BEGINPERIODE VAN DE ISLAM
OPKOMST VAN DE ISLAM
In de 7e eeuw na Chr. werd in Arabië de grondslag voor een nieuwe godsdienst gelegd. Ze werd bekend als de islam, onderwerping aan Allah (God)’ betekent. De aanhanger ervan werden moslims genoemd. Ze wilden hun geloof zo ver mogelijk verspreiden en in minder dan 100 jaar breidden ze hun rijk uit van Spanje tot de grenzen van India.
Door de eeuwen heen namen ze steeds meer land van het Byzantijnse rijk af. Enkele malen bedreigden ze ook het christelijk Europa. In Frankrijk werden ze in 732 door Karel Martel bij Poitiers verslagen: zijn kleinzoon bestreed in de Pyreneeen en op de Middellandse Zee.
Ze beheersten enige tijd Sicilië en voerden in 846 zelfs aanvallen uit in de buurt van Rome. Van de 11e tot de 13e eeuw organiseerden de christenen kruistochten om de controle over het Heilige Land over te nemen, maar dat leverde uiteindelijk niets op.
In 1453 veroverden de Ottomaanse Turken ten slotte de overblijvende gebieden van het Byzantijnse rijk. De legendarische sultan Fatih Sultan Mehmed nam Constantinopel in.
VERSPREIDING VAN HET GELOOF
Toen de profeet Mohammed in 632 stierf, begon een lange periode van veroveringen. Islamitische krijgers op paarden en kamelen trokken naar het noorden om het Byzantijnse rijk aan te vallen. Tien jaar na de dood van de Profeet waren Syrie, Palestina en Egypte in Arabische handen gevallen. De islamieten trokken door Noord-Afrika naar het westen; in het oosten veroverden ze Irak, Perzie en Afghanistan. Overal waar ze kwamen verkondigden ze hun geloof. Vaak werden ze door de plaatselijke bevolking uitbundig verwelkomd, want de overheersing door de Byzantijnse christenen was helemaal niet populair. Miljoenen mensen bekeerden zich tot de islam. Vele christenen en joden wensten niet bekeerd te worden. Meestal lieten de islamitische vorsten hen met rust.
De eerste kaliefen (of heersers) waren allemaal Arabieren. Later kwam de macht in de handen van de Turken. Het waren oorspronkelijk nomaden die naar islamitische gebieden in Centraal-Azie waren getrokken, er waren bekeerd en veel macht hadden verworven.
DE HANDEL
Dankzij het islamitische rijk werd handeldrijven in het Nabije Oosten gemakkelijker dan voordien. De goederen konden over het gehele grondgebied worden vervoerd zonder over een vijandige grens te moeten trekken. Een enkele gouden munt, de dinar, was over het gehele rijk in omloop.
Vele goederen werden over de zee vervoerd. De islamieten importeerden hout uit India en Venetie in ruil voor goud uit West-Afrika, Arabie, Oost-Europa en zelfs Tibet. Andere goederen werden over het hele land vervoerd door kamelen, ezels, muilezels of paarden, die tot een kleine stoet of karavaan waren samengevoegd.
Produkten als glas en laken uit Syrie vonden hun weg in de islamitische landen, net zoals suiker, dat aanvankelijk in Irak en later ook in Egypte werd verbouwd. Kruidnagel, peperkorrels, gember en andere specerijen uit het Verre Oosten werden door Chinese kooplieden naar Tibet gebracht. Daar werden ze aan de Arabieren verhandeld
DE VERSPREIDING VAN DE ISLAM
In 1450 was de moslimwereld veel uitgestrekter dan de christelijke en de islam breidde zich steeds verder uit na die dagen. Terwijl de Spanjaarden een nieuw rijk veroverden in Amerika en Portugal in India en Oost-Indie zijn gebied uitbreidde, drongen de Ottomaanse moslims door in Centraal-Europa en liepen Hongarije onder de voeten.
In India rukten de mogoel-keizers steeds verder naar het zuiden op tot ze bijna het hele schiereiland onder controle hadden. Een derde groot islamitisch, het Safaviedenrijk, ontstond omstreeks 1500 in Perzie. Het islamgeloof werd ook verder verbreid in Afrika, Centraal-Azie en vorderde opmerkelijk snel in Maleisie en Indonesië.
DE 5 ZUILEN VAN DE ISLAM
WAT IS ISLAM
Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden.
Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’.
De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De Islam is namelijk niet door de mens verzonnen maar is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen. Allah heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah:
“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”. (Koran Surah 5: vers 3)
DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM
Het geloof in de Islam steunt op vijf pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in.
Bij het volgen van de juiste weg in de Islam en om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof, naast het geloven in de 6 basiselementen, ook voldoet aan alle vijf de pilaren van de islam. Hieronder vind je de vijf pilaren:
1. Sahada (Geloofsgetuigenis)
2. Salaat (Gebed)
3. Zakaat (Armenbelasting)
4. Sawm (Vasten)
5. Hadj (Bedevaart)
1. SAHADA
Het Geloof begint met de Sahada oftewel de getuigenis:
“Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah”
Door dit te zeggen getuig je dat Er geen God is dan Allah en Mohammed  zijn dienaar en profeet is.
Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed  zijn profeet is.
Voordat men de Sahada kan uitspreken moet men eerst geloven in de 6 basiselementen
2. SALAAT
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ‘s nachts. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.
Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah’s bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.
3. ZAKAAT
De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.
Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.
4. SAWM
In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.
Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed .
In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.
Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.
5. HADJ
Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand, die rijk is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’bah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.
De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen.
De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.


DE 6 BASISELEMENTEN VAN DE ISLAM
Het is makkelijk om jezelf een moslim te noemen maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig overgeeft aan de Islam. Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin je moet geloven:
1. De Eenheid van God
2. De Profeten
3. De Boekena4. De Engelen
5. De Dag des Oordeels
6. De Voorbeschikking
1. DE EENHEID VAN GOD
Onder het geloven in de eenheid van Allah verstaat men, dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij. Hij heeft geen deelgenoot; Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon; Hij is eeuwig; Hij is oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alrechtvaardige. Hij heeft de hele wereld lief. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadige, de Barmhartige, enzovoort.
Allah is overal. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen.
Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Hij bemint en koestert ons allen. Hij zal ons in de hemel belonen voor al onze goede daden, en ons in de hel straffen voor al onze slechte daden.
Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
Wij kunnen de wil en de geboden van Allah kennen uit de heilige koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed
2. DE PROFETEN
De Islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam, Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob , Mozes en Jezus tot Mohammed (vrede zij met het allen)
Mohammed  is, gezonden door Allah, zoals Allah zegt in de Koran:
Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel (laatste) der profeten. Allah is omtrent alle dingen wetend”. (Surah 33 : Ayah 40)
We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; “Aleihi-assalam” (a.s.) of bij de Profeet Mohammed met “Vrede zij met hem” of “Sallalahu ‘alaihi wasalam” ( )
Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd. Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.
3. DE BOEKEN
Onder het geloven in de boeken van Allah wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. De godsdienstige boeken van Allah zijn vier in getal:
De Tauraat (de Torah)
De Zabur (De Psalmen)
De Injil (Het Evangelie)
De Koran
De Tauraat werd geopenbaard aan de profeet Mozes, de Zabur aan de profeet David, de Injil aan de profeet Jezus en de Koran aan de profeet Mohammed . De Tauraat, de Zabur en de Injil bestaan niet meer in hun oorspronkelijke vorm. De tegenwoordige uitgaven zijn slechts bewerkingen uit latere tijden.
Moslims volgen de heilige koran. De voorafgegane geboden en godsdienstige gedragsregels zijn er ook in opgenomen. De verzen ervan werden door Allah aan de profeet Mohammed  ingegeven en geopenbaard via de engel Jibrail (Gabriël). Deze verzen zijn nog steeds in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven in de Arabische taal. En Allah garandeert ons dat Hij de koran zal beschermen:
Waarlijk Wij: Wij zijn het die de Maning (Qur’aan) hebben nedergezonden en voorzeker Wij zijn die het zullen beschermen (tegen vervalsing en verdraaiing) (Surah 15 : Ayah 9)
De verzen van de heilige koran werden niet op één en dezelfde tijd aan de profeet Mohammed  geopenbaard. Ze werden ofwel afzonderlijk, ofwel in gedeelten aan hem geopenbaard tijdens de laatste 23 jaren van zijn leven. Ze werden opgeschreven zoals hij ze uitsprak en onder zijn leiding gerangschikt gedurende zijn leven.
De heilige koran leert moslims om Allah te aanbidden, Hem alleen, om Zijn bevelen te gehoorzamen, die daarin staan, om de leerstellingen en voorbeelden die de profeet Mohammed  heeft opgesteld, te volgen, om goed te doen jegens anderen, vooral jegens ouders en familie, om eerlijk en waarheidlievend te zijn. De heilige koran geeft een volledig gedragspatroon voor een juiste levenswijze.
4. DE ENGELEN
Engelen zijn geestelijke schepselen van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod. Ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk. Ze hebben geen ouders, noch echtgenoten, noch zonen of dochters. Ze hebben geen stoffelijke lichamen, maar kunnen iedere vorm aannemen die ze willen. Engelen eten en drinken niet zoals menselijke wezens. Ze slapen ook niet. Moslims geloven dat engelen uit zuiver licht zijn geschapen.
De engel Jibrail (Gabriel) werd door Allah gestuurd om de heilige boodschap over te brengen aan de uitverkorenen op aarde. Deze uitverkorenen (boodschappers en profeten) zijn in alle tijdperken en in alle klimaten voorgekomen. Jibrail gaf alle openbaringen van Allah door aan de profeet Mohammed .
De belangrijkste eigenschappen van engelen zijn zuiverheid, rechtschapenheid, waarheidsliefde en gehoorzaamheid aan de wil en de geboden van Allah.
Engelen kunnen op de aarde niets doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Allah. De engelen handelen alleen in gehoorzaamheid aan de geboden van Allah. Zij kunnen dus niets doen op aarde, zonder Zijn bevel.
Moslims aanbidden engelen niet. Men moet alleen Allah aanbidden. Engelen zijn de dienaren van Allah en ook zij aanbidden Hem. De heilige koran zegt uitdrukkelijk dat we niemand anders dan Allah mogen aanbidden, noch mogen wij aan Hem deelgenoten toekennen.
5. DE DAG DES OORDEELS
Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met Allah en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit.
De dag des oordeels is de dag waarop iedereen wordt beoordeeld op zijn slechte daden maar ook op zijn goede daden ook al zijn ze nog zo klein.
Iedere moslims dient altijd in gedachten te houden dat deze dag ooit zal komen en kan zich hier dus op voorbereiden.
6. DE VOORBESCHIKKING
Moslims geloven in al-qadar, de goddelijke voorbeschikking, maar dit geloof in de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat de mensen geen eigen wil hebben. Dit betekent dat ze kunnen kiezen tussen het goede en het kwade en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun keuze.
Het geloven in goddelijke voorbeschikking omvat het geloven in vier dingen:
Allah weet alles. Hij weet wat gebeurd is en wat gebeuren zal.
Allah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag des Oordeels, opgetekend.
Alles wat Allah wil gebeurt en alles wat Hij niet wil gebeurt niet.
Allah is de Schepper van alles (dus van zowel het goede als het kwade).
Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Sahada), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.


ALWOUDOE (KLEINE WASSING)
Hieronder kun je informatie vinden over el woedoe oftwel de wassing.
Kies hieronder uit de lijst een onderwerp om er meer over te lezen.
INLEIDING
-Vrijwillige handelingen tijdens de woedoe
-Zaken die de kleine wassing ongeldig maken
-Wat mag een ritueel onreine persoon niet?
Inleiding
In de Islam is Woedoe, ook wel kleine wassing genoemd, de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Heilige Qor’aan zelfs verplicht gesteld.
“O gij, die Gelooft, wanneer gij u opstelt tot de Salaat, wast dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft over uw hoofden en uw voeten tot aan de enkels.” (Surah 5: Ayah 6)
Verteld wordt dat de Heilige Profeet  het volgende heeft gezegd: “Op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Woedoe zullen stralen.”
Bij een andere gelegenheid zei Hij :
‘Voor degene, die op de voorgeschreven wijze Woedoe verricht en daarna de kaliema: “Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Abdouhou wa Rasoulouhou” (ik. getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed Zijn Dienaar en Profeet is) reciteert, zullen alle acht poorten van het Paradijs zich openen, zodat hij mag binnentreden door de poort die hij wenst”
Men vertelt eveneens dat Hij  het volgende heeft gezegd:
“Van degene, die Woedoe op de juiste wijze verricht, worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het Hiernamaals in rang verheven.” [Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim].
Bij een andere gelegenheid zei Hij :
“Woedoe is het symbool van het ware Geloof”
Hij  maakte toen de volgende opmerking:
“Blijft standvastig op de Rechte Weg….. en denk erom dat het verrichten van het Gebed het beste van alle daden is en dat alleen de ware Gelovige zijn Woedoe op de juiste wijze kan verrichten.” [Al Mowattah en Ibn Maadjah] VRIJWILLIGE HANDELINGEN TIJDENS DE WOEDOE
1. Het behoort tot de Soennah van de profeet  alvorens de kleine wassing te verrichten zijn tanden te poetsen met siwak (een stukje van een tak dat in Saoedi Arabië groeit en reinigende stoffen bevat). Het is voor een moslim beter om deze Soennah van de profeet  te volgen. De profeet heeft gezegd:
“Als ik mijn gemeenschap niet iets zou opleggen wat zij niet zouden kunnen verdragen, dan zou ik ze bevelen om bij elke kleine wassing gebruik te maken van siwak.” (Overgeleverd door Ah’mad en goed gewalifcieerd door Al Albaanie in Al-irawaa-e (70))
2. Het behoort tot de Soennah van de profeet , dat de moslim zijn handen drie maal wast voordat hij aan de kleine wassing begint,(zie ook leer de wassing stap 2) tenzij hij net is ontwaakt dan is hij verplicht om zijn handen drie maal te wassen alvorens hij aan zijn kleine wassing begint. Omdat het mogelijk is dat er iets onreins aan zijn handen zit zonder dat hij dit weet. De profeet  heeft gezegd:
“Als één van jullie ontwaakt uit zijn slaap, laat hem niet zijn hand in de emmer (gevuld met water dat gebruikt wordt om de kleine wassing te verrichten) dompelen voordat hij ze drie maal wast, hij weet niet waar zijn hand tijdens zijn slaap was.” (Overgeleverd door Moesliem)
3. Het behoort ook tot de Soennah van de profeet  om te overdrijven in het opsnuiven van water (zie ook leer de wassing stap 4)
4. Het is ook een Soennah van de profeet  dat de moslim tijdens het wassen van zijn gezicht zijn baard vochtig maakt met zijn vingers wanneer deze groot is (zie ook leer de wassing stap 5)
5. De moslim dient tijdens het wassen van zijn handen en voeten tussen zijn vingers en tenen te wassen. De boodschapper van Allah  heeft gezegd:
“En tussen de vingers en tenen wassen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door Al Albaani in sah´ih´ Abie Daawoed (629))
6. De moslim dient tijdens zijn kleine wassing te beginnen met zijn rechter ledematen. Bijvoorbeeld dat men begint met het wassen van de rechterhand en dan pas de linkerhand en de rechter voet voor de linker voet etc…
7. Het behoort tot de Soennah van de boodschapper van Allah , dat de moslim alle ledematen (die tijdens de woedoo-e gewassen dienen te worden) in de kleine wassing of twee of drie keer wast en niet meer dan drie keer. Dus alle ledematen drie keer wassen of alle ledematen twee keer wassen. Let wel, er dient echter niet meer dan één keer over het hoofd met natte handen te worden geveegd.
8. Tot de Soennah van de boodschapper van Allah  behoort ook dat de moslim niet hoort te verspillen in het gebruik van water bedoeld voor de kleine wassing. De profeet  waste zijn ledematen drie maal en zei:
“Wie er meer aan toevoegt, heeft het slecht gedaan en begaat onrecht.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door Al- Albaanie in Sah’ih’ Abie Daawoed (123)
Zaken die de kleine wassing ongeldig maken
DE KLEINE WASSING VAN EEN MOSLIM WORDT ONGELDIG GEMAAKT DOOR HET VOLGENDE:
1. Ontlasting of urine.
2. Windjes.
3. Na een ‘stilstand van de mentale activiteit’ door gekte, bewusteloosheid, bedwelming of een diepe slaap waarbij hij niet voelt wat er uit zijn natuurlijke openingen vrijkomt. Een lichte slaap waarbij er geen sprake is van ‘stilstand van de mentale activiteit’ maakt de wassing niet ongeldig.
4. Het aanraken van het geslachtsdeel, het maakt hierbij niet uit of het een eigen geslachtsdeel is of van een ander. De profeet  heeft gezegd:
“Wie zijn geslachtsdeel aanraakt laat hem de kleine wassing doen.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (117))
5. Het eten van kamelenvlees.
De profeet  werd gevraagd:
“Moeten we de kleine wassing doen als wij kamelenvlees hebben gegeten?” Hij antwoordde: “ja.” (Overgeleverd door Moesliem)
Het eten van de maag, lever, vet, nieren of darmen van een kameel maakt de wassing ongeldig, omdat het te vergelijken is met het vlees van een kameel.
Echter het drinken van kamelenmelk maakt de wassing niet ongeldig.
De profeet  heeft mensen bevolen om de kamelenmelk te drinken van de kamelen die afkomstig zijn van de liefdadigheid die moslims geven, behoren en heeft ze niet bevolen om hun wassing opnieuw te doen. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)
Voor de zekerheid moet men ook de kleine wassing doen als men de soep (saus) drinkt dat gemaakt is van kamelenvlees.
WAT MAG EEN RITUEEL ONREINE PERSOON NIET?
Als een moslim in een staat van rituele onreinheid verkeert (moeh’dath) dan is het volgende verboden voor hem:
1. Het aanraken van de edele Koran.
De profeet  heeft in zijn brief aan de mensen van Jemen gezegd: “De Koran mag alleen door een reine persoon geraakt worden.” (Overgeleverd door Ad-daaraqoetne en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (122))
2. Het gebed verrichten. Het is verboden voor degene die in rituele onreinheid verkeert om te bidden totdat hij de wassing verricht.
De profeet  heeft gezegd:
“Allah accepteert geen gebed zonder reinheid”. (Overgeleverd door Moesliem)
Voor degene die in een staat van rituele onreinheid verkeert mag echter wel de Soedjoed At-tielaawah (dit is een Soedjoed die een moslim dient te verrichten bij het horen van bepaalde verzen) of Soedjoed van Shoekr (Soedjoed dank aan Allah voor het plaatsen van een gebeurtenis), omdat het hier niet om een gebed gaat. Het is wel aanbevolen om de kleine wassing te verrichten alvorens deze Soedjoed te doen.
3. Tawaaf (rondlopen om de ka’ba). Het is voor iemand die in een staat van rituele onreinheid verkeert niet toegestaan om tawaaf te doen totdat hij de wassing verricht heeft.
De profeet heeft gezegd:
“De tawaaf is een gebed”. (Overgeleverd door At-tiermiedie en is goed gekwalificeerd door
( Al-Albaanie in Al-irwaa-e (121)
En daarnaast is het ook, omdat de profeet  de kleine wassing heeft verricht voordat hij de tawaaf ging doen. (Overgeleverd door Boekhaarie & Moesliem)
LEER DE WASSING / ALWOUDOE
Naar voorbeeld van de Profeet zal hieronder uitgelegd worden hoe de woedoe oftwel de kleine wassing verricht moet worden. Kies hieronder de gewenste stap om erheen te gaan.
Istindja
Stap 1: De intentie
Stap 2: Handen wassen
Stap 3: Mond Wassen
Stap 4: Neus wassen
Stap 5: Gezicht wassen
Stap 6: Armen wassen
Stap 7: Hoofd bevochtigen
Stap 8: Oren wassen
Stap 9: Voeten wassen
Stap 10: Na afloop van el Woedoe
Aandachtspunten:
ISTINDJA
Voordat men de Woedoe kan verrichten, moeten de plekken waaruit onreinheid (ontlasting, urine) komt gereinigd worden. Men reinigt zich met de linkerhand en gebruikt hiervoor water. Als blijkt dat er nog druppels urine uit het lichaam komen (nadat men naar de w.c. is geweest en de nodige plekken gereinigd heeft ), moet de istindja herhaald worden, voordat de rituele wassing verricht kan worden.
Het is geen voorwaarde voor de wassing om je geslachtsdelen (voor- en achterkant) te wassen, omdat het wassen van je geslachtsdelen dient te geschieden na het urineren of ontlasten. Dit heeft niets te maken met de kleine wassing.
STAP 1: DE INTENTIE
Eerst maakt men de intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan de wil van Allah) daarna wordt het volgende uitgesproken:
Bismillah
(In naam van Allah)
De profeet zei: “De woedoe (kleine wassing) zal niet geaccepteerd worden (van degene) die de naam van Allah (hierop) niet noemt.” (Overgeleverd door Ahmad en goed gekwalificeerd door Al-Albaani in Al-irwa-i)
En indien hij vergeet “Bismillah” te zeggen alvorens aan de woedoe te beginnen, dan zal het hem niet kwalijk worden genomen.
STAP 2: HANDEN WASSEN
Het behoort tot de Soennah van de profeet om de handen drie maal te wassen alvorens te beginnen met de kleine wassing.
STAP 3: MOND WASSEN
Men neemt een handjevol water in de rechterhand. Vervolgens vult men de mond met een gedeelte van dit water. En dient men zijn mond te spoelen door het water in de mond van de ene naar de andere kant te laten gaan en dan vervolgens uit te spugen.
STAP 4: NEUS WASSEN
Daarna worden drie keer de neusgaten gewassen. Dit doet men door het water naar binnen te snuiven en vervolgens weer naar buiten te snuiten.
Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven (met kracht opsnuift), behalve als men vast dan dient men niet te overdrijven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat.
De profeet heeft gezegd:
“En overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vast.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Sah’ih’ Aboe Daawoed (629))
STAP 5: GEZICHT WASSEN
Daarna wordt het gezicht drie maal gewassen. Het gezicht omvat het voorhoofd tot je kin en tot aan je oor.
In het geval van een baard: als het haar licht is, dan is het verplicht om het te wassen (inclusief de huid waar het aan groeit). En als het veel haar betreft, dan is het ook verplicht om het zichtbare ervan te wassen. Het is aangeraden om het haar op het gezicht vochtig te maken met de vingers.
DE GHUSUL (GROTE WASSING)
Allah de Verhevene heeft gezegd:
“Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan.”
(Koran: Al Ma’idah, 6e ayah)
Djoenoeb is een toestand van rituele onreinheid, die bijvoorbeeld ontstaan door het hebben van geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie en door bloedingen na zwangerschap (Nifas)
“En zij vragen jou over de menstruatie (haid). Zeg:” Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (sexueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen”
(Vertaling van Al Baqarah, 2:222)
WANNEER DIENT DE GHUSUL VERRICHT TE WORDEN?
1. Zaadlozing: Tijdens de slaap of wanneer men wakker is die door lusten is veroorzaakt.
De profeet heeft gezegd: “Water na het water” (Water uit water: d.w.z het verrichten van Al ghosl na zaadlozing, de eerste genoemde water is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.) De hadith is overgeleverd door Moesliem.
Er is ook overgeleverd door Oem Salama (Moge Allah tevreden met haar zijn) dat Oem Soelaym zei: “O, boodschapper van Allah, Allah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:”Ja, als ze het water heeft gezien.” (Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.)
Als sperma uitkomt zonder een lusten-aanleiding, veroorzaakt dus door ziekte of koudheid dan hoeft men geen grote wassing te verrichten. Een duidelijk regel, wanneer men sperma ziet uit zijn geslachtsdeel komen die door lusten uit is gekomen dan is men verplicht de grote wassing te verrichten.
2. Penetratie bij geslachtsgemeenschap.
3. Beëindigen van de menstruatieperiode of bloeding na zwangerschap.
4. Overlijding: Wanneer een persoon overlijdt dan is men verplicht om hem te wassen.
5. De ongelovige na het bekeren tot de islam. Abou Hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd: Thamamah Al hanafi gevangen werd genomen door de moslims. De profeet bezocht hem in de middag en zei tegen hem: wat heb je thamamah? (Op een dag) kwam de profeet langs thamamah, thamamah sprak de getuigenis en werd moslim. De profeet stuurde hem naar het tuin van Abou Talha en gebied hem om de grote wassing te verrichten. Hij verrichte de grote wassing, en verrichte twee Rak’as. De profeet zei: “Jullie broeder is nu moslim geworden” Overgeleverd door Ahmed, boekharie en moesliem.
HOE ZICH TE WASSEN BIJ DE GHUSUL
1. Men begint door “Bismillah” te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren.
2. Vervolgens wast men driemaal de handen tot de polsen.
3. Vervolgens wast men de intieme delen.
4. Vervolgens verricht men de kleine wassing. Men kan de voeten wassen of dit tot het eind uitstelle
5. Met vochtige handen wrijft men vervolgens over de hoofdhuid, voor een vrouw is het voldoende om driemaal water te gieten en over haar haren te wrijven zonder haar vlechten los te maken.
De imam Tiermidie levert over dat Oem Salama aan de profeet vroeg: “Ik vlecht mijn haar, hoe moet ik mijn grote wassing verrichten, moet ik mijn vlechten losmaken?” “Nee,” antwoordde de profeet , “ het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten.”
6. Vervolgens wast men driemaal zijn hoofd en oren, iedere keer met een handje vol water.
7. Dan giet men water over de rechterkant en men wast die van boven naar beneden, hierop wast men op dezelfde wijze de linkerkant. Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en anderen.
“Als de profeet zijn grote wassing verrichtte,” zei Aisha, “dan begon hij zijn edele handen te wassen alvorens ze in het water te steken, vervolgens waste hij zijn intieme delen, deed de kleine wassing als voor het gebed, bevochtigde zijn haren, wast zijn hoofd driemaal en goot vervolgens water over zijn gehele lichaam.” (Tiermidie)
En Allah en zijn profeet weten het beste.
HET GEBED / ASSALAT
Het Gebed is een van de belangrijkste pilaren van de Islam. Sterker nog degene die niet bidt kan zich zelf geen gelovige noemen. Op deze pagina lees je alles over het Gebed. Maak hieronder een keuze uit de lijst om betreffende paragraaf te lezen.
-Belang van het Gebed
-Tijden van het Gebed
-Gebedsoproep (Azaan)
-Voorbereiding van het Gebed
Het belang van het Gebed
Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden. Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.
De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden. In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah’s bepalingen blijft).
Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.
“Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is het ware geloof. maar de meeste mensen weten het niet. U tot hem bekerende, vrees Hem en leeft het gebed na en behoort niet tot de afgodendienaren.” (Surah 30 : Ayah 31-32)
Er bestaat ook een hadith welke het belang van het gebed aangeeft: Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Profeet   zeggen: ‘Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.’ [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie] Deze hadith verklaart dus dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt.
Tijden van het Gebed
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. De namen die aan de gebeden worden gegeven corresponderen met de tijden waarop zij gehouden worden:
Naam gebed Tijdstip gebed
1. Salatoel-Fadjr Het gebed in de morgen – Tussen de eerste ochtendschemering en zonsopgang
2. Salatoel-Duhr Het gebed in de middag – Ongeveer een kwartier van de hoogste stand van de zon tot het volgende gebed
3. Salatoel-‘Asr Het gebed in de namiddag – Laat in de middag tot kort voor zonsondergang
4. Salatoel-Maghrib Het gebed na zonsondergang – Tussen zonsondergang en het verdwijnen van de rode schemering
5. Salatoel-Isja Het gebed in de avond – Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang tot voor de eerste ochtendschemering
De Gebedsoproep (Azaan)
De Azaan is de oproep tot het gebed die vijf keer per dag wordt geroepen vanaf de moskee, of waar er ook maar een gebedsbijeenkomst wordt gehouden. Degene die de Azaan roept (de Moeazzin) staat met het gezicht naar Mekka gericht met beide handen tot aan de oren opgeheven.
De tekst van de Azaan is als volgt:
4 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste
2 x Ashadoe an la-illallaha illallah
Ik getuig dat er geen god is dan Allah
2 x Ashadoe anna Mohammadan Rasoelallah
Ik getuig dat Mohammed Allah’s gezant is
2 x Hayya al assalaah
Haast U naar het gebed
2 x Hayya al al Falaah
Haast U naar het welslagen
2 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste
1 x La ilaha illallah
Er is geen God dan Allah
Aan de oproep voor het eerste gebed ‘s morgens (Salatoel-Fadjr) wordt nadat men 2 x Hayya al al Falaah heeft geroepen toegevoegd:
2 x As-salatoe ghayroe mina-naum
Het gebed is beter dan de slaap
Voorbereidingen van het Gebed
Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden. Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta’la staan.
Reinheid
Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.
Bedekken van de geslachtsorganen
In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.
Juiste tijd
Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht en het is niet toegestaan een bepaald gebed eerder te verrichten. Een moslim moet zijn uiterste best doen ieder gebed op de juiste tijd te bidden.
Richting Ka’bah in Mekka
Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka’bah in Mekka. (vanuit Nederland moet men dan bidden naar het zuidoosten)
DE VASTENMAAND RAMADAN
De vastenmaand Ramadan is weer bijna aangebroken. De vastenmaand Ramadan is een bijzondere maand voor de moslims In dit artikel kun je van alles lezen over de vastenmaand Ramadan. Maak hieronder in de lijst een keuze om naar betreffende paragraaf te gaan en leer zo meer over de Ramadan.
-Inleiding
-Wat is Ramadan?
-Voordelen van het vasten
-De Vormen van aanbidding
-Wie behoren er te vasten?
-Wat verbreekt het vasten?
-Uitzonderingen bij het verbreken
-Het Paradijs
Inleiding
“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (Surah 2 : Ayah 183)
De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor´aan aan profeet Mohammed plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van”. Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.
Wat is Ramadan
Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting, één van de zuilen van de islam is.
Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, duurt een maand 29 a 30 dagen en er zijn 354 dagen in een jaar en is daarom 11 dagen korter dan het zonnejaar. Dit betekent dat de Ramadan beurtelings in alle seizoenen terechtkomt; herfst, winter, lente en zomer, hetgeen de rechtvaardigheid van onze Schepper weergeeft. Anders zouden de moslims in een bepaald werelddeel constant in lange, hete zomerdagen moeten vasten, terwijl anderen in korte, koude winterdagen moeten vasten.
Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed , wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden verricht. Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah, het midden van de Ramadan is de vergeving van Allah en het einde van de Ramadan is de redding van de Hel. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot Allah zodat ze in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan.
In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt vaker in deze maand. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van Allah te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.
Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het ons respect ten aanzien van de medemens en God. Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert ons de baas te zijn over onze begeerten en lusten. Het maakt ons bovenal gehoorzaam aan God.
Sociale voordelen van het vasten
Het vasten geeft de mensheid een groot gevoel van saamhorigheid . Iedereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Wat een voorwaarde is voor een betere wereld. Het is medisch bewezen dat het vasten het lichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieën genezen. Dit zijn slechts enkele fysieke voordelen van het vasten.
Vormen van aanbidding tijdens de Ramadan
Het Tarawieh gebed is één van de belangrijkste vormen van aanbidding tijdens deze vastenmaand. Tarawieh betekent letterlijk “uitrusten”. Dit gebed wordt tussen het nachtgebed en het ochtendgebed verricht. De profeet Mohammed zei: “Wie opstaat om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden, met geloof en rekenend op de Goddelijke beloning, hem zal door Allah zijn fouten vergeven worden”. En hier gaat het juist om, dat wij onze toevlucht bij Allah (de Verhevene) zoeken, alleen Hem om vergeving vragen en alleen Hem aanbidden.
De I’tiqaaf
Itiqaf betekent letterlijk; “het verblijven”. Hiermee wordt het vrijwillig verblijven in de moskee met een bepaald doel en voor een bepaalde tijd bedoeld. De Itiqaf vindt meestal plaats in de laatste tien dagen van de Ramadan. Men staat vrij de tijdsduur van de Itiqaf te bepalen. Gedurende dit verblijf is men uitsluitende bezig met het zoeken van toenadering tot de Schepper. Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding van God toe, zoals het gebed, het reciteren van de Heilige Koran en dzikr (het gedenken van Allah door het uitspreken van Zijn naam en het prijzen van Zijn eigenschappen ). Een dergelijke afzondering van wereldse zaken stelt ons in staat om geconcentreerd en met reine gedachten uitsluitend bezig te zijn met onze Schepper. Hierdoor kunnen we Hem onze oprechtheid in het geloof tonen en Zijn Vrede, Zijn aanwezigheid en Zijn Barmhartigheid in alle bewustheid ervaren.
Wie behoren te vasten?
Het vasten is verplicht voor degene die:
1. Moslim is
2. Geestelijk en lichamelijk gezond is
3. Niet op reis is
4. Volwassen is (volgens de islamitische wetten); bij een meisje is dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing
5. Rein is na de menstruatie en nadat de kraambloeding is gestopt.
Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten op een later tijdstip inhalen.
Wat verbreekt het vasten?
1. Het bewust eten, drinken of roken tussen de ochtendschemering en zonsondergang.
2. Het opzettelijk braken.
3. Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en zonsondergang.
4. Tijdelijk verlies van bewustzijn.
5. Het hebben van geslachtsgemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang.
Uitzonderingen bij het verbreken
Het is moslims toegestaan het voorgeschreven vasten van ramadan te verbreken als er sprake is van een gevaar voor de gezondheid. In dit geval moet een moslim zijn vasten later, in een andere periode van het jaar, voortzetten. Door onbewust te eten verbreekt men het vasten niet. Een overlevering vertelt dat de profeet zei: “Indien één van jullie vergeet (dat hij aan het vasten is); en hij eet of hij drinkt: dan completeert hij zijn vasten, want Allah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.” (Hadieth, verzameld door Boecharie en Moslim)
Het Paradijs
De Profeet heeft gezegd : “Een van de poorten van het Paradijs wordt de “Poort van Riaan” genoemd, de “Poort der verfrissingen”. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden : “Waar zijn degenen die vasten ? ” Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden.” (Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naiem).
SALAT ATTARAWEEH
Tarawih betekent letterlijk “uitrusten” en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.
In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:
‘In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.’
Verder vinden we in de Heilige Koran (Hoofdstuk 17 : Vers 79):
“Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker, (voor het gebed) waarschijnlijk zal u Heer u een verheven rang verschaffen.”
Salaat al Tarawih is een essentieel deel van de Ramandan. De profeet moedigde zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan, zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.
Salaat al Tarawih wordt verricht na het Isha-gebed en voor het Fadjer gebed en is Soennah voor zowel de man als de vrouw.
Hoe wordt Salaat Al Tarawih verricht?
‘Abu Salama ibn Abderrahman vroeg aan Aicha (Moge Allah tevreden met haar zijn) over het nachtgebed van de boodschapper van Allah  tijdens de maand Ramadan. Zij zei: ‘Rasoel-Allah nam noch in Ramadan of in andere maanden, meer dan 11 Raka’ahs in acht. Hij nam in de eerste plaats 4 Raka’ahs in acht, vraag niet over de uitmuntendheid en hun lengte. (deze waren niet te evenaren in perfectie en lengte) Daarna nam hij weer 4 raka’ahs in acht en vraag niet over hun perfectie en lengte. Tot slot verrichtte hij de 3 Raka’ahs van het Witr-gebed. (Muslim)
Zoals we in bovenstaande hadith lezen, bestaat Salaat al Tarawih nooit uit meer dan 8 Raka’ahs.
En in een andere hadith staat:
Overgelverd door Abdullah ibn Omar : Een man zei:’ O Allah’s apostel! Hoe is het gebed van de nacht? Hij zei:’ Twee Raka’ahs gevolgd door twee Raka’ahs en zo verder. En wanneer je de naderende ochtend vreest offer dan één Rak’ah als Witr. (Buchari)
Salaat al Tarawih kan zowel gezamelijk als alleen gebeden worden. Het merendeel van de geleerden is het er echter over eens, dat het beter is om het gebed gezamelijk te verrichten. (djama’a in de moskee)
Voor de vrouw blijft het echter beter de gebeden thuis te verrichten, hetgeen we kunnen lezen in onderstaande hadith van Ahmed en Abu Dawud.
“Je mag je vrouwen niet verbieden om naar de moskee te gaan, maar thuis is het beter voor hen.
Tot slot nog de volgende hadith:
“Degene die ‘s nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven.” (Sahih)
LAYLATO AL QADR
Allah (Subhana Wa Ta’ala) zegt in de Heilige Koran:
{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} “In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad
[Heilige Koran : Surah 97] Wat is de waardevolle nacht?
Wat is deze waardevolle nacht waarover dit vers uit de Heilige Koran gaat? Dit is de nacht waarin Allah (Subhana Wa Ta’ala) een eerste Surah uit de Heilige Koran via de engel Gabriel (‘Alayhi Asalaam) aan de Profeet Mohammed  heeft geopenbaard. Deze nacht is het begin van de boodschap.
Hoe waardervol is deze nacht?
Als we eens gaan kijken hoe waardevol deze nacht is kunnen we uit het vers herleiden dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden! duizend maanden beste broeders & zusters wat overeenkomt met maar liefst 83 jaar! Kan je het je voorstellen? één nacht die beter is dan 83 jaar?
Wanneer je een goede daad, een Koran recitatie, een gebed, een smeekgebed enz. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze zaken hebt gedaan over een periode van 83 jaar! Dus als je een gebed verricht in deze waardevolle nacht is het alsof je gebeden hebt gedaan voor duizend maanden oftewel 83 jaar!
Tevens wordt volgens sommige hadith’s (overleveringen) tijdens deze waardevolle nacht doot Allah (Subhana Wa Ta’ala) het lot voor het komende jaar van elke gelovige bepaalt.
Overgeleverd door Abu Huraira ; De profeet  heeft gezegd:
“Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden”. (Buchari, Muslim)
Wanneer is de waardevolle nacht?
Overgeleverd door Ibn Omar: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet  werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.
Allah’s boodschapper  zei hierover:
‘Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)
Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: Allah’s boodschapper  zei:
‘Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan’. (Buchari, Muslim)
Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit. De profeet  kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet  zei:
‘Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan’. (Buchari)
De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (Subhana Wa Ta’ala) wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten.
Op deze manier neemt Insha’Allah onze ibadaah (aanbidding) toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.
Smeekbeden en gebeden tijdens de waardevolle nacht
Hazrat Ali (Radiyallahoe ‘Anhoe) heeft gezegd dat degene die in de laylatul-qadr na het Isha-gebed 7X Surah Al-Qadr leest, door Allah gevrijwaard zal worden voor allerlei ellende en problemen, terwijl 70.000 engelen het paradijs voor hem/haar zullen afsmeken!
Een smeekbede die opgezegd kan worden is als volgt:
Allahouma Iennika Afoewwoen Toe7ieboel Afwa Fa’Foe Annie Ja Gafoeroe , Ja Gafoeroe Ja Gafoer
Betekenis: “O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij”
Hieronder volgen een aantal gebeden die gedaan kunnen worden:
2 Rakaat namaaz Nafil (voor de verhoring van de gebeden en acceptatie van goede daden)
In elke rakaat:
– 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
– 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
– 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)
Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.
4 Rakaat namaaz Nafil (voor de verlossing van de beknelling van de dood)
In elke rakaat
– 1X Soera Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
– 1X Soera Al-Kausar (Hoofdstuk 108)
– 3X Soera Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)
Na de salaam leest me de bovenstaande Smeekbede
2 Rakaat namaaz Nafil (voor de vergiffenis van zonden)
In elke rakaat
– 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
– 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
– 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)
Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.
Voor meer gebeden kunt u de bronvermelding aan de rechterzijde raadplegen. Voor de bovengenoemde verzen kunt u naar koran verzen pagina (zie verwante onderwerpen aan linkerzijde)
Dus beste broeders & zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (Subhana Wa Ta’ala) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren Insa Allah!
SADAQAAT-UL-FITR
Sadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.
Sadaqat-ul-fitr is de gift die de gelovige schenkt aan de minder bedeelde om vergissingen tijdens de ramadan (vasten) begaan te vergoedelijken. De opbrengst hiervan komt ten behoeve van armen, waardoor zij in staat zijn op een behoorlijke manier deel te nemen aan de Ied-ul-fitr viering
De heilige Profeet  zei:
“De Sadaqat-ul-fitr is een verplichting die op iedere Moesliem rust”
In de regel is het de vader die deze verplichting namens zijn gezin voldoet, indien hij niet aanwezig is, treed de grootvader, respectievelijk de oudste zoon als vervanger op. Ook als de persoon niet gevast heeft tijdens de heilige maand Ramadan dient hij te voldoen aan de Sadaqat-ul-fitr. De Sadaqat-ul-fitr is verplicht indien men kan beschikken over enig bezit voor zonsopgang op de Ied-ul-fitr dag. Iedereen die in bezit is van minimaal 87,5 gram goud of 607 gram zilver of een tegenwaarde aan bezittingen wordt bezitter van een nisaab genoemd. Het is waadjib voor iedere moslim die bezitter is van nisaab om op of voor de ied-ul-fitr aan een behoeftige de sadaqat-ul-fitr af te staan, hetgeen vóór het ied-ul-fitr-gebed moet worden afgestaan. Minderjarigen, vrouwen en onder curatele gestelden, die bezitter zijn van een nisaab zijn ook verplicht om de sadaqat-ul-fitr te betalen, hun wettelijke vertegenwoordiger dient de sadaqat-ul-fitr namens hen te voldoen. De ontvanger van de aalmoes dient aan dezelfde eisen te voldoen als de zakaat (armenbelasting) gerechtigde. Er is een uitdrukkelijke verbod op het aannemen van sadaqat-ul-fitr gelden ten aanzien van de onderstaande persoon, personen of groeperingen ingesteld:
Personen en nazaten die behoren tot de familie van de profeet dit vanwege de nobele afkomst.
Het hoofd van het gezin (vader) mag in geen geval zakaat schenkingen doen aan gezinsleden zoals: ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenote. Tegenover deze heeft hij normale verplichtingen, zorgtaken.
Het gewaad van een overledene (kaffan)
Het aflossen van enige schuld van een overledene
Welgestelde
Niet moslims
Het bedrag t.b.v. de sadaqat-ul-fitr per persoon wordt gemeten aan de geldende prijs in de omgeving van 2036 gram tarwebloem. In Nederland wordt gemakshalve een bedrag van 2,50 euro gehanteerd wat meer is dan de waarde van 2036 gram tarwebloem.
HADJ (DE BEDEVAART) UMRAH (DE KLEINE BEDEVAART
De Hadj is de verplichte bedevaart die iedere moslim, indien deze daartoe in staat in, minstens een keer in zijn leven moet hebben verricht. De ‘Umrah of ook wel kleine Bedevaart is een vrijwillige bedevaart maar dus niet verplicht. Kies een van de twee onderwerpen om er meer over te lezen.
– Hadj (De Bedevaart)
– Umrah (De kleine Bedevaart)
Hadj (De Bedevaart)
De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender. De Hadj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de Islam heeft gepredikt. Mohammed’s ‘afscheidsbedevaart’ in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt ondermeer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammed’s graf in Medina.
Het hadj-ritueel begint met het aannemen van de ihraam, de gewijde staat van de pelgrim. Dit is verplicht zodra men het heilige gebied rond Mekka betreedt. De pelgrims, die tegenwoordig meestal per vliegtuig arriveren, plegen de ihraam bij aankomst vanaf de vliegtuigtrap aan te nemen. Voor de mannen houdt dat in dat zij gekleed gaan in twee witte ongenaaide doeken, waarvan de ene om de linkerschouder wordt geslagen en de andere om de lendenen. Voor de vrouw geldt slechts dat haar handen en haar gezicht onbedekt moeten blijven. Tijdens de ihraam moet de moehrim (of moehrima, hij of zij die in gewijde staat verkeert) zich van seksueel verkeer onthouden. Verder is het scheren en knippen van haar en nagels en ook het kammen niet toegestaan.
Onmiddellijk na aankomst in Mekka wordt een bezoek aan de Ka’bah gebracht, waaromheen het plein van de grote moskee ligt. Beginnend bij de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka’bah is ingemetseld en die de pelgrim zo mogelijk kust of aanraakt daarna gaat hij rechtsom en maakt vervolgens tegen de wijzers van de klok in een zevenvoudige omgang rond de Ka’bah. Daarna verricht hij de loop tussen de met de grote moskee verbonden heilige plaatsen Safa en Marwa, eveneens zevenmaal. Dit gebeurt ter herinnering aan Hagar, die hier radeloos rondliep met haar zoontje Ismaël op zoek naar water en dit uiteindelijk vond in de bron Zamzam. Nadat de pelgrims een preek van de Qadi of rechter van Mekka hebben bijgewoond, begeven zij zich naar de dertig kilometer ten oosten van Mekka gelegen vlakte van Arafat, de berg waar aan Mohammed de Koran werd geopenbaard. Daar brengen zij in tenten de nacht door.
Daarna begeeft men zich in een massale wedloop in westelijke richting naar Moezdalifa, waar men de nacht doorbrengt, opnieuw gevolgd door een wedren, nu naar Mina, op acht kilometer ten oosten van Mekka, waar men rond zonsopgang moet aankomen. Hier gooit iedere pelgrim zeven steentjes op een steenhoop. Dit wordt gezien als navolging van Abraham, die hier de satan zou hebben verdreven toen deze hem wilde verleiden zijn zoon niet te offeren. Hierna, op de tiende dag van de pelgrimage naar Mekka, vindt het offeren plaats van een schaap of ander vee. Dit offer is niet verplicht. Het vlees is grotendeels voor de armen bestemd. Nadat men zich vervolgens het hoofd heeft laten scheren (bij vrouwen wordt slechts symbolisch een lok afgeknipt) is de Hadj ten einde.
De waarde die aan de Hadj wordt gehecht is groot. Hij die in een afgelegen dorp als enige de Hadj heeft verricht, geldt voortaan als een autoriteit op het gebied van het geloof. Vooral vroeger was de reis naar Mekka op zichzelf al een prestatie door de ontberingen en gevaren die ermee verbonden waren. Al is reizen tegenwoordig gemakkelijker geworden, het verblijf in Mekka met één à twee miljoen pelgrims tegelijk is nog steeds geen onverdeeld genoegen, vooral als het heet is. Ondanks de massale deelname is zo’n 98% van de moslims buiten Arabië door de relatief hoge kosten die eraan verbonden zijn, nooit in de gelegenheid de Hadj te verrichten. Voor de moslims die thuisblijven, is de eigenlijke feestdag het offerfeest, ook wel ‘het grote feest (ied al-adha)’ genoemd. Op deze dag vindt na zonsopgang in de moskee een feestgebed plaats. Daarna wordt in ieder gezin zo mogelijk een schaap geslacht. Van het vlees geeft men een deel weg aan de armen.
‘Umrah (De kleine Bedevaart)
De `Umrah (soms aangeduid als de Kleine Bedevaart) bestaat uit het uitvoeren van een stel van vrome rituelen in de Masdjid al-Haram te Mekka. Deze rituelen vormen ook een essentieel deel van de Hadj. Men kan de `Umrah op elk tijdstip van het jaar, en zoveel keren als men wenst, verrichten.
De volgende punten zijn essentiële onderdelen van de `Umrah:
1. zich verkleden in de ihram bij Miqat (grens), gevolgd door het uitspreken van de intentie (niyyah) om de `Umrah te verrichten, en het daarna veelvuldig opzeggen van de Talbiyah;
2. de Tawaf al-`Umrah om de Ka`bah, gevolgd door twee rakat sunnagebed, en het drinken van het water van Zamzam;
3. het verrichten van de Sa`y;
4. De Halq [scheren v/h hoofd] of Taqsir [kortknippen v/h hoofdhaar], gevolgd door het zich verkleden in normale kleding.
Met deze handelingen is de `Umrah voltooid.
BRONNEN VAN DE ISLAM (KORAN & ASSOENNA)
De heilige Koran
De heilige Koran is de basis waarop de islam is gebouwd en het is de eerste bron van kennis in de islam. Het woord ‘al-quran’ in het Arabisch betekent letterlijk ‘het boek om te lezen’.
De openbaring van de Koran aan de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, begon in het jaar 610 n. Chr., oftewel ongeveer veertien eeuwen geleden. De eerste openbaring vond plaats in Mekka. De Profeet, vrede zij met hem, ontving de eerste Koran-openbaring toen hij veertig jaar was.
De openbaring van de heilige Koran.
Gedurende de drie en twintig jaar van Mohammed’s profeetschap werd de qo? aan bij stukjes en beetjes geopenbaard en in samenhang met bepaalde gebeurtenissen. De stapsgewijze openbaring was een hulp voor de Profeet, vrede zij met hem, ter aanmoediging tijdens moeilijke momenten. En het gaf de metgezellen van de Profeet meer tijd om de hoofdsttukken en verzen van de Koran uit het hoofd te leren en te reciteren. Ook was het een teken van de sterke band van de Koran; aan met het dagelijks leven.
De Korann is het woord van Allah dat geopenbaard werd aan de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, door middel van de heilige geest, een engel. De Koran werd uit het hoofd geleerd en opgeschreven door de metgezellen van de Profeet, gedurende zijn leven.
De volgorde van de heilige qoraan.
De volgorde van de Koranische verzen en hoofdstukken werd vol­gens de openbaring van Allah door de Profeet zelf aangegeven, vre­de zij met hem. Alhoewel deze verzen stap voor stap waren geko­men, gaf de Profeet, vrede zij met hem, volgens de openbaring van Allah aan zijn metgezellen aan waar elk vers en elk hoofdstuk geplaatst moest worden. Derhalve zijn de woorden van de Koran, de ideëen, de plaatsing van de verzen en de plaatsing van de hoofdstukken, door Allah aan de Profeet, vrede zij met hem, geopenbaard via de engel Djibriel (Gabril). De vorm van de Koran nu is volkomen gelijk aan de oorspronkelijke vorm; helemaal niets is er aan veranderd.
De hoofdstukken en de taal van de heilige Koran.
De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit verzen. Het totale aantal verzen is 6240. Elk hoofdstuk begint met ‘In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle’.
De Koran werd geopenbaard in het Arabisch. Sommige hoofdstukken werden geopenbaard in Mekka, sommige in Medina, twee ste­den in het westen van Saoudi Arabië.
De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, verbleef dertien jaar van zijn profeetschap in Mekka. Gedurende deze periode leden hij en zijn metgezellen veel onder de invloed van de ongelovigen; hij kreeg het bevel van Allah om naar Medina te emigreren, waar hij de laatste tien jaar van zijn leven verbleef.
Er zijn 88 Mekkaanse hoofdstukken en 26 Medinese hoofdstukken. De Mekkaanse hoofdstukken gaan met name debasisbegrippen van het geloof in Allah en de Medinese hoofdstukken gaan mn. over wetten die de wereldse relaties tussen de mensen regelen.
De heilige Koran is een wonder.
De Koran was het wonder van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. Het wonderlijke eraan was en is de stijl van de taal; geen Arabier kon of kan die na maken. Ook is het wonder de inhoud zelf en de alomvattendheid: de belangrijkste zaken van het (dagelijks) leven worden erin beschreven; oplossingen voor de menselijke problemen worden erin gegeven; een ordening wordt beschreven voor de relatie van de mens met Allah, met de aarde en het heelal, met de schepselen, met andere mensen, ouders, kinderen en echtgenoot(e): alles op een hoog moreel niveau.
Het effekt van de heilige Koran.
De Koran heeft een enorme invloed op het leven van de Moslims. Elke radiozender in de islamitische wereld begint de uitzending met een recitatie van enkele Koranverzen. Aan het einde van het programma worden ook verzen uit de qor aan gelezen. Dit gebeurt ook op de televisiezenders in de islamitische wereld. Sommige islamitische landen hebben een speciale radiozender gemaakt voor de Koran. Dit soort zenders zenden Koranrecitaties uit, geven er uitleg over en sporen de moslims aan om ernaar te leven.
De Koran wordt onderwezen aan de meeste moslimleerlingen en studenten op de scholen en universiteiten in de Islamitische landen. Moslim schrijvers halen de Koran aan wanneer ze schrijven over onderwerpen zoals economie, politiek, geschiedenis, talen, wetenschap en filosofie.
De qoraan behandelt de principes van geloof, gebed, armenbelating, vasten en bedevaart. Bovendien beschrijft het de verhalen van vroegere volken en profeten. Het gebiedt de moslims te geloven in
alle vroegere profeten en vroegere geopenbaarde boeken. Het geeft de moslims regels m.b.t. erfenis en de algemene principes van economie en politiek. Het beschrijft het paradijs en de hel en benadrukt de principes van beloning en straf, leven na de dood en de dag van het oordeel. De Koran geeft regels over eten en drinken, verkopen, overeenkomsten sluiten, goed gedrag, huwelijk, scheiding en andere belangrijke zaken. De Koran spoort de mens aan om over het heelal en de wereld na te denken en zet hem steeds aan om met zijn verstand te redeneren.
Veel moslims kennen de hele Koran uit het hoofd. Er zijn kinderen van 12 jaar die de hele Koran kunnen opzeggen. Er zijn speciale scholen in sommige islamitische landen, zoals Saoudi Arabië, waar kinderen leren om de Koran te reciteren. Elke moslim kan enkele verzen van de Koran opzeggen, ook al is hij analfabeet.
De heilige Koran looft alle profeten, zoals Noëh, Abraham, Jakob, Mozes en Jezus. De heilige Koran prijst alle geopenbaarde boeken waaronder de torah en het evangelie. Een moslim hoort te geloven in alle profeten en in alle geopenbaarde boeken.
Assoenna 
De tweede bron van de islam is de overlevering van de Profeet Mo­hammed, vrede zij met hem. Deze overlevering bestaat uit de woor­den van de Profeet, vrede zij met hem, zijn daden en zijn stilzwij­gende goedkeuring bij daden van andere mensen.
De overlevering, van de Profeet is nodig voor de moslims om te we­ten hoe bepaalde waken uit de qor’aan, bijvoorbeeld het gebed en de bedevaart, precies uitgevoerd moeten worden. En ook is de overle­vering van de Profeet soms nodig om een qor’aanvers uit te leggen.
De overlevering van de Profeet, oftewel de ‘soenna’ is de tweede bron voor de islam en er wordt de hoogste waarde aan gehecht door de moslims.
(Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)
Op een praktisch niveau hebben we de Soenna nodig om er achter te komen, hoe wij de belangrijke verplichtingen zoals Salaat, het vasten in de Ramadan en de Hadj moeten verrichten. Voor zulke daden van aan­bidding mag er niets aan de Soenna toegevoegd worden, maar er mag ook niets weggelaten worden. Dus zonder het gedetailleerde voorbeeld van de Profeet en zijn instructies kunnen we de Qor’aan niet in alle opzichten toepassen. Bijvoorbeeld, in de Qor’aan staat dat wij de Salaat of het gebed moeten verrichten.
De Profeet laat ons zien hoe dat moet en draagt ons op: “Bid zoals je mij hebt zien bidden.” Er mag niets aan deze manier om het gebed te verrichten toegevoegd of weggelaten worden. De Qor’aan draagt ons op de Hadj te verrichten en de weldaad daarvan te onder­gaan. De Profeet laat ons zien hoe we de Hadj moeten uitvoeren en beveelt ons: “Neem mij als voorbeeld voor het uitvoeren van de riten van de pelgrimage.” De pelgrims moeten daarom de Hadj op dezelfde manier uitvoeren als hij het deed en mogen slechts de variaties aan­brengen, die hij toestond. De Qor’aan vertelt ons dat de Moslims over­leg met elkaar plegen om hun zaken te behartigen. De Soenna laat ons zien hoe dat ging en gedaan kan worden.
DE EENHEID / ATTAWHEED
DE EENHEID VAN GOD – ATTAWHIED
Tauhied betekent de éénheid van Allah. Dat is het belangrijkste gedeelte van imaan – geloof, en is heel mooi beschreven in Soera Ichlaas in de Qor’aan: De eenheid van God – Tauhied Tauhied betekent de éénheid van Allah. Dat is het belangrijkste gedeelte van imaan – geloof, en is heel mooi beschreven in Soera Ichlaas in de Qor’aan: Zeg, Hij is Allah de Enige. Allah de Bestendige. Hij heeft niet verwekt noch werd Hij verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig. (112:1-4). Tauhied is de meest belangrijkste geloofsbasis. Het houdt in dat alles op deze aarde door Allah is geschapen. Hij is ook de Onderhouder van het heelal en de Enige Bron van het Zijn.
Tauhied is het geloven in Allah en in al Zijn krachten. Allah is Alwetend, Almachtig, de Allerwijste. Hij is Genadig, Vriendelijk en is altijd bij ons. Hij ziet ons, maar wij zien Hem niet. Hij is er, was er en zal er altijd zijn. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft géén partner of zoon. Hij geeft ons leven en Hij haalt het ook uit ons weg. Na onze dood keren we bij Hem terug. De eerste plicht van een moslim is geloofsgetuigenis Deze spreek je uit met de woorden: La ilaha illa Ilaho Mohammador Rasoelollah en sluit deze in je hart.
De betekenis luidt als volgt: Er is geen God dan Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah. Het uitspreken van deze Arabische woorden wordt Shahada – geloofsgetuigenis genoemd. Geloofsgetuigenis bestaat uit twee delen: 1. Laa ilaha illa llah 2. Mohammadoun Rasoelo-Allah Het eerste deel van geloofsgetuigenis is: Laa ilaha illa llah, heeft twee aspecten: één negatief en één positief Laa ilaha, is het negatieve en Illa Ilah, is het positieve aspect.
Het hart moet eerst gereinigd worden, vrij van alle bijgeloof en andere soorten aanbidding. Dan pas zal tauhied er binnen kunnen gaan en het licht van geloof volop uitstralen. Tauhied schept en regelt de hele levensloop van de mens. Het is dan ook erg belangrijk dat we weten wat het inhoudt. Het onmetelijke en majesteuze heelal met haar onberispelijk stelsel toont maar al te duidelijk aan dat er maar één Schepper bestaat; één Opperwezen die over alles heerst. Als er meer dan één Schepper en Beheerder van de planeten zou zijn, dan zouden er ontzettend, veel conflicten zijn. Een chaos zou het dan zijn. In ons heelal echter is daar niets van te merken. In dat unieke systeem en perfecte geordendheid van het heelal bestaan geen conflicten. De zon, de maan en het zonnestelsel gehoorzamen dezelfde autoriteit.
Het heelal gehoorzaamt de Wet van het Opperste Wezen. Alles is op zijn plaats; geen fout kan worden ontdekt. Deze buitengewone en perfecte combinatie van orde en schoonheid is een duidelijk bewijs van het bestaan van een Allerwijste, een Almachtige Schepper en Beheerder. (Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam) Zeg, Hij is Allah de Enige. Allah de Bestendige. Hij heeft niet verwekt noch werd Hij verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig. (112:1-4).
Tauhied is de meest belangrijkste geloofsbasis. Het houdt in dat alles op deze aarde door Allah is geschapen. Hij is ook de Onderhouder van het heelal en de Enige Bron van het Zijn. Tauhied is het geloven in Allah en in al Zijn krachten. Allah is Alwetend, Almachtig, de Allerwijste.
Hij is Genadig,Vriendelijk en is altijd bij ons. Hij ziet ons, maar wij zien Hem niet. Hij is er, was er en zal er altijd zijn. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft géén partner of zoon. Hij geeft ons leven en Hij haalt het ook uit ons weg. Na onze dood keren we bij Hem terug.
De eerste plicht van een moslim is geloofsgetuigenis
Deze spreek je uit met de woorden: La ilaha illa Ilaho Mohammador Rasoelollah en sluit deze in je hart.
De betekenis luidt als volgt: Er is geen God dan Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah.
Het uitspreken van deze Arabische woorden wordt Shahada – geloofsgetuigenis genoemd.
GELOOFSGETUIGENIS
Geloofsgetuigenis bestaat uit twee delen:
1. Laa ilaha illa llah
2. Mohammador Rasoelollah
Het eerste deel van geloofsgetuigenis is: Laa ilaha illa llah, heeft twee aspecten: één negatief en één positief Laa ilaha, is het negatieve en Illa Ilah, is het positieve aspect.
Het hart moet eerst gereinigd worden, vrij van alle bijgeloof en andere soorten aanbidding. Dan pas zal tauhied er binnen kunnen gaan en het licht van geloof volop uitstralen. Tauhied schept en regelt de hele levensloop van de mens.
Het is dan ook erg belangrijk dat we weten wat het inhoudt.
Het onmetelijke en majesteuze heelal met haar onberispelijk stelsel toont maar al te duidelijk aan dat er maar één Schepper bestaat; één Opperwezen die over alles heerst. Als er meer dan één Schepper en Beheerder van de planeten zou zijn, dan zouden er ontzettend, veel conflicten zijn. Een chaos zou het dan zijn. In ons heelal echter is daar niets van te merken.
In dat unieke systeem en perfecte geordendheid van het heelal bestaan geen conflicten. De zon, de maan en het zonnestelsel gehoorzamen dezelfde autoriteit.
Het heelal gehoorzaamt de Wet van het Opperste Wezen.
Alles is op zijn plaats; geen fout kan worden ontdekt. Deze buitengewone en perfecte combinatie van orde en schoonheid is een duidelijk bewijs van het bestaan van een Allerwijste, een Almachtige Schepper en Beheerder.
(Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)
AL-IMAAN
Al-imaan Het geloof(Al-Imaan) bestaat uit zes zuilen, deze worden hieronder belicht:
Het geloven in Allah
Het eerste geloofsartikel van Al-Imaan is het geloven in Allah, de ene, ware God. ‘Er is geen god behalve Allah’ ( la ilaha illa Allah). De islaam legt grote nadruk op Gods eenheid (tawhied). De klassieke uitdrukking hiervan vinden we in (soerat Al- Ichlaas van de heilige Koran s. 112): ‘’In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.” “ Zeg: ,, Hij Allah is één. Allah is zichzelf–genoeg, Eeuwig. Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is hem in enig opzicht gelijk.” De bekende troonvers in soerat Al-Baqarah (s. 2:256) luidt: ‘’Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, nog slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie Kan bij Hem bemiddelen zonder zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide
vermoeit Hem niet; Hij is de Hoge, de Verhevene”.
Het geloven in Zijn Engelen
Naast de Mensen en de Dzjins ( Geheimzinnige wezens , die een menselijke gestalte kunnen aannemen, en net als de mensen kunnen kiezen of zij moslim worden of niet) heeft Allah ook hogere wezens geschapen, namelijk de Engelen. Engelen zijn geestelijke schepselen van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod. Ze zijn noch mannelijk noch vrouwelijk, Ze hebben geen ouders, noch echtgenoten, noch zonen of dochters. Ze hebben geen stoffelijke lichamen, maar kunnen iedere vorm aannemen die ze willen. Engelen eten,drinken en slapen niet zoals menselijke wezens.
De belangrijkste Engelen van Allah zijn vier in getal: Djibriel Mikaïel Israfiel Azraïel De Engel Djibriel werd door Allah gestuurd om Zijn boodschappen over te brengen aan Zijn uitverkorenen op aarde, de Boodschappers en Profeten die in alle tijdperken en in alle klimaten voorkwamen. De Engel Djibriel gaf alle openbaringen van Allah door aan de Profeet Mohammed (mogen Allah’s vrede en zegeningen op hem rusten). De Engel Mikaïel heeft als taak van Allah gekregen om alle geschapen wezens van onderhoud te voorzien. De Engel Israfiel zal de bazuin blazen op de laatste dag. De Engel Azraïel heeft als taak gekregen van Allah om de zielen op te vangen na de dood. Naast de vier belangrijkste Engelen zijn er twee Engelen die de daden van een mens in een boek noteren
( Soerat Qaaf 50:17).
‘’Wanneer de twee (engelen) die te boekstellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde”. Zoals in Soerat Al-Infitaar (82:10-12)
staat vermeld, beschermen de Engelen de mensen. ‘’Maar voorzeker er zijn bewakers over u Eerwaarde schrijvers, die weten wat gij doet”. Ook zijn er twee Engelen, die de mens opvangen in zijn graf om hem/haar te vragen: ‘Wie is uw Heer?’ ‘Welke is uw godsdienst?’ ‘Wie is uw profeet?’ en wie hierop de juiste antwoorden geeft, bewijst hiermee een moslim te zijn.
Er zijn nog vele Engelen, sommige van hen die in de Koran genoemd worden, zijn ons bekend, maar we weten niets over het aantal, en de taken van anderen, die alleen aan Allah bekend zijn.
Het geloven in Zijn Boeken
Onder het geloven in alle Boeken van Allah, wordt verstaan dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene Profeten heeft geopenbaard in verschillende perioden van de geschiedenis om de mensheid te leiden. De godsdienstige Wetboeken of Boeken van Allah zijn vier in getal: De Tauraat (Thora ofwel Oude testament) De Zabuur (Psalmen) De Indjiel (Nieuwe Testament) en De heilige Koran De Tauraat werd geopenbaard aan de profeet Muusa (Mozes), Zabuur aan de Profeet Dawuud (David), Indjiel aan de Profeet Isa (Jezus) en de heilige Koran aan de Profeet Mohanmed (mogen Allah’s vrede en zegeningen met hen allen zijn).
De Tauraat, Zabuur en Indjiel bestaan niet meer in hun oorspronkelijke vorm. De tegenwoordige uitgaven zijn slechts bewerkingen van hun eigen volgelingen in latere tijden. Wat nu in de Thora en de Bijbel staat, is slechts geldig in zoverre het met de Koran overeenkomt. Alles wat een mens moet weten op godsdienstig, sociaal, economisch en politiek gebied staat in de Koran. De Koran is tenslotte letterlijk Allah’s woord en het is onmogelijk door de jaren heen veranderd of bewerkt. De Koran is namelijk authentiek gebleven doordat de moslims door de jaren heen de Koran letterlijk uit het hoofd hebben geleerd. Dit is echter niet het geval bij de andere godsdienstige wetboeken.
Het geloven in Zijn Profeten
Onder ‘t geloof in alle Profeten van Allah wordt verstaan dat in verschillende perioden van de geschiedenis van de mens, Allah Profeten heeft gezonden als Zijn boodschappers om de mensheid te leiden. Als moslim moet men in alle profeten geloven en in het bijzonder in hen, wier namen in de heilige Koran worden vermeld. Tot de Profeten wier namen in de heilige Koran worden genoemd, behoren: Adam, Idries, Nuuh, Huud, Saleh, Ibrahiem, Ismaïel, Ishaaq, Jaquub, Juusuf, Ayyuub, Shu’aib, Muusa, Haruun, Luut, Juunus, Al-Jasa’a, Zulkifl, Dawuud, Sulaimaan, Ilyaas, Zakariya, Isa, Mohammed (mogen vrede en zegeningen op hen rusten).
De belangrijkste van deze profeten zijn: Adam, Nuuh, Ibrahiem, Muusa, Isa en de laatste en grootste van alle profeten Mohammed (mogen vrede en zegeningen op hen allen rusten) Geen van de Profeten heeft ooit aanspraak gemaakt op goddelijkheid, want behalve dat zij Boodschappers en Dienaren van Allah waren, waren ze zelf menselijke wezens. Daarom kan men geen van de Profeten God noemen, want Ze werden allen door Allah geschapen, Die zelfstandig bestaat en geen deelgenoot heeft. De Profeet Mohammed heeft zijn profeetschap niet beperkt tot slechts één land of volk, maar zijn profeetschap is het universeel, d.w.z. bestemd voor de hele wereld en voor alle volkeren. Na de Profeet Mohammed is er geen andere profeet nodig, want de Boodschap, d.w.z. (de heilige Koran die hij voor de hele wereld heeft gebracht) is het laatste en meest volledige Boek met godsdienstige gedragsregels, en dit is en zal voor altijd gaaf in zijn oorspronkelijke vorm bewaard blijven. Bovendien bestaat er de authentieke optekening van het veelbewogen leven van de Profeet, dat alle menselijke activiteiten bestrijkt, en dit zal altijd als voorbeeld blijven gelden voor de mensheid. Daarom is er na hem geen enkele Profeet vereist, noch met gedragsregels en geboden, noch zonder deze, en daarom zegt de heilige Koran, dat de Profeet Mohammed de laatste en de verzegeling van alle Profeten is.
Het geloven in de laatste dag (De Dag der Opstanding en Oordeel)
De Dag van Opstanding en Oordeel is de Dag waarop Allah de doden zal doen opstaan, d.w.z. dat Allah de doden weer levend zal maken. Hij zal dan over iedere persoon oordelen al naar gelang diens goede of slechte daden op aarde. Hij zal degenen, die een rechtschapen leven hebben geleid en die Hem behaagd hebben, belonen door ze naar het Paradijs te sturen, en degenen, die ongehoorzaam zijn geweest aan Zijn geboden en Zijn ongenoegen hebben opgelopen door zonden en slechte daden te begaan, straffen door ze naar de Hel te sturen.
Het paradijs is een verblijf van vrede en geluk, waar iedere wens wordt vervuld. De Hel daarentegen is een plaats van foltering, straffen en kwellingen.
Iemand die sterft met volledig vertrouwen in de Enigheid van Allah en met volledig vertrouwen in de Profeten van Allah, zal voor altijd in het Paradijs blijven, terwijl iemand, die sterft zonder te geloven in de Enigheid van Allah, of die gelooft in anderen, als deelgenoten van Allah, voor altijd in de Hel zal blijven.
Degenen die een vast geloof hebben, in de Enigheid van Allah, en een vast geloof hebben in de Profeten van Allah, maar die sterven zonder boetedoening en berouw voor de zonden, die ze in deze wereld hebben begaan, zullen voor een tijd naar de Hel gestuurd worden, vanwaar ze, na hun verdiende straf te hebben ontvangen, bevrijd zullen worden door de genade van Allah en naar het Paradijs gestuurd zullen worden, waar ze voor altijd zullen leven.
Het geloven in de voorbeschikking van zowel het goede als het kwade
Men moet wat voorbeschikt is, zowel goed als slecht, aanvaarden, omdat dit allemaal volgens Allah’s wil en wijsheid is. Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen (goed of slecht), maar Hij heeft de mens ook verstand gegeven en een gedragslijn om te kiezen tussen goed en kwaad, en daarom is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden. ( Bijvoorbeeld, Allah heeft de mens het vermogen tot spreken gegeven. Het is aan de mens zelf om de tong te gebruiken om de waarheid te speken, danwel om misbruik te maken van zijn vermogen door leugens uit te spreken).
Allah helpt de mens om goede daden te verrichten, door boodschappers te zenden om de mens over het rechte pad te leiden en om de mens Zijn wil te leren door middel van Zijn geboden en de gedragsregels van de godsdienst. Iedere handeling tegen de geboden van Allah is een zonde. Als men een zonde heeft begaan, moet men om vergeving aan Allah vragen door tot Allah te bidden met heel het hart en boete te doen voor alle slechte daden, en besluiten om nooit meer zulke of andere slechte daden opnieuw te begaan. Enkele daden, die hoofdzonden zijn en die aan strenge straffen onderhevig zijn, zijn de volgende: Geloven in iemand als deelgenoot van Allah; Niet geloven in Allah of Zijn Profeten of Zijn Boeken, of de grondbeginselen van de Islaam te ontkennen; Liegen; Overspel of sodomie begaan; Roven of stelen; Iemand bedriegen; Iemand vals aanklagen; Iemand vals beschuldigen; Iemand belasteren; Misbruik van iemand maken of iemands gevoelens kwetsen.
De soorten voedsel die voor een Moslim als onwettig vastgesteld zijn, zijn: Alle soorten bedwelmende wijnen, alcoholische dranken, en spiritualiën; Varkensvlees en al het vlees van wilde dieren, die klauwen en tanden gebruiken om hun slachtoffers te doden, bijvoorbeeld tijgers, luipaarden, olifanten, wolven, enz. en alle roofvogels, zoals haviken, arenden, gieren, kraaien, enz.; Knaagdieren, reptielen, wormen, enz.; Vlees van dode dieren, die anders als wettig zijn toegestaan; Vlees van viervoetige dieren en (geoorloofde) vogels die niet geslacht of gedood zijn op de voorgeschreven wijze; Vlees van dieren, die geofferd zijn aan afgoden.
Verder moet men Bismillaahi Allaahu-Akbar zeggen op het moment dat men een dier slacht of doodt, waarvan het vlees wettig toegestaan is voor voedsel (halal), en het mes over zijn keel halen, op een zodanige wijze dat de slagaders doorgesneden worden maar dat de ruggenmerg even onaangetast blijft, totdat al het bloed uitgestroomd is. Alleen zo is het dier op de voorgeschreven wijze geslacht, en is het vlees dus halal. (Bron: Siddiqui, Mohammed Abdul Aleem, De grondbeginslen van de Islam)
PROFEETSCHAP
Geloof in alle profeten.
In islaam is een profeet een persoon die gekozen is door Allah om Zijn boodschap en leiding aan de mensen over te brengen. Allah heeft vele profeten naar vele volkeren gestuurd om hen te leiden. Allah stuurt profeten uit Zijn barmhartigheid en Zijn rechtvaardig­heid. Allah is Barmhartig omdat Hij Zijn schepselen wil leiden, en Hij is Rechtvaardig omdat Hij leiding geeft alvorens te belonen of te straffen in het leven hierna.
Een moslim moet geloven in alle profeten, zoals Abraham, Ishmael, Jake, Mozes, Jezus en Mohammed. Dit is essentieel omdat islaam de laatste godsdienst is, gezonden voor alle volkeren en alle rassen. De Islaam omvat zo alle vooraf geopenbaarde religies. Zelfs het woord ‘islaam’ is niet betrekkelijk, want het betekent letterlijk ‘overgave aan Allah’. Dat de islaam de vooraf geopenbaarde godsdiensten omvat, is noodzakelijk om een wereld-broederschap te vestigen. Geef je over aan Allah en je bent een moslim. Geloof in alle profeten en je bent een moslim. Geloof in alle geopenbaarde boeken en je bent een moslim.
Een moslim respekteert alle profeten evenveel. Als Mozes wordt genoemd, dan zegt een moslim “vrede zij met hem”. Als Jezus wordt genoemd, dan zegt een moslim “vrede zij met hem”. Als Mohammed wordt genoemd, dan zegt een moslim “vrede zij met hem”. Waarom? Alle profeten werden gezonden door Allah en een moslim geeft zich over aan Allah. Daarom moet een moslim alle profeten aksepteren en respekteren.
Mohammed, de laatste profeet.
Het onderscheid tussen Mohammed, vrede zij met hem, en de ande­re profeten is: Mohammed is een wereld-profeet, oftewel gezonden voor alle volkeren. Andere profeten zijn nationale profeten: elke werd naar een bepaald volk gestuurd. Het andere verschil is dat Mohammed, vrede zij met hem, de laatste profeet is.
Mohammed, de wereldprofeet.
Het bewijs dat Mohammed, vrede zij met hem, een wereld-profeet is, is dat islaam de enige godsdienst is die de gelovigen gebiedt om in alle voorgaande profeten en geopenbaarde boeken te geloven. Geen enkele_ profeet gebood zijn volgelingen om in vorige profeten te ge­loven. In islaam ben je geen moslim als je niet gelooft in Jezus,Mozes, Jakob en andere profeten. Dit is het bewijs dat islaam het ge­loof voor iedereen is en het laatste geloof.
De voorafgaande geopenbaarde godsdiensten waren als het ware een inleiding tot de islaam. Ze maakten de weg vrij voor de laatste wereldgodsdienst en ze bereidden de volkeren psychisch en spiritueel voor om de islaam te ontvangen, ‘s werelds laatste godsdienst.
De taak van de profeet.
In islaam draagt de profeet de woorden van Allah over aan de men­sen om hen te leiden van onwetendheid naar bewustzijn, van duis­ternis naar het licht. De mens opzichzelf kan geen onderscheiden maken tussen goed en kwaad. Kijk naar de wereld om ons heen: ieder volk heeft haar eigen waarden, die vaak botsen met de waar­den van andere volkeren. En beiden beweren dat ze juist zijn. Kijk naar het Oosten en het Westen: ieder heeft een eigen economisch, sociaal, politiek en filosofisch systeem dat volledig indruist tegen dat van de ander. En beiden zijn overtuigd van hun eigen gelijk! En de filosofen: elk van hen heeft een waardetheorie en elk van hen start daarbij met het ontkennen van andermans theorie. Waar is het nu fout? Wat is goed en wat is slecht? De geschiedenis laat ons zien dat de mens alleen geen uiteindelijke antwoorden kan geven op de­ze vragen.
Daarom heeft Allah profeten gezonden. Allah wilde de mens leiden; helpen; zijn problemen voor hem oplossen en de hoogste mate van geluk voor het grootste aantal mensen verzekeren.
De wonderen van profeten.
Volgens de islaam is een profeet iemand met de hoogste moraal en de beste manieren. Hij is zo omdat hij als voorbeeld dient voor zijn volgelingen. Allah gaf iedere profeet een of meer wonderen , om daarmee de mensen meer te overtuigen. Mozes had zijn wonderen; Jeszus had zijn wonderen; Mohammeds wonder was de heilige
qor’aan zelf. Dit was omdat de islaam de laatste godsdienst was en dus haar wonder eeuwigdurend moest zijn. Een andere reden is waarschijnlijk dat deze laatste godsdienst een geestelijk en ideolo­gisch wonder nodig had, meer dan een bovennatuurlijk wonder.
Het wonder van de profeet Mohammed,
Omdat de profeten voor Mohammed, vrede zij met hem, aleen voor hun eigen volk waren gestuurd, waren hun wonderen alleen tijde­lijk en bovennatuurlijk. Deze profeten werden gezonden naar een bepaald volk en voor een bepaalde tijd. Er was een wonder nodig om deze mensen, op die plaats en in die tijd te overtuigen. In het geval van Mohammed, vrede zij met hem, die voor alle mensen, van alle plaatsen en ten alle tijden was gestuurd, moest er een wonder zijn dat overtuigend zou zijn voor alle mensen, van alle plaatsen en ten alle tijden. Dit geldt voor de heilige qor’aan, wegens de onweer­legbare stijl, de manier waarop alle vorige profeten en alle voor­gaande geopenbaarde godsdiensten en boeken omvat worden, aan­gezien alle zaken van het leven behandeld worden.
Bovendien voorspelde de qor’aan de overwinning voor de islaam, ten tijde van de moeilijkste omstandigheden voor Mohammed, vre­de zij met hem. En, de qor’aan is het enige boek waaraan, met de wil van Allah, geen enkel woord veranderd is. De qor’aan bestaat in de originele stijl, zonder enige bewerkingen.
We zeiden dat Mohammed, vrede zij met hem, de laatste profeet is. En, na Mohammed, vrede zij met hem, heeft geen enkel geestelijk gezond persoon ooit beweerd dat hij een door Allah gezonden pro­feet was. De boodschap van Mohammed is niet slechts beperkt be­doeld voor maar één stam, land of volk, maar bedoeld voor alle mensen over heel de wereld.
(Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)