanse professor, één van de grootste Amerikaanse geleerden, zijn naam was Professor Marshall Johnson en wij vertelden hem dat de Koran vermeldt dat de mens in stadia is geschapen. Toen wij hem dit vertelden zat hij, waarop hij opstond en zei: ,,In stadia?” Wij zeiden: ,,En dit was in de zevende eeuw! Dit Boek kwam en vertelde ons dat de mens in stadia is geschapen.” Hij antwoordde: ,,Dit is onmogelijk!” ,,Onmogelijk?”, zeiden wij ,,Waarom zeg je dat?” Dit Boek zegt (interpretatie van de betekenis):
Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen. (Soerat az-Zoemar: 6)
Wat is er met jullie, dat (jullie Allah’s Bestraffing niet vrezen, en) jullie niet hopen op een beloning van Allah. Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen. (Soerat Noeh: 14)
Daarna ging hij weer op zijn stoel zitten en zei iets later: ,,Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is dat Mohammed een grote microscoop had die hem in staat stelde deze zaken te onderzoeken waardoor hij op de hoogte was van zaken waar de mensen geen kennis over hadden, waarna hij hen hierover vervolgens zou vertellen. De tweede is dat dit per toeval gebeurde. De derde is dat hij de Boodschapper is van God.” Wij zeiden: ,,Met betrekking tot de eerste mogelijkheid, dat hij een microscoop en andere apparatuur zou hebben, weet je dat een microscoop lenzen nodig heeft en lenzen hebben glas nodig, technische expertise en ander gereedschap. Kennis over deze zaken vereist in veel gevallen het gebruik van een electronenmicroscoop. Een electronenmicroscoop heeft op z’n beurt weer electriciteit nodig en electriciteit vereist weer aanwezige kennis van voorgaande generaties. Het is onmogelijk dat al deze kennis tijdens één generatie bij elkaar is vergaard. De vorige generaties zouden hard gewerkt moeten hebben om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens over te dragen aan de volgende generaties enz. Om echter te beweren dat dit het werk is van één man, zonder dat er iemand was die hem qua kennis voorging of na hem kwam, noch in zijn eigen land, noch in één van de omringende landen, is onlogisch. De Romeinen, Perzen en Arabieren hadden deze kennis immers ook niet.” Hij zei: ,,Dat klopt, dat zou erg moeilijk zijn.” Wij zeiden: ,,En om nu te beweren dat het toeval is. Wat zou u ervan denken als wij u zouden zeggen dat de Koran dit niet slechts in één vers zegt, maar in meerdere verzen en dat daarnaast elk stadium in details wordt beschreven. Zou dit toeval kunnen zijn?” Toen wij hem over al de details in de verschillende stadia vertelden, zei hij: ,,Het is verkeerd om te beweren dat dit toeval is.” Wij vroegen hem daarop: ,,Hoe valt dit dan te verklaren?” Hij zei: ,,Hier is geen uitleg voor, behalve dat het een openbaring van boven moet zijn!”
Met betrekking tot de uitspraken van de Koran over de zee, hierover zijn vele wetenschappelijke feiten pas recentelijk ontdekt en veel is er nog onbekend over. Veel van deze feiten zijn ontdekt nadat honderden marine onderzoeksstations opgericht zijn en na het maken van opnamen door satelieten. Degene die dit zei was professor Schroeder, één van de grootste oceanografen van Duitsland. Hij zei altijd dat als de wetenschap vooruit gaat, religie zich zou moeten terugtrekken. Toen hij echter de vertalingen van de Koran hoorde, stond hij versteld en zei: ,,Dit kunnen niet de woorden zijn van een menselijk wezen.”
Professor Dorjaro, een professor in oceanografie vertelde ons over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen toen hij de volgende vers hoorde (interpretatie van de betekenis):
Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternis in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop donkere wolken zijn, (lagen) duisternis bovenop duisternis. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (Soerat an-Noer: 40)
,,In het verleden kon de mens niet verder duiken dan een diepte van meer dan twintig meter vanwege het gebrek aan gepaste uitrusting. Nu kunnen wij echter, door middel van deze uitrusting, tot de bodem van de oceaan duiken en vinden we intense duisternis op een diepte van tweehonderd meter.” De vers spreekt over de duisternis in de diepe zee. De ontdekkingen die hier zijn gedaan, scheppen duidelijkheid over de vers ‘(lagen) duisternis bovenop duisternis’. Het is bekend dat het kleurenspectrum zeven kleuren kent, waaronder: rood, geel, blauw, groen, oranje enz. Wanneer men duikt in de diepte van de oceaan verdwijnen deze kleuren één voor één en het verdwijnen van steeds een kleur leidt tot meer duisternis. Rood verdwijnt als eerst, daarna oranje, vervolgens geel en de laatste kleur die verdwijnt is blauw, dit gebeurt op een diepte van tweehonderd meter. Elke kleur die verdwijnt, draagt bij aan de duisternis totdat er sprake is van totale duisternis. Met betrekking tot het zinsdeel ‘golf op golf’, is het wetenschappenlijk bewezen dat er een scheiding bestaat tussen de bovenste en onderste laag van de oceaan en dat deze scheiding gevuld is met golven. Het is net alsof er golven zijn op de rand van de duisternis; de onderste laag van de oceaan, die wij niet kunnen zien. En er zijn golven aan de kusten, die wij wel kunnen zien. Er kan dus gesproken worden van golven op golven; dit is ook een wetenschappenlijk bewezen feit en professor Dorjaro zei dan ook met betrekking tot deze verzen, dat de kennis hierover niet afkomstig kan zijn geweest van een mens. En er zijn nog vele van dit soort voorbeelden.
6 In sommige verzen in de Koran wordt de Profeet (vrede zij met hem) vermaand en wordt zijn aandacht door Allah op bepaalde zaken gevestigd. Enkele van deze zaken waren beschamend voor de Profeet (vrede zij met hem). Als de Koran afkomstig zou zijn geweest van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), dan zou hier geen behoefte aan zijn geweest. Als hij een deel van de Koran zou hebben verzwegen, dan zou hij enkele van deze verzen achtergehouden hebben, waarin hij wordt vermaand of zijn aandacht wordt gevestigd op zaken die hij niet had moeten doen. Als voorbeeld hiervoor dient de volgende vers (interpretatie van de betekenis):
En toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde (vanwege het feit dat de mensen zouden zeggen dat Mohammed, vrede zij met hem, getrouwd was met de gescheiden vrouw van zijn vrijgelaten slaaf), terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. (Soerat al-Ahzaab: 37)
Na dit alles; kan er nog twijfel bestaan bij een intelligente persoon over het feit dat de Koran het Woord is van Allah en dat de Boodschapper (vrede zij met hem) datgene wat aan hem was geopenbaard volledig heeft overgebracht?
Verder vertellen wij deze persoon; probeer het zelf maar. Neem een betrouwbare vertaling van de Koran en gebruik je verstand om na te denken over de regels en voorschriften ervan. Er bestaat geen twijfel dat elke intelligente persoon met een onderscheidingsvermogen het verschil ziet tussen deze Woorden van Allah en de woorden van een willekeurige persoon op deze aarde.
Met betrekking tot jouw relatie met deze jongeman, deze nobele religie verbiedt het vrijelijk mengen van mannen en vrouwen en hiervoor zijn belangrijke redenen. Je dient dus te stoppen met hem te ontmoeten en je dient je relatie met hem te verbreken, totdat hij moslim wordt en jij met hem op Islamitische wijze kunt trouwen.
Wat betreft jouw liefde voor hem, dit is een beproeving van Allah; zul jij jouw liefde voor Allah plaatsen vóór de liefde voor één van Zijn schepselen of zul jij jouw liefde voor deze persoon plaatsen vóór de liefde voor jouw Almachtige Heer, Die jou zulke zaken heeft verboden. Weet dat als iemand iets opgeeft omwille van Allah, dat Allah hem iets beters ervoor in de plaats zal geven. Als eerste zal Allah, met Zijn Wil, jou gemoedsrust en gemak schenken, waardoor jij meer van Hem zal gaan houden en je ernaar zal streven dichter bij Hem te komen door middel van het verrichten van daden waarvan Hij houdt. Jouw liefde voor jouw Heer en jouw band met Hem zullen dus intenser worden. Verder zal jouw afhankelijkheid van Zijn schepselen verminderen.
Het is haraam voor de moslimvrouw om te trouwen met een ongelovige, hierover bestaat consensus onder de geleerden. Het is tevens één van de grootste immorele daden die door Allah wordt verboden in de Koran.
Wij adviseren jou geduldig te zijn en deze situatie met gepastheid te dragen. Blijf ver weg van alle zaken die ertoe kunnen leiden dat je dingen gaat doen die de Woede van Allah oproepen. Weet dat Allah deze wereld heeft gemaakt als een plaats van beproeving voor Zijn gelovige dienaren. Degene die geduldig is en zijn eigen begeerten niet achtervolgt, daarmee de gunst van zijn Heer zoekende, Allah zal hem belonen met het Paradijs, waar Hij hem allerlei soorten geneugten zal schenken die niet te vergelijken zijn met het voorbijgaande wereldse plezier dat hij heeft moeten opofferen. Dit alles naast de blijdschap en gemoedsrust die hij in zijn hart ervaart doordat hij zijn Heer gehoorzaamt.
Wellicht zal deze jongeman, als hij ziet dat jij vasthoudt aan jouw religie en je het vermijdt met hem om te gaan en met hem te zitten ondanks het feit dat jij van hem houdt, zich de grootsheid van deze religie realiseren. Een religie die ervoor zorgt dat de volgelingen ervan bereid zijn om al datgene waar zij van houden op te offeren omwille van hun Heer, hopende op een grote beloning vanwege hun geduld in het gehoorzamen van Hem en vanwege het wegblijven van verboden zaken. Wellicht zal dit voor hem de aanleiding zijn om moslim te worden.
Wij vragen Allah hem te leiden tot de Islam, om het goede makelijk te maken voor jou en om het slechte weg te houden van jou.
Amien
Sheich Mohammed Saalih al-Munajid
JE MOET DEZE MAN KENNEN!
Je moet deze man, Mohammed (vrede zij met hem) , kennen!
Wat mij betreft ben je atheïst, agnost of behoor je tot één van de vele religieuze denominaties die op dit moment bestaan. Of je nu communist of een liefhebber van democratie bent. Wat je ook bent en welke religie je ook belijdt, toch moet je deze man kennen.
Hij was zonder meer de meest uitzonderlijke man die ooit op deze wereld heeft geleefd. Hij predikte een religie, richtte een staat op, kwam met een morele code, bracht tal van sociale en politieke veranderingen teweeg, stichtte een dynamische en krachtige gemeenschap die zijn leerstellingen in de praktijk bracht en uitdroeg naar anderen en hij bracht een ware revolutie teweeg onder de mensheid, één die tot de einde van de mensheid zal blijven bestaan.
Zijn naam is Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) . Hij deed dit alles in een tijdsduur van slechts drieëntwintig jaar. Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd geboren op twintig augustus 570 en drieënzestig jaar later toen hij stierf, was het hele Arabische schiereiland overgegaan van het aanbidden van afgoden tot het aanbidden van de Enige Ware God. Van stammenconflicten en oorlogen naar solidariteit en samenhang, van dronkenschap naar soberheid en vroomheid, van wetteloosheid en anarchie naar gedisciplineerd leven, van totale morele bankroet naar de hoogste standaard van moreel gedrag. De menselijke geschiedenis heeft nooit eerder zo een totale transformatie van een volk meegemaakt, wanneer dan ook!
De Encyclopedie Brittannica noemt hem ‘de meest succesvolle van alle religieuze persoonlijkheden in de wereld’. Bernard Shaw zegt over hem dat als Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vandaag de dag zou leven, hij zou slagen in het oplossen van alle problemen die de menselijke beschaving dreigen te vernietigen. Thomas Carlysle was gewoonweg verbaasd over het feit dat één man, eigenhandig in staat was rivaliserende stammen en rondtrekkende bedoeïen samen te smelten tot een krachtige en ontwikkelde natie in minder dan twee decennia. Napoleon en Ghandi konden slechts dromen van een soortgelijke samenleving die werd opgericht door deze man veertienhonderd jaar geleden.
Geen ander mens heeft ooit zoveel weten te bereiken, op zoveel verschillende gebieden, in zo een beperkte tijd, als Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) . Hij was een religieuze leraar, een sociale hervormer, een morele gids, een politieke denker, een militaire genie, een administratieve kolos, een trouwe vriend, een wonderbaarlijke compagnon, een toegewijde echtgenoot en een liefhebbende vader; dit alles in één. Geen ander in de geschiedenis heeft hem ooit overtroffen of geëvenaard in maar één van deze verschillende gebieden.
De wereld kent inderdaad zijn aandeel grote persoonlijkheden, maar deze personen excelleerden hoogstens in één of twee eigenschappen. Geen van deze grote mannen, die onze geschiedenis heeft voortgebracht, combineerde ooit zoveel verschillende kwaliteiten en bracht deze tot zo een niveau van perfectie als Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) .
De levens en leerstellingen van andere grote persoonlijkheden worden omringd door een waas van onduidelijkheden. Er bestaat zoveel speculatie over bijvoorbeeld hun tijdstip en plaats van geboorte, de manier waarop zij leefden, hun karakters en details over hun leerstellingen. Maar ook is het relatief moeilijk om de mate van hun succes en mislukking vast te stellen.
Dit alles is niet het geval met deze man, Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) . Niet alleen zijn geboortetijd en plaats zijn bekend, maar elk detail over zijn persoonlijke en openbare leven is zorgvuldig vastgelegd en bewaard gebleven tot op vandaag de dag. De authenticiteit van deze informatie wordt niet slechts bevestigd door trouwe volgelingen, maar ook door niet-vooringenomen critici en ruimdenkende geleerden.
Qua ideologie is er geen gedachtegoed, hetzij seculier of religieus, sociaal of politiek, die de Islam, het systeem dat Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) uitdroeg, kan evenaren laat staan overtreffen. In een snel veranderende wereld waarin andere ideologieën substantiële veranderingen hebben ondergaan, is de Islam in de afgelopen veertienhonderd jaar vrij gebleven van veranderingen.
Naast dit alles, is het niet weggelegd voor alle grote denkers om hun ideeën tijdens hun leven in de praktijk te zien worden gebracht en de vruchten er van te zien. Behalve voor Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) die niet alleen de meest wonderbaarlijke ideeën uitdroeg maar deze ook met succes in de praktijk implementeerde. Ten tijde van zijn dood waren zijn leerstellingen niet slechts loze voorschriften en ideeën die wachtten om in de praktijk uitgevoerd te worden. Nee! Zij waren de ware kern van het leven van tienduizenden perfecte individuen. Elk van hen was een schitterende personificatie van alles waar Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) voor stond. Met betrekking tot welk politieke, sociale of religieuze gedachtegoed, heeft men ooit zo een fantastisch fenomeen meegemaakt?
Geen andere ideologie in de geschiedenis van deze wereld kan beweren dat het volledig in de praktijk is uitgevoerd, hetzij voor of na de dood van de stichter van de betreffende ideologie. Behalve de Islam, de ideologie die werd gepredikt door Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) . De geschiedenis is getuige van dit feit en zelfs de grootste sceptici hebben geen andere optie dan dit te bevestigen.
Ondanks deze verbazingwekkende resultaten en talloze overtuigende en authentieke wonderen die door hem zijn verricht en het overweldigende succes dat hij had, beweerde hij voor geen moment God te zijn, noch Zijn incarnatie en noch Zijn zoon. Hij beweerde slechts een mens te zijn die door God was gekozen om de mensen de Waarheid te leren en om een voorbeeld voor hen te zijn. Hij was inderdaad niets meer of minder dan een mens. Maar hij was een mens met een nobele en verheven missie. Zijn missie was de mensen te verenigen in het aanbidden van de Enige Ware God en hen de weg naar eerlijk en oprecht leven te leren in overeenstemming met de wetten van God. Hij omschreef zichzelf altijd als een Boodschapper en Dienaar van God. Dit terwijl mensen, die niet eens de helft of maar één tiende hebben bereikt van wat Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft bereikt, worden verheven tot goddelijke status. Zouden de mensen dan niet eens stil staan bij de claim van deze wonderbaarlijke man, dat hij Gods Boodschapper tot de mensheid is?
Vandaag de dag, veertienhonderd jaar na het leven van de Boodschapper Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn de leerstellingen van deze wonderbaarlijke man nog steeds zuiver, vrij van elke vorm van verlies, verandering of interpolatie. Zijn leerstellingen bieden nog altijd de onsterfelijke hoop om de vele kwalen die de mensheid kent op te lossen. Dit is onze oprechte claim en dit is de enige conclusie die wij kunnen trekken na het zorgvuldig bestuderen van de geschiedenis.
Het minste wat jij, als weldenkend mens, kunt doen is om voor één moment stil te staan en jezelf af te vragen; zou het kunnen dat deze beweringen, hoe vreemd en revolutionair ze ook klinken, waarheid zijn? Stel dat dit zo is terwijl jij niet op de hoogte bent van deze man, Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) . Of hem niet goed genoeg kent om werkelijk profijt te hebben van zijn leiding en goed voorbeeld. Wordt het dan geen tijd dat jij gehoor zult geven aan deze grote uitdaging en je wat inspanning levert om deze man te leren kennen? Het zal je niets kosten, maar het zou best eens het begin kunnen zijn van een compleet nieuwe tijdperk in jouw leven.
Kom! Laten wij het leven van deze wonderbaarlijke man, Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) ontdekken. Zijn voorbeeld en leerstellingen zijn de ware sleutel om jouw leven en deze wereld ten goede te veranderen.
WAT DOET DE ISLAM IN DE ‘ONTWIKKELDE’ LANDEN ZO SNEL GROEIEN?
Vraag:
Wat doet de Islam in de ‘ontwikkelde’ landen zo snel groeien?
Antwoord:
Alle Lof zij Allah en vrede zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
De Islam blijft groeien in de ontwikkelde landen en elders, omdat de verkondiging ervan in overeenstemming is met de natuurlijke aanleg van de mens. De Islam staat namelijk voor de beste humane waarden, zoals tolerantie, liefde, genade, oprechtheid en toewijding.
De Islam voedt mensen op en spoort hen aan tot nobel gedrag, goede manieren en deugd. De verkondiging van de Islam onderscheidt zich van anderen door zijn werkelijkheidszin, evenwicht en gematigdheid. De Islam besteedt de nodige aandacht aan zowel de geest als het lichaam. Zo biedt hij het lichaam de nodige begeerlijkheden, maar staat buitensporigheid daarin niet toe. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verlangens die voortvloeien uit de natuurlijke aanleg en de verboden begeerten die tot de ondeugden en onzedelijkheden behoren.
De mensen omarmen de Islam omdat ze daarin veiligheid, rust en vrede vinden. Daarnaast vinden zij daarin kant en klare oplossingen voor hun problemen. En aan de hand van de Islam ontdoen zij zich van gevoelens van verwarring, bezorgdheid en teloorgang.
De Islam is de godsdienst van de natuurlijke aanleg, aan de hand waarvan Allah de mens heeft geschapen. Om deze reden omarmen vele rationalisten en mensen met een zuivere natuurdrift de Islam. Immers, de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen kind of het wordt geboren op de natuurlijke aanleg (oftewel de Islam). Vervolgens zijn het zijn ouders die hem tot een jood, christen of magiër maken… Vervolgens reciteerde Aboe Hoerairah (de volgende Woorden van Allah die als volgt geïnterpreteerd kunnen worden):
“(Volg) de natuurlijke aanleg, waarop Allah de mens heeft geschapen. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst.”
(overgeleverd door al-Boekhaarie)
Dat wil zeggen dat Allah de mens zodanig heeft geschapen dat hij de waarheid kent, het zuivere monotheïsme goedkeurt en zich aan Allah onderwerpt. De natuurlijke aanleg in de mens vereist dat hij dit geloof kent en ervan houdt, maar het zijn de afwijkende opvoeding, de verkeerde omgeving, de eigen begeerten en de vervloekte duivels onder de gelederen van de djinn en de mensen die iemand doen afdwalen. De mens is van nature aangelegd om het zuivere monotheïsme te erkennen, zoals de Profeet ( vrede zij met hem) op autoriteit van zijn Heer te kennen gaf: “Ik Heb al mijn dienaren als zuivere monotheïsten geschapen, maar de duivels deden hen van hun godsdienst afdwalen.” (Overgeleverd door Moeslim)
Om deze reden, is het correcter om over iemand die na zijn ongeloof moslim is geworden te zeggen dat hij naar de Islam is ‘teruggekeerd’ i.p.v. te zeggen dat hij tot de Islam is ‘bekeerd’.
Zo zul je zien dat wanneer de Islam een land bereikt dat vrij is van fanatisme of sporen van pre-Islamisme, de Islam zich dan in een rap tempo verspreidt. Dit vanwege zijn overtuigingskracht en geringe tegenstand. Ook zul je zien dat de Islam voor iedereen geschikt is, zowel voor de gewone man als de intellectueel, de man als de vrouw en de bejaarde als de jeugdige. Degenen die in ontwikkelde landen moslim zijn geworden, realiseerden zich ineens de wrangheid, misère, overspannenheid en uitzichtloosheid van hun leefomgeving. Dit alles in weerwil van de technologische vooruitgang en grootschalige ontdekkingen. Dit omdat al deze zaken betrekking hebben op het uiterlijk, terwijl het innerlijk van de mens geheel verwaarloosd wordt. Allah zegt over dit soort mensen (interpretatie van de betekenis):
“Zij kennen slechts de buitenverschijning van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzamen zijn.” (Soerat ur-Roem: 7)
De Islam zal, met de Wil van Allah, zijn succes blijven continueren, mits de oprechte dienaren van Allah zich omwille van dit geloof inspannen, zich hieraan vastklampen en zijn wetten toepassen. De aanwezigheid van bedriegers en tekortschieters zal dan, met de toestemming van Allah, nooit en te nimmer de voortgang van de Islam kunnen stuiten. Niets of niemand kan het licht ervan afzwakken of de schoonheid ervan ontsieren. Zijn licht zal niet gedoofd worden vanwege het feit dat enkelen hiervan afstappen. De Islam heeft zijn naam reeds voldoende eer aangedaan door het vooruithelpen van de mensheid en het opheffen van onrechtvaardigheid en onderdrukking.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid