LIEFDE IN DE ISLAM
Islam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayaat [verzen in de Koran] en veel overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah( لاإله إلاالله) als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah en Zijn Ware Geloof en Zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.
Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:
“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat ar-Roem: 21)
Dit is een geweldige ayah die kort maar zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen tot het denken zet, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.
Onze Profeet (vrede zij met hem) zegt:
“(Er zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet(vrede zij met hem) het meest houdt dan van wie/wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het verafschuwt om terug te vallen in kofr (ketterij), nadat Allah hem daarvan heeft gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden.
” (al-Boekhari en Moeslim) Dit is weer zo’n geweldige overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan ‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee zijn/haar hart wordt gerustgesteld. Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.
1. Liefde is een natuurlijke behoefte voor iedereen
Iedereen heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven – deze warmte mag dus de kamertemperatuur niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen – anders kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat nou goed is voor hem en anderen of niet, zo iemand kan door deze blinde liefde een gevaar zijn voor zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn – als het gaat om een slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een prostituée uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop is liefde voor de Schepper, deze mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor Allah is.
Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de sexuele drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideëen dragen laat zien hoe erg het gesteld is met de mensheid en dat shaitan er toch in geslaagd is om de natuurlijke aanleg (Fitra) bij veel mensen te misvormen. Moge Allah ons allemaal behoeden!
2. Liefde is verschillend afhankelijk van het soort relatie
Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de echtgenote/echtgenoot koestert: vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De ‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’ te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amien.
3. Tot slot Dit was ‘liefde in de islam’ in het kort.
Ik hoop in de volgende uitgave ‘De rol van liefde in de opvoeding van kinderen’ te zullen belichten. Moge Allah mij bijstaan en Moge Hij dit werk van mij accepteren.
Tot dan, Wassalaamu calaikum warahmatullahi wabarakatuh.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
WEES TROTS OP JULLIE GELOOF
Iedere natie die wil overleven als zij wordt onderdrukt moet normen en waarden hebben die haar sterk onderscheiden van de onderdrukker en moet haar individuen zodanig opvoeden, dat zij ten eerste die normen en waarden kennen en ten tweede dat zij deze waarderen ongeacht hoe anderen daarover denken. Als dit ontbreekt, loopt deze natie het gevaar dat ze wordt overrompeld door de ideeën van de onderdrukker en dat ze bezwijkt aan zijn druk en uiteindelijk ten onder gaat en een vergeten natie wordt die nog maar alleen in de geschiedenisboeken te vinden is. Aangezien de moslimnatie tegenwoordig van alle kanten wordt bestookt en door iedereen wordt aangevallen, zelfs door dié naties die in de laatste veertien eeuwen nooit hun hoofd hebben opgeheven, is het nodig dat wij wakker worden en onze houding tegenover onze natie, onze cultuur en onze beschaving veranderen. Ook onze kijk op de onderdrukker en de wijze waarop wij met hem communiceren moeten wij veranderen, willen wij respect afdwingen en willen wij dat ons geloof gestalte krijgt in een wereld die zijn grenzen niet meer kent.
Nu de Islam regelmatig wordt aangevallen door de ongelovigen, zie je sommige moslims in de verdediging schieten met een gevoel van verslagenheid. Tevergeefs proberen zij te laten zien dat de Islamitische normen en waarden in overeenstemming zijn met die van het Westen. Als hun wordt verteld dat het Islamitisch politieke stelsel dictatoriaal zou zijn, schieten zij gelijk in de verdediging en proberen zij aan te tonen dat het een democratisch stelsel is. Als hun wordt verteld dat de Islam is verspreid door het zwaard (d.m.v. Djihaad), reageren zij hierop door te zeggen dat de moslims slechts vochten wanneer zij zelf werden aangevallen. En als hun wordt verteld dat het slecht gesteld is met de positie van de vrouw in de Islam, proberen zij dit te relativeren door te laten zien dat polygamie slechts onder strikte voorwaarden wordt toegestaan, en aangezien bijna niemand aan deze voorwaarden kan voldoen, is polygamie in de Islam praktisch niet meer toegestaan. Dit soort verontschuldigend gedrag moeten wij achter ons laten.
De Islam is de levenswijze die van boven de zeven Hemelen door Allah aan de mensheid is geopenbaard. Het kan dan ook nooit gelijk getrokken worden met gekunstelde ideologieën en andere religies die door mensenhanden zijn gewijzigd. Moslims zouden genoeg zelfvertrouwen moeten hebben om in de aanval te gaan in plaats van zichzelf in het beklaagdenbankje te plaatsen.
Toen Qoeraish (de bewoners van Mekka) de moslims ervan beschuldigde dat zij de onschendbaarheid van al-Asjhoer al-Hoeroem (Gewijde Maanden) hadden aangetast, omdat een legioen van de moslims, onder leiding van cAbdullah Ibn Jahsh, de ongelovigen had aangevallen op de laatste nacht van de maand Djomaada II, voorafgaande aan de gewijde maand Radjab, reageerde Allah hierop wat als volgt vertaald kan worden:
“Zij vragen jou over (het voeren van) een strijd in de Gewijde Maand (de eerste, zevende, elfde en twaalfde maand van de Islamitische kalender zijn de Gewijde Maanden). Zeg (O Mohammed!): “Een strijd daarin (voeren) is (een) grot(e) (zonde). Maar afhouden van het Pad van Allah, ongeloof (plegen jegens) Hem, (het versperren van de toegang tot) al-Masdjid al-Haram (de Heilige Moskee in Mekka) en het verdrijven van haar bewoners is nog groter bij Allah. En al-Fitnah (polytheïsme) is erger dan het doden. En zij zullen jullie blijven bestrijden, totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben laten afkeren als zij (hiertoe) in staat zouden zijn. En wie van jullie afkeert van zijn godsdienst(ongelovig wordt) en dan als een ongelovige sterft, van diégenen zijn de daden vruchteloos geworden in het Ondermaanse en in het Hiernamaals en dat zijn de bewoners van de Hel, zij zullen daarin eeuwig verblijven.” (Soerat al-Baqarah: 217)
Op deze wijze sprak de Koran Qoeraish aan. De Koran begint met hun aan te vallen op hun grootste misdaad, hun ongeloof in Allah en het toekennen van deelgenoten aan Hem. Het staat de moslims niet om valse interpretaties van ons geloof voor te schotelen aan de ongelovigen om hen daarmee te behagen.
Sommige moslims durven niet hun ware Islamitische identiteit te tonen uit vrees om uitgemaakt te worden voor ‘fundamentalist’. Mannen scheren hun baarden weg en vrouwen proberen hun hoofddoeken eruit te laten zien als de laatste herfstcollectie. Als hen voedsel of drank wordt gepresenteerd die haram is, zeggen zij dat ze vol zitten. Slechts weinigen van hen zeggen dat zij dit niet mogen, omdat hun geloof dit niet toestaat. Dit is niet de manier van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn Metgezellen! Toen de Metgezellen de Islam accepteerden, waren zij trots op hun geloof en vonden zij, dat alle andere ideologieën en levenswijzen inferieur waren aan datgene wat aan hun van boven de zeven Hemelen door Allah werd geopenbaard.
Tijdens de strijd tussen de moslims en de Perzen vroeg Rostum, de leider van het Perzische leger om te onderhandelen met de moslims. Sacd Ibn Abi Waqqas, de aanvoerder van het moslimleger, stuurde daarop een groep metgezellen waaronder Rabic Ibn Amir. De leider van de Perzen liet een gigantisch ontvangst bereiden, zodat hij daarmee deze ‘bedoeïenen’ zou overrompelen en hun positie zou verzwakken. De Perzen vroegen aan Rabic om zonder wapens binnen te komen; dit weigerde hij. Rabic kwam te paard binnen met wapens en al. Hij zette zijn paard vast naast Rostum, waarop de laatste hem vroeg: “Wat brengt jullie hier?” Rabic antwoordde: “Allah heeft ons gestuurd om mensen van de aanbidding van afgoden te brengen naar het aanbidden van Allah en van de onderdrukking van de religies naar de rechtvaardigheid van de Islam. […] Rostum zei: “Kun je deze zaak uitstellen zodat wij erover kunnen nadenken?” Rabicantwoordde: “Ja, hoeveel dagen heb je nodig één of twee?” Rostum antwoordde: “Meer, totdat ik mijn mensen hierover heb ingelicht.” Rabic zei: “Dit kunnen wij niet. Onze Profeet geeft ons geen toestemming om de vijand meer dan drie dagen uitstel te geven. Dus bedenk goed wat je wil.”
Deze metgezel kwam uit een samenleving die qua materiële zaken ver achter liep op de Perzische samenleving. Desalniettemin liet hij zich niet afleiden of onder de indruk brengen door al dat pracht en praal van de Perzen. Dit komt omdat hij de Waarheid kende. Beschaving begint met het correcte geloof. De ongelovige draagt in zichzelf bepaalde eigenschappen die hem geen goed doen, noch op de aarde noch in het Hiernamaals. Daarom moeten jullie trots zijn op jullie religie. Daarom moeten jullie, O MOSLIMS!, trots zijn op de Islam.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
TEKENEN VAN HET HOUDEN VAN DE PROFEET (VREDE ZIJ MET HEM)
De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de overige schepselen.
Liefde koesteren voor de edele Profeet (vrede zij met hem) is een onderdeel van het geloof. Zo zijn er in overvloed bewijzen te vinden die duiden op de verplichting dat de Profeet (vrede zij met hem) geliefder dient te zijn bij eenieder dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn familie, zijn bezittingen en de algehele mensheid. Degene die dit niet kan waarmaken stelt zich vroeg of laat bloot aan de bestraffing van Allah.
We zullen een aantal van deze bewijzen aanhalen.
De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan jezelf.
Abdullah ibn Hishaam heeft overgeleverd en gezegd: “Wij bevonden ons in de gezelschap van de Profeet (vrede zij met hem), die de hand van Omar greep. Hierop zei Omar: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, jij bent mij geliefder dan mijn alles, behalve mijzelf.” Waarna de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf.” Omar antwoordde: “Waarlijk, bij Allah, op dit moment bent u mij geliefder dan mijzelf.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Nu pas, o Omar ” (Boecharie)
Als uitleg van de betekenis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf”, zegt imam al- Aynie in zijn boek Oemdatoe al-Qaarie: “Jouw geloof zal niet volledig zijn”.
Over de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Nu pas, o Omar”, zegt hij: “Nu pas is jouw geloof gecompleteerd.”
Hetgeen wat onze aandacht trekt bij de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) “Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt”, is dat hij hier zweert. Dit terwijl hij de meest betrouwbare is in al hetgeen hij zegt zonder te zweren. Wat dan te denken van de woorden waarbij hij zweert. Het zweren versterkt namelijk deze woorden.
De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de ouders en kinderen.
Aboe Hoeraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, bij degene in wiens hand mijn ziel ligt. Niemand van jullie gelooft (volledig) totdat ik geliefder bij hem ben dan zijn ouders en kinderen.” (Boecharie)
De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de familie, het bezit en de algehele mensheid.
Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een dienaar gelooft niet totdat ik geliefder ben bij hem dan zijn familie, zijn bezit en de algehele mensheid.” (Moeslim)
Een waarschuwing voor degene wiens liefde voor iets van de schepping groter is dan voor de Profeet (vrede zij met hem)
Allah de Verhevene spreekt een waarschuwing uit in de richting van degene die meer liefde heeft voor iets van de schepping dan voor Zijn Profeet (vrede zij met hem), zeggende (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet. (Soerat at-Taubah: 24)
Ibnoe Kathier zegt in de uitleg van dit vers: “Als deze zaken “jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan”, oftewel reken dan op hetgeen aan bestraffingen en kwellingen dat voor jullie is klaargemaakt.
Moedjaahier en Hassaan zeggen over de woorden van Allah “wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt” oftewel, met zijn vroege of late bestraffing.
Imam Zamachsharie zegt in de uileg van dit vers: “Dit is het meest schrikwekkende vers.”
Imam al-Qoertoebi zegt in de uitleg van dit vers: “Dit vers bewijst de verplichting van het houden van Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem), dat hier niet van afgestapt mag worden en dat deze voorrang genieten op de rest van de geliefden.”[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
IK HOUD VAN ALLAH
Als de minnaar van zijn beminde houdt, droomt hij de hele nacht van de ontmoeting en laat hij zijn verbeelding de vrije loop.
Als de minnaar van zijn beminde houdt, staat hij de hele nacht op wacht, hopende op een glimp van zijn geliefde.
Als de minnaar van zijn beminde houdt, leest hij ontvangen liefdesbrieven keer op keer, totdat hij deze van buiten kent.
Als de minnaar van zijn beminde houdt, legt hij verre afstanden af om daar te komen en laat hij zich niet ontmoedigen door de ontberingen van de reis.
Als de minnaar van zijn beminde houdt, vertoont hij zich op zijn best; welgekleed en geparfumeerd.
Als de minnaar van zijn beminde houdt, bespaart hij kosten noch moeite.
Hoe kan dan degene die wegloopt voor de ontmoeting met Allah, Zijn Boek niet reciteert, geen gehoor geeft aan Zijn oproep tot het gebed, hoe kan zo iemand beweren te houden van Allah, terwijl hij weigert te bidden, knielen en zich ter aarde te werpen voor Allah?
Hoe kan iemand die dag en nacht werkt, zich afmat omwille van het wereldse en totaal niets doet omwille van het Hiernamaals beweren te houden van Allah? Degene die zich hieraan schuldig maakt en nog steeds durft te beweren dat hij van Allah houdt, is slechts bezig zichzelf te bedonderen.
Maar… het goede nieuws is dat Allah geduldig is met ons en Zijn Geduld is een genade voor ons. Laten wij de Genade van Allah dan ook niet aan ons voorbijgaan.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
BROEDERSCHAP IN DE ISLAM
Alle lof zij Allah en zegeningen en vrede zij met Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen.
De moslims zijn door Allah uitgeroepen tot broeders in het geloof. En eenieder dient te weten dat alle overige banden ondergeschikt zijn aan de band die een moslim met zijn broeder heeft, zelfs de familiebanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Slechts de gelovigen zijn broeders van elkaar.” (Soerat al-Hoedjoeraat: 10)
En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En dankzij Zijn gunst werden jullie broeders (van elkaar).” (Soerat Aali Imraan: 130)
Dit laatste vers is geopenbaard om de Aws en Khazradj (twee stammen die woonachtig waren in Medina) aan hun situatie te herinneren voor de komst van de Islam. Zij waren namelijk met elkaar in oorlogen verwikkeld en ze konden elkaars bloed wel opdrinken. Het was de Islam die hen wist te verenigen en de haat en nijd omzette in liefde en saamhorigheid. De Islam leerde hen dat de moslims onderling één geheel moesten vormen, de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De moslims zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen (die zij voor elkaar hebben) als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt (aan ziekte), dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid…”
Ook leerde de Islam hen om voor hun broeders datgene te wensen wat zij voor zichzelf wensen en dat het afgelopen moest zijn met de zelfingenomenheid die gebaseerd was op zaken zoals het eren van de voorvaderen en plaats van afkomst. Zij zouden nu samen moeten gaan werken om het goede te verkondigen en het slechte af te raden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.” (Soerat al-Maa’idah: 2)
De Islam zorgde ervoor dat hun harten gereinigd werden en dat hun slechte karaktereigenschappen plaats maakten voor nobele eigenschappen zoals oprechtheid en rechtvaardigheid. Hun leven stond alleen nog in het teken van de geboden en verboden van Allah, de Verhevene. Daarnaast leerden zij om een afkeer te hebben van Shirk (veelgodendienst) en zijn mensen. Al waren het hun eigen ouders en naaste familie. Dit omdat Allah zegt:
“O, jullie die geloven! Neemt jullie vaders en jullie broers niet als Awliyaa’ (helpers en geliefden) als zij Koefr (ongeloof) boven Imaan (het geloof) verkiezen…” (Soerat at-Tauwbah: 23)
En het werd hen verboden iemand te gehoorzamen als dit leidt tot ongehoorzaamheid aan Allah. De Profeet (vrede zij met hem) (vrede zij met hem) zegt: “Het mag niet zo zijn dat (een persoon) een schepsel (van Allah) in iets gehoorzaamt waardoor hij Allah ongehoorzaam is.”
Door zich aan de voorschriften van Allah te houden, verdienden zij het om de beste Oemmah (gemeenschap) te zijn. Allah zegt:
“Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit is voortgebracht voor de mensen, opdat jullie het goede verkondigen en het slechte afraden en in Allah geloven.” (Soerat Aali Imraan: 110)
Deze gemeenschap die de voorkeur kreeg boven de rest van de gemeenschappen, is een gemeenschap die enkel en alleen uitnodigt naar het goede waarnaar Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem) ook hebben uitgenodigd, namelijk de Tawhied (eenheid van Allah) en at-Taaah (het opvolgen van de regels). Ook raadt deze gemeenschap al datgene af wat de Profeet (vrede zij met hem) (vrede zij met hem) heeft afgeraden, zoals Koefr (ongeloof), Shirk (veelgodendienst), zonden en verdorvenheid. Deze genoemde zaken, namelijk het verkondigen van het goede en het afraden van het slechte, zijn ook de zaken die een persoon tot deze achtenswaardige gemeenschap doen behoren. Een gemeenschap die door Allah zo is verenigd en waarvan het geloof en de grondslagen één zijn gemaakt, mag niet verbrokkelen en onderling in strijd raken. Dit leidt slecht tot het verzwakken van deze gemeenschap, waardoor het weer makkelijk wordt voor haar vijanden om haar te bestoken. En houdt altijd in jullie gedachte dat onze geloof, overtuiging en Qiblah één zijn, dus waarom al deze onenigheden? En luistert naar Allah de Verhevene als Hij ons opdraagt om één gemeenschap te zijn die zich aan Zijn boek en Zijn geloof houdt en het ons niet toestaat om uit elkaar te drijven en uiteen te vallen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En houdt allen vast aan het koord (geloof) van Allah en weest niet verdeeld.”
(Soerat Aali Imraan: 103)
Daarom zien wij dat Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem) de nadruk leggen op alles wat de eendracht van deze gemeenschap versterkt en waarschuwen voor datgene wat deze eendracht schaadt. Zo zien wij dat Allah de moslim opdraagt om zich rechtvaardig en vriendelijk op te stellen tegenover zijn broeders. Dat hij enkel en alleen de waarheid spreekt, zich onthoudt van alle vulgaire taalgebruik, liefdadigheid geeft aan de armen en de behoeftige enz. Het is zelfs zo dat iedere moslim binnen de Islam rechten heeft tegenover de andere, zo begroet een moslim zijn broeder met de Islamitische groet. Niest hij, en zegt hij “alhamdoelilah”, dan dient de andere het volgende hierop te zeggen: “Jarhamoek Allah”, waarop de eerste weer antwoordt: “Jahdikoem Allah wa jaslih baalakoem.” Ook behoren tot deze rechten het bezoeken van je zieke broeder en het bijwonen van zijn begrafenis.
Een moslim moet zijn broeder onvoorwaardelijk steunen en mag zich niet schuldig maken aan zaken die een scheiding kunnen veroorzaken tussen de moslims, zoals roddelen, lasterpraat en het bespotten van elkaar. Een moslim mag een moslim zelfs niet met een woord kwetsen, laat staan dat hij hem slaat. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “het uitschelden van een moslim is verdorvenheid, en hem bestrijden is koefr (ongeloof)”
Ook leert een overlevering ons dat het wijzen naar je broeder met een ijzeren staaf reden genoeg is om vervloekt te worden door de engelen. En wanneer twee moslims elkaar bestrijden met hun zwaarden, zij beide het Vuur zullen binnentreden.
Het is juist de bedoeling dat moslims elkaar liefhebben, elkaar helpen en elkaar datgene wensen wat zij zichzelf wensen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De moslim is de broer van de (andere) moslim. Hij begaat geen onrecht tegenover hem, overhandigt hem niet (aan de vijand) en laat hem niet in de steek.”
De moslim mag niet neerkijken op andere moslims en hen vernederen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “…Alles (wat toebehoort aan) een moslim is Haraam (verboden) voor de andere moslim, zijn bloed, zijn bezit en zijn eer.”
Wat is nou de definitie van een ware moslim? Wij laten de Profeet (vrede zij met hem) deze vraag zelf beantwoorden, hij (vrede zij met hem) zei: “een moslim is hij die de moslims niet tot overlast is met zijn tong en hand…”
Volgens hem (vrede zij met hem) heeft degene die zijn buurman slecht behandelt geen Imaan (geloof), hij (vrede zij met hem) zei namelijk: “Bij Allah, Hij gelooft niet, diegene wiens buurman niet veilig is voor zijn kwaadwilligheden.”
Ook bestempelde hij (vrede zij met hem) degene die vermeden wordt door de mensen, uit angst voor diens onrecht en kwaad, als de slechtste onder hen. Hij (vrede zij met hem) zei: “De slechtste onder de mensen is degene die door de mensen vermeden wordt uit angst voor zijn kwaadwilligheid.”
En toen Bilaal zijn beklag deed bij de Profeet (vrede zij met hem) over het feit dat Aboe Dharr hem uitmaakte voor de zoon van een zwarte vrouw zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen Aboe Dharr: “O Aboe Dharr, heb je hem uitgescholden voor zijn moeder? Waarlijk, jij bent een persoon die eigenschappen van Djaahilyah (onwetendheid) in zich heeft.”
Een andere voorbeeld is wanneer Aboe Soefyaan (toentertijd nog Kaafir) langs een stel moslims kwam, waaronder Soehayb, Ammaar en Bilaal, en zij tegen hem zeiden: “De zwaarden van Allah wisten de vijand van Allah niet voldoende te schaden zoals wij hadden gehoopt.” Waarop Aboe Bakr tegen hen zei: “Dit zeggen jullie toch niet tegen de leider van Qoeraysh en haar meester?” En toen hij vervolgens deze gebeurtenis aan de Profeet (vrede zij met hem) vertelde, zei deze: “O Aboe Bakr, Je zal ze toch niet boos hebben gemaakt? Want als je hen boos hebt gemaakt dan heb je Allah boos gemaakt.” Aboe Bakr, de meest achtenswaardige persoon van deze Oemmah na de Profeet (vrede zij met hem) keerde daarna terug om vergeving te vragen van Soehayb, Ammaar en Bilaal en zei tegen hen: “heb ik jullie boos gemaakt?” Waarop zij antwoordden: “Nee! Moge Allah jou vergeven.”
Het is verplicht gesteld voor degene die zijn broeder onrecht heeft aangedaan om hem vergeving te vragen en hem in het gelijk te stellen in dit wereldse leven. Gebeurt dit niet, dan zal dit alsnog moeten gebeuren op de Dag des Oordeels, maar dan moet de onrechtpleger dit bekopen met zijn eigen Hasanaat (beloningen). Heeft hij deze niet dan worden de Sayyi’aat (zonden) van zijn slachtoffers bij zijn eigen sayyi’aat opgeteld. Dus onthoudt jullie van het plegen van onrecht tegenover anderen als jullie op de Dag des Oordeels willen zegevieren! En houdt altijd in gedachten dat de tong de voornaamste reden is voor jullie vernietiging in dit wereldse leven en in het hiernamaals. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Moeaadh terwijl hij zijn (eigen) tong vasthield: “Houd deze in het geding.” Waarop Moeaadh zei: “O! boodschapper van Allah, worden wij kwalijk genomen voor datgene wat wij zeggen.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Moge jouw moeder gekweld worden door jouw dood (een uitspraak van de arabieren die niet gemeend is) Er is niets dat de mensen (meer) op hun gezichten in het Vuur doet vallen, dan de opbrengsten van hun tongen.”
De tong kan of een bron van goedheid zijn, door bijvoorbeeld de getuigenis uit te spreken, Allah te prijzen en het goede te verkondigen, ofwel een bron van kwaad door bijvoorbeeld Koefr (ongeloof) uit te spreken, het slechte te verkondigen en mensen lastig te vallen. En vaak hebben de mensen het gevoel dat de uitspraken die zij doen onschuldig zijn. Maar toen Aa’ieshah tegen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Safiyyah (de vrouw van de Profeet, vrede zij met hem) is zus en zo… -refererend naar haar korte lengte- zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen haar: “Jij hebt een woord uitgesproken, als dit met de zee zal worden gemengd, dan zal het volstaan.”
Met andere woorden de ernst en de bedorvenheid van dit woord zijn zo sterk dat ze zelfs de zee bederven als zij daarmee in aanraking komen.
En tijdens de Hemelvaart van de Profeet (vrede zij met hem) zag hij een verzameling van mensen met koperen nagels waarmee zij hun gezichten en borsten openkrabden. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie zijn deze mensen?” Waarop Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat zijn degenen die de vlezen van mensen eten (door over hen te roddelen) en hun eer aantasten.”
En in plaats van het bezig zijn met de tekortkomingen en mankementen van anderen, waarom niet bezig zijn met het verbeteren van onszelf. En weet dat wanneer iemand slecht over anderen spreekt, dat anderen ook slecht over hem zullen spreken.
En tenslotte adviseren wij de vrouwen wanneer zij bij elkaar komen om de tijd goed te benutten. Door gesprekken te voeren over het geloof en Allah te gedenken. En houdt jullie niet bezig met wie laatst getrouwd is, gescheiden is, ruzie heeft, gekocht heeft of gezegd heeft. En kijkt uit dat jullie niemand zonder gegronde bewijzen ergens van beschuldigen en vooral als het gaat om de eer van een andere vrouw. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, degenen die de vrome, onschuldige, gelovige vrouwen beschuldigen (van ontucht) zijn vervloekt in het wereldse en in het Hiernamaals en hen komt een overweldigende bestraffing toe. Op die Dag zullen hun tongen en hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over (datgene) wat zij pleegden te doen.” (Soerat an-Noer: 23)
En begenadigd is hij, die zijn tong in bedwang weet te houden, huilt om de zonden die hij pleegde te verrichten, zich bezig houdt met het verbeteren van zichzelf en anderen aanspoort tot het goede op een beste wijze.
En Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
ISLAMITISCHE PRINCIPES EN HET ZELFVERTROUWEN
Islam houdt zich goed bezig met het versterken van het zelfvertrouwen bij het individu. Het zelfvertrouwen wordt beschouwd als een van de basiseigenschappen die vanaf de eerste jaren bij het kind geleidelijk wordt opgebouwd. Het staat in direct verband met de psychische, maatschappelijke acclimatisering van het individu. Het zelfvertrouwen heeft sinds lange tijd interesse gehad van veel onderzoekers. Dit heeft tot verschillende theorieën geleid, waarin veel factoren worden benadrukt o.a.:
1. De grote rol van de maatschappelijke vorming
De islamitische maatschappelijke vorming baseert zich op gezonde fundamenten in het inplanten van
het zelfvertrouwen in het hart van het individu, immers de Profeet (vrede zij met hem) zegt:
(een sterke gelovige is beter dan een zwakke gelovige), want zoals we weten heeft een sterke
persoon een hoog zelfvertrouwen. Dit eerste zaadje dat de ouders in het hart van hun kinderen zaaien
levert een zeer grote oogst.
2. Beloning tegenover straf
Als we de Edele Ayas (verzen in de Koran) nauwkeurig bestuderen, dan vinden we dat het aantal Ayas die
een beloning verkondigen meer is dan het aantal Ayas die een straf verkondigen. Alle ondezoeken hebben uitgewezen dat het belonen meer en belangrijkere, positieve invloed heeft op de persoonlijkheid van het individu en zijn impulsen, terwijl de invloed van straf minder belangrijk is.
3. Nadruk van de islam op het onderwijs voor iedereen
Islam heeft de nadruk gelegd op het onderwijs voor klein en oud zonder onderscheid te maken tussen de twee seksen. Vermeldenswaardig is de volgende uitspraak van Ibn Badis: “Als je een jongen opleidt, dan
heb je een individu opgeleid en als je een meisje opleidt, dan heb je een (hele) natie opgeleid”. Moslims hebben de invloed van het onderwijs altijd gepredikt. Islam heeft het verwerven van kennis aangemoedigd (kennis verwerven is een plicht van ieder moslim). Hoewel er in de tijd dat islam de kop opstak het zich verplaatsen tussen landen en steden veel moeite kostte wegens het ontbreken van de (huidige) technologie en de (huidige) transportmiddelen, maakten moslims toch grote reizen om kennis te verwerven.
4. De eerder opgedane (levens)-ervaring en de experimenten die het individu tijdens zijn leven ondergaat zijn ook factoren die het zelfvertrouwen bij het individu opbouwen.
5. Moslims vertonen bepaalde gedragingen waarvan niet-moslims versteld staan!
Voorbeeld hiervan is het verrichten van de kleine wassing (Woedoe) voor het gebed. Bepaalde studies hebben uitgewezen dat de wassing veel voordelen heeft, o.a. reinheid en het activeren van het zenuwstelsel. Tevens wordt het lichaam door het gebruik van water tijdens de Wudoe’ ontladen van de electrische ladingen die vaak de oorzaak zijn van spanning die tot veel psychische ziektes leidt. Bovendien activeert het water de huidcellen en beschermt zodoende de huid tegen rimpeling. Ook het regelmatig staan tijdens het gebed en de Tawaaf (het rondlopen om Alkacba) tijdens de bedevaart leiden tot gezonde maatschappelijke interactie, waar moslims trots op zijn jegens niet-moslims. Dit creëert ook zelfvertrouwen.
6. De maatschappelijke en geografische Arabische en islamitische omgeving helpen (goed) bij de vorming van de persoonlijkheid van het individu.
Dit gebeurt doormiddel van het uitvoeren van de godsdienstige praktijken zoals de bedevaart en het vasten van de maand Ramadan en mede door het doel waarvoor en de wijze waarop moslims hun feesten vieren, alsmede de grote belangstelling voor deze feesten.
Prof. Dr. Amal Makhzoum[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE ISLAMITISCHE MORAAL EN DE HEDENDAAGSE WERELD
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden en Allah’s zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah, Mohammed en met zijn familieleden en zijn volgelingen tot de Dag des Oordeels.
Voor het geval je het nog niet weet, wij leven in zeer gevaarlijke tijden. Er is geen twijfel over mogelijk dat er veel gebieden zijn waarop deze uitspraak van toepassing is. Overal zie je oorlogen, overnames, economische sancties, genocides, natuurrampen, gedwongen verdrijving, milieuvervuiling, politieke onderdrukking, straat geweld enz… Desalniettemin willen wij enkele adviezen geven met betrekking tot de meest fundamentele aspecten van het menselijke gedrag die als er misbruik van gemaakt wordt tot een verraderlijke vorm van genocide kan leiden. Namelijk de ondergang van mensen vanwege hun seksuele relaties.
Over het algemeen worden in het Westen sexuele relaties gezien als een persoonlijke voorkeur van ieder individu. Niemand heeft het recht om te bepalen met wie of hoe iemand zijn seksleven indeelt. Wat volwassenen onderling doen, ongeacht met welk geslacht of met hoeveel mensen, wordt over het algemeen gedoogd of door de vingers gezien. Wij geloven dat deze overtuigingen en principes (samen met vele andere) hoofdzakelijk hebben bijgedragen aan de volgende realiteiten van de huidige wereld.
De huidige realiteit
Seks voor het huwelijk tussen hetero’s wordt gezien als vrij acceptabel, normaal binnen de regels van moraliteit en zelfs wenselijk. Het is al enige tijd zo en het kan bestempeld worden als een deel van “The American way”. Stappen begint al op een vrij jonge leeftijd en van iedere sociale aangepaste jongere wordt verwacht om meerdere vriendjes / vriendinnetjes te hebben voor een bepaalde leeftijd. Van paren wordt verwacht dat ze samenwonen. Trouwen wordt niet langer gezien als een hoofddoel in het leven. Zij die opgroeien in het Westen zijn gebrand op seks op zowel subtiele als minder subtiele manieren. Het is zo te leren via televisie, shows, reclames, films, advertenties, liedjes enz. Sexy zijn is een wenselijk doel in het leven.
Zelfs stripboeken, waarin nog weinig aan de fantasie wordt overgelaten, staan vol met superhelden en heldinnen met goed geproportioneerde lichamen die een seksueel actief leven leiden. Vrouwelijke animatiefiguren maken de boodschap duidelijk over wat een vrouw aantrekkelijk maakt. De best verkochte video’s en computerspelletjes vertonen vrouwelijke rollen met sexy lichamen. Vrouwen zijn zo gefocust op hun sexuele aantrekkelijkheid dat ze hier al mee bezig zijn vanaf het moment dat ze hun eerste barbiepop krijgen. Dit is waar de mode, cosmetica en entertainmt-industrieën op drijven. Bijna ieder jonge meisjes bewondert wel een superster, schoonheidsprinses, model, zangeres of actrice en streeft ernaar om als hem/haar te worden.
Romannetjes worden over de hele wereld het best verkocht onder jonge vrouwen en hebben veel schrijvers rijk gemaakt. De meeste populaire “rap artiesten” gebruiken regelmatig seksueel gerelateerde teksten in hun liedjes waar menig artiesten uit de jaren 70 en 80 van zouden walgen. De best bekeken talkshows gaan tegenwoordig over de meest intieme seksuele gedragingen van mensen. Mode-, gezondheids- en vrouwentijdschriften geven tips over hoe seks beter beleefd kan worden.
In de Islamitische landen in het Midden-Oosten, ook in delen waar de meeste lokale vrouwen hun hele lichaam bedekken (gezicht, handen… alles) zijn nieuwskraampjes en boekenwinkels gevuld met tijdschriften met op de voorkant gezichten van Arabische (durven wij het woord moslim hier wel te gebruiken?) vrouwen gekleed volgens de laatste mode, om maar niet te spreken over de inhoud van deze tijdschriften.
In Amerika alleen al is porno een miljardenindustrie die explosief is toegenomen in de laatste decennium. De hoeveelheid seksuele activiteiten die een gemiddeld persoon (ook kinderen) kunnen zien op tv is ver boven dat van iemand die er 10 tot 20 jaar geleden naar moest zoeken. In dagelijkse soaps zien we ook hoe de spelers verwikkeld raken in affaires. Pornografische programma’s kunnen ook op bijna ieder moment van de dag bekeken worden. De mogelijkheden zijn oneindig. Om maar een voorbeeld te noemen: videotheken hebben talloze video’s in voorraad die men kan huren als men zich schaamt om naar de bios te gaan voor zulke films. Ondanks al deze realiteiten zeggen producenten, reclamemakers, schrijvers en soortgelijken dat ze geen effect hebben op de gewoontes van mensen. Ze staan erop dat ze op geen enkele manier een negatief invloed op de maatschappij hebben. Desalniettemin zeggen sommige van hen dat de grootste waarde van hun beroep zit in het effect dat ze op mensen hebben .
De vernietigende consequenties
Ondanks al die vrijheden is de waarde van een vrouw nog steeds gebonden aan de mate van haar uiterlijke schoonheid. Het wordt nog altijd als haar grootste aanwinst gezien en het wordt op de ergste manier misbruikt. Zelfs de moderne “hoog opgeleide vrouw” die gerespecteerd behoort te worden om haar intelligentie draagt een korte rok naar het werk. Zij verwacht totaal gelijk gesteld te worden aan haar mannelijke collega’s. Denkt zij nou werkelijk dat haar waarde niet wordt beoordeeld aan de hand van haar uiterlijk als zij op deze manier gekleed gaat? Zelfs de werkloze zwervers die zij dagelijks passeert onderweg naar het werk beoordelen haar hierop! Het is gewoon -en op geen enkele wijze gênant- geworden voor een vrouw om de strakste en meest gewaagde kleding in het openbaar te dragen en zich zo goed als naakt te vertonen op stranden en in zwembaden.
Mensen schamen zich niet en voelen zich niet geremd om openlijk seksuele passies te tonen. Het is voor stelletjes ook niet ongewoon om gemeenschap in het openbaar te hebben op de “klassieke” bestemde plekjes zoals donkere bioscopen, het strand, parken, hun auto’s en in een pendeltrein vol met mensen. Ze zouden achteraf meer bezwaar hebben tegen het roken dan tegen het onbeschaamde vertoon! Prostitutie in al zijn vormen wordt steeds openlijker en justitie knijpt wel eens een oogje dicht omdat de rechters hun handen vol hebben met andere ‘echte’ misdrijven. In sommige landen is het zelfs legaal geworden. Er zijn plaatsen die beroemd zijn om hun openlijke vrouwen-, mannen- en kinderprostitutie- markten. Overspel en ontucht worden niet langer als misdrijven en zonden gezien en zijn zelfs alledaags geworden. Gehuwde mannen behoren verscheidene maîtresses te hebben op verschillende plaatsen.
De ‘vreemde’ ouder is degene die niet verwacht dat zijn / haar kind seksueel actief zal zijn lang voor het huwelijk of zelfs voor het verlaten van de middelbare school. Het is zeker de ‘vreemde persoon’ die maagdelijkheid waardeert tot huwelijkconsummatie, zelfs in deze tijd van AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Condooms worden op verscheidene openbare scholen vrij uitgedeeld. Tienerzwangerschappen en “vaderloze” kinderen resulteren in economische, gezondheids- en psychologische problemen.
Miljoenen mensen, vooral vrouwen, zijn jaarlijks letterlijk het slachtoffer van seksueel gerelateerde rampen zoals verkrachtingen, aanrandingen, echtscheidingen, seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook psychologische en emotionele stoornissen.
Weigering om verandering onder ogen te zien
Zelfs met het oog op het lijden van mensen en de vernedering van de menselijke waardigheid, vragen de twijfelaars nog steeds ongelovig: Jullie moslims zeggen dat de Islam zegt dat vrouwen helemaal bedekt moeten zijn?! Zij kunnen niet dragen wat zijn willen, kunnen niet geparfumeerd het huis uit?! De andere sekse mag niet eens de hand schudden van degene die niet nabije familie is?! Noch behoren een niet verwante man en een vrouw alleen in dezelfde kamer te zijn ook al zijn ze verloofd?! Jullie mogen niet uitgaan?! Jullie mogen niet naar muziek luisteren, vooral romantische, sexy en seksueel verhullende liedjes?! Niet zwemmen of openbare stranden in de zomer bezoeken?! Zelfs mensen van dezelfde sexe mogen elkaar niet zien in schaarse, huidstrakke of doorzichtige kleding?! Ze mogen zelfs niet samen douchen op de sportschool etc.?! Jullie zijn tegen educatieve instellingen?! Jullie horen je ogen neer te slaan als iemand van de andere sexe jullie passeert?! En als je met hun moet spreken dan hoort dat op een ‘zakelijke’ manier te gebeuren?! Hechten jullie echt veel waarde aan kuisheid, bescheidenheid en maagdelijkheid tot jullie huwelijk?! Jullie moedigen jaloezie en hebzucht aan bij mannen jegens hun vrouwen?! Jullie geloven erin dat overspel en seks voor het huwelijk strafbare feiten zijn?! Geen seks tenzij je getrouwd bent?! Je kunt met vier vrouwen trouwen?!
Zij noemen de oprechte, vrome praktiserende personen moslimsextremisten (gelijk gesteld aan terroristen in de gedachte van de gemiddelde persoon), maar zij onderkennen de lelijke waarheden die eerder beschreven zijn niet als schandalig en extreem of ze weigeren dat te doen! Zij labelen moslims als fundamentalisten, maar zij geven niet toe dat de huidige situatie om een belangrijke en fundamentele herziening van hun principes vraagt! Zij zeggen dat wij vreemd zijn maar dat vinden wij niet erg, zoals de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De Islam is (als een)vreemd(e) begonnen en zal (later als een) vreemd(e) worden, net zoals hij begonnen was. Toba (geluk en blijde tijdingen) zij dan met de Vreemdelingen” (Moeslim)[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
EN ALLAH ZAL ZEKER DEGENEN HELPEN DIE HEM HELPEN
(door Zijn godsdienst en Profeet te helpen). (Soerat al-Hadj: 40)
Allah verklaart in dit vers dat Hij het op zichzelf heeft genomen om degenen die Hem helpen te steunen en de overwinning te schenken. Het is bekend dat de hulp en overwinning van Allah komt wanneer men leeft volgens Zijn voorschriften. Zijn geboden dienen gehoorzaamd te worden. De zaken die Hij heeft verboden dienen vermeden te worden en Zijn Boodschappers en hun volgelingen dienen geholpen te worden.
In het hierop volgende vers beschrijft Allah degenen die Hij Zijn hulp en de overwinning heeft beloofd, degenen die zich onderscheiden van de anderen vanwege deze belofte. Zij zijn (interpretatie van de betekenis):
Degenen die, indien Wij hen op de aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaah betalen en het goede opdragen en het verwerpelijke verbieden. (Soerat al-Hadj: 41)
Deze verzen leren ons dat indien wij Allah helpen, Hij ook ons zal helpen. Dit komt ook naar voren in andere verzen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, indien jullie Allah helpen (door Zijn godsdienst en Profeet te helpen), zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken. Maar voor degenen die ongelovig zijn, vernietiging is er voor hen! En Hij (Allah) doet hun werken verloren gaan.” (Soerat Moehammad: 7)
“En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan Onze gezonden dienaren. Voorwaar, zij zijn het die geholpen zullen worden. Voorwaar, Onze legers zullen zeker de overwinnaars zijn.” (Soerat as-Saafaat: 171-173)
“Allah heeft bepaald: ,,Waarlijk, het is Ik en Mijn Boodschappers die zullen overwinnen.” (Soerat al-Moedjaadalah: 27)
“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers aanstelt.” (Soerat an-Noer: 55)
Deze verzen bewijzen dat de hulp van Allah uitblijft, behalve als het gebed wordt verricht, de zakaah wordt betaald, tot het goede wordt opgedragen en het verwerpelijke wordt verboden. Degenen die deze zaken verrichten zullen door Allah op de aarde gevestigd worden en Hij zal Zijn Woord door hun versterken. Degenen die daarentegen het gebed niet verrichten, noch de zakaah betalen, noch het goede opdragen en het verwerpelijke verbieden, zij hebben geen belofte van Allah dat Hij hen zal helpen en de overwinning zal schenken. Zij behoren niet tot Zijn groep aan wie Hij deze gunsten heeft beloofd. Als zij wachten op de hulp van Allah en het in vervulling gaan van Zijn belofte, dan is hun geval als dat van een contractarbeider die weigert te werken aan datgene waarvoor hij is ingehuurd, maar toch zijn salaris eist. Eenieder die zo denkt, heeft geen verstand. Sheikh Mohammed Amien ash-Shanqietie[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
VADERLIJK ADVIES VAN SHEICH IBN AL-OETHAYMIEN AAN DE MOSLIMJONGEREN
Van: Sheikh Ibn al-Oethaymien
Aan: Alle moslimjongeren
As-Salaamoe alaykoem wa Rahmatoellaahi wa barakaatoeh,
Je hebt mij gevraagd, moge Allah jou zegenen, om voor jou een helder programma uit te stippelen aan de hand waarvan jij je leven kan inrichten. Ik vraag Allah, de Verhevene, om ons allen te leiden naar het Rechte Pad, waarheid en succes. En dat Hij van ons rechtgeleide leidinggevenden maakt.
Ten eerste: Leef met Allah
1. Zorg ervoor dat je altijd met Allah leeft. Heb Zijn Grootsheid altijd voor ogen en denk veelvuldig aan zijn Tekenen om je heen, zoals de schepping van de hemelen en de aarde en wat je daaruit kan ontlenen aan Zijn verfijnde Wijsheid, Zijn indrukwekkende Macht, Zijn allesomvattende Barmhartigheid en giften. Denk ook aan Zijn religieuze Tekenen waarmee de Boodschappers zijn gekomen, in het bijzonder de laatste onder hen: Mohammed (vrede zij met hem).
2. Zorg ervoor dat je hart vervuld is met liefde voor Allah, de Verhevene, dit vanwege alle gunsten waarvan Hij jou heeft voorzien en de misgunsten waarvoor Hij jou heeft behoed. De grootste gunst van allen is de Islam en dat Allah jou in staat heeft gesteld dit te mogen belijden en dat Hij dit geliefd heeft gemaakt bij jou.
3. Zorg ervoor dat jouw hart vervuld is met het verheerlijken van Allah totdat Hij het belangrijkste is in jouw leven. Hierdoor zul je standvastig blijven in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene en zul je in staat zijn Zijn verplichtingen na te komen en Zijn verboden zaken te vermijden.
4. Zorg ervoor dat jij toegewijd bent aan Allah in al jouw aanbiddingen. Vertrouw op Hem in alle opzichten om zo werkelijk te voldoen aan:
“U Alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” (Soerat al-Faatihah: 5)
Heb altijd voor ogen dat alles wat je laat of verricht voort dient te komen uit jouw gehoorzaamheid tegenover Allah. Dit zal ervoor zorgen dat je zult genieten van jouw aanbidding en dat dit jouw gemakkelijk zal afgaan.
Ten tweede: Leef met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)
1. Zorg ervoor dat jouw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) boven jouw liefde voor alle andere schepselen staat en dat jij zijn leiding verkiest boven de leiding van iedereen.
2. Zorg ervoor dat je hem als voorbeeld neemt wat betreft aanbidding en goede gedragscode. Zorg ervoor dat jouw daden van aanbidding op een wijze verricht worden zoals door de Profeet werd voorgedaan en dat jouw gedragscode lijkt op die van hem. Waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, jij beschikt over een voortreffelijke gedragscode.” (Soerat al-Qalam: 4)
Als jij dit weet te verwezenlijken dan zul je uiterst zorgvuldig omgaan in het vergaren van kennis omtrent de Sharieah waarmee hij is gekomen en het nabootsen van zijn gedragscode.
3. Zorg ervoor dat je uitnodigt naar en het opneemt voor zijn Soennah, want de steun van Allah aan jou is afhankelijk van de mate waarin jij je vasthoudt aan Zijn Sharieah.
Ten derde: Jouw dagelijkse bezigheden buiten de verplichtingen om
1. Als je wakker wordt om het nachtgebed te verrichten gedenk dan Allah, de Verhevene, en smeekt Hem om wat jij nodig hebt, want op dit tijdstip is het aannemelijker dat jouw smeekbeden worden verhoord. En reciteer de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde … O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Opdat jullie zullen welslagen.” (Soerat Aali Imraan: 190-200)
2. Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden in het laatste deel van de nacht en sluit af met al-Witr.
3. Verricht jouw ochtendloftuitingen. Zo kun je bijvoorbeeld honderd keer het volgende zeggen: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel Moelk wa Lahoel Hamd wa Hoewa alaa koeli shay’in Qadier.’ (Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, als Enige zonder enige deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en aan Hem is de lofprijzing en Hij is tot alles in staat.)
4. Verricht het Doehaa-gebed.
5. Verricht jouw namiddagloftuitingen.
Ten vierde: De manier waarop je kennis dient te vergaren
1. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om het Boek van Allah te reciteren en uit je hoofd te leren. Denk eraan dat het reciteren gepaard moet gaan met het nadenken over datgene wat er gereciteerd wordt. Als iets jou tijdens het reciteren opvalt leg het dan vast op papier.
2. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om de authentieke overleveringen van de Boodschapper (vrede zij met hem) te leren. Zeer leerzaam is bijvoorbeeld het boek ‘cOmdat-ul Ahkaam’.
3. Zorg ervoor dat je goed geconcentreerd de les bijwoont zodat je zaken duidelijk gestructureerd leert en niet van her en der wat meepikt omdat dit slechts een verspilling van tijd is en tot verwarring leidt.
4. Begin met kleine boeken en kijk er goed naar. Stap vervolgens over naar moeilijkere boeken om zo stapsgewijs jouw kennis op te bouwen. Dit is de beste manier om kennis op een veilige manier te verkrijgen.
5. Zorg ervoor dat je kennis over de Oesoel (grondslagen) en de Qawaaid (basisregels) van de Islamitische leer opdoet. Er wordt namelijk gezegd: “Wie de grondslagen niet kent, zal er ook nooit komen.”[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
O GETROUWDE MAN!
Maak tijd vrij voor jouw vrouw en weet dat het doorbrengen van tijd met jouw vrouw en het voeren van gesprekken met haar geen verloren tijd is. Het doorbrengen van tijd met jouw vrouw zorgt ervoor dat jullie elkaar beter zullen begrijpen en dit wederzijdse begrip is de eerste stap richting een gelukkig huwelijksleven. Hoe vaak horen wij niet dat er echtparen zijn die jaren met elkaar leven, maar elkaar nog steeds niet begrijpen en als gevolg hiervan leiden zij een ongelukkig leven. En weet mijn broeder dat het voeren van zinnige gesprekken en het doorbrengen van tijd met je vrouw, jullie huwelijk kracht zal geven. Denk altijd aan de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt:
“Iedere vorm van tijdsverdrijf waar de man zich mee bezig houdt, is nutteloos, behalve het temmen van zijn paard, het boogschieten en het flirten met zijn vrouw.”
(Ahmad en sahih verklaard door al-Albaani)
Denk ook aan het verhaal van Aboe Dardaa’ en Salmaan. Toen de Profeet (vrede zij met hem) hen tot broeders verklaarde, bezocht Salmaan Aboe Dardaa’ en zag dat Oem Dardaa’ haar uiterlijk had verwaarloosd. Hierop vroeg hij: “Wat is er met jou aan de hand?” Zij zei: “Jouw broeder Aboe Dardaa’ heeft geen interesse in het wereldse?
(met betrekking tot het hebben van geslachtsgemeenschap met de vrouw. Aboe Dardaa’ bracht zijn tijd overdag door met het vasten en in de nacht met het verrichten van vrijwillige gebeden).” Toen Aboe Dardaa’ thuis kwam, maakte Salmaan eten voor hem klaar, waarop hij (Aboe Dardaa’) tegen hem zei: “Eet jij maar! Ik ben vastende.” Salmaan antwoordde: “Ik zal niet eten voordat jij eet.”, waarna hij (Aboe Dardaa’) at. Toen het nacht werd, bereidde Aboe Dardaa’ zich voor voor het nachtgebed. Salmaan zei tegen hem: “Ga slapen.”, waarop hij ging slapen. Later wilde hij (weer) opstaan, waarop Salmaan (weer) tegen hem zei: “Ga slapen.” Toen het laatste deel van de nacht aanbrak, zei Salmaan: “Nu mag je opstaan.”, waarop zij gezamenlijk het gebed verrichtten. Daarna zei Salmaan tegen hem: “Voorwaar, jouw Heer heeft recht op jou en voorwaar jouw lichaam heeft recht op jou en voorwaar jouw vrouw heeft recht op jou. Geef allen daarom het recht die hen toekomt. Aboe Dardaa’ kwam vervolgens bij de Profeet (vrede zij met hem) en vertelde hem hierover, waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Salmaan heeft de waarheid gesproken.” (al-Boechari)
Jawel, jouw vrouw heeft recht op jou en de moslim moet eenieder zijn recht geven[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
HET KIEZEN VAN DE GESCHIKTE VROUW
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden, de Meest Genadevolle, de Verhoorder van smeekbeden. En vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet, Mohammed en met zijn familie en metgezellen.
Wanneer het huwelijk in deze ‘moderne tijden’ wordt genoemd, breekt bij moslims gelijk het zweet uit. Zij denken meteen aan gearrangeerde huwelijken, de onmogelijkheid om de perfecte metgezel te vinden, de financiële complicaties die komen kijken bij het huwelijk(feest) enz.
De realiteit is dat de Islam juist is gekomen om deze problemen op te lossen, niet om deze te vergroten. Wij hebben echter onze lokale tradities vermengd met de Islam. Hierdoor is het huwelijk eerder een bron van zorgen geworden in plaats van een gezegende zaak.
Jonge moslimmannen die in deze westerse samenleving leven met al haar verleidingen en beproevingen, dienen zichzelf constant te beschermen tegen allerlei gevaren. De Profeet (vrede zij met hem) adviseerde de jongemannen van deze Oemmah om te trouwen als zij een vrouw kunnen onderhouden. Dit weerhoudt namelijk het oog van slechte blikken en beschermt tegen immoraliteit. Dit advies lijkt nu meer van toepassing dan ooit tevoren.
Wanneer je het huwelijk serieus overweegt, moet je jezelf de vraag stellen wat voor een vrouw je zoekt, wat haar kwaliteiten moeten zijn zodat jullie een Islamitisch en vredig huishouden kunnen stichten. Als moslims geloven wij dat Allah het beste met ons voor heeft en dat het leven van de Profeet (vrede zij met hem) het beste voorbeeld is om te volgen. Alleen door het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) zullen wij dan ook werkelijk geluk vinden. De Islam is zeer duidelijk met betrekking tot welke vrouw gekozen moet worden om mee te huwen. De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”
Deze overlevering leert ons dat wij de gelovige vrouwen moeten nemen tot onze metgezellen en dat als een vrouw om één van de andere redenen wordt gehuwd, dit huwelijk gedoemd zal zijn te mislukken. Het is waar! Schoonheid en charme zijn moeilijk te weerstaan, maar schoonheid vergaat en garandeert jou haar gehoorzaamheid niet. Haar financiële en wereldse status zijn onderhevig aan veranderingen, terwijl op geloof en godsvrees een stabiel huishouden gebouwd wordt. Het kan ook zo zijn dat door het kiezen van een vrouw om haar geloof, de rest jou sowieso wordt gegeven.
In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De hele wereld is onderhoud en datgene wat het beste onderhoud is, is een vrome vrouw.” Realiseer je dit! Niets in deze wereld is zo waardevol als een vrome vrouw. Het belang hiervan wordt onderstreept in vele overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Toen de volgende vers werd geopenbaard (interpretatie van de betekenis):
En degenen die het goud en het zilver oppotten en het niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. De dag waarop dit (goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de hel, dan zal ermee over hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken worden. (En er zal worden gezegd:) “Dat is wat jullie voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie plachten op te potten.” (Soerat at-Tauwbah: 34-35)
kwam Omar naar de Profeet (vrede zij met hem) en vertelde hem dat deze ayah zwaar was voor de metgezellen. De Boodschapper (vrede zij met hem) antwoordde hierop dat het beste wat gekoesterd moet worden in dit leven, een toegewijde vrouw is die (haar man) blijdschap bezorgt wanneer hij haar ziet, gehoorzaam is en waakt over haar kuisheid en de bezittingen van haar man in zijn afwezigheid.
Eigenschappen en kwaliteiten van de vrome vrouw
“Goed”, kun je zeggen “Je hebt me overtuigd, maar hoe ziet een vrome vrouw er nu uit? Hoe kan ik weten of een vrouw vroom en godvrezend is?” Het antwoord hierop is simpel; Allah heeft Zelf in de
Koran beschreven welke eigenschappen Hij het meest liefheeft. De volgende ayaat gaan over de eigenschappen die de vrouw die jij zoekt moet hebben, opdat jij mag slagen (interpretatie van de betekenis):
En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt. (Soerat an-Nisaa’: 34)
Het kan zijn dat wanneer hij van jullie scheidt, dat zijn Heer Hem betere echtgenotes in plaats van jullie zal geven, die zich overgeven (aan de wil van Allah), geloven, gehoorzamen, berouwvol zijn, aanbidden en vasten. Die eerder getrouwd zijn geweest, of maagd zijn. (Soerat at-Tahriem: 5)
In Soerat al-Ahzaab vind men vele kwaliteiten die bij Allah geliefd zijn, kwaliteiten die overigens zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig dienen te zijn. Dus, broeder, kies haar voor de volgende kwaliteiten: een moslimvrouw, een gelovige vrouw, een toegewijde vrouw, een waarheidlievende vrouw, een geduldige vrouw, een nederige vrouw, een vastende vrouw die zichzelf onthoudt van allerlei verleidingen, een vrouw die haar kuisheid bewaakt, een vrouw die Allah veelvuldig aanbidt. De Islam is een reële godsdienst, en heeft niet van doen met fictie. Natuurlijk zal de perfecte vrouw niet bestaan, maar:
Wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft. (Soerat an-Nisaa’: 19)
En weet ook dat jij niet perfect bent!
Weten wie zij is
Er zijn twee zaken waar je rekening mee moet houden in je zoektocht naar deze vrome vrouw. Als eerste moet je op onderzoek uitgaan. Allah zegt dat de gelovige vrouwen (interpretatie van de betekenis),
Hun ogen moeten neerslaan en hun kuisheid bewaken en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. (Soerat an-Noer: 31)
Als je weet dat een vrouw bescheiden en bedeesd is en haar versierselen bedekt (hieronder valt zowel haar uiterlijke schoonheid, als haar innerlijke charmes), dan weet je dat zij van deze goede eigenschappen bezit. Maar als het je daarentegen opvalt dat een vrouw onbeschaamd zit te flirten met Jan en alleman en zich niet druk maakt om het feit dat zij onthullende kleding draagt en vrijelijk met mannen praat, blijf dan ver, heel ver weg van haar. Ik ben er namelijk zeker van, dat als jullie gaan trouwen, jij zou willen dat zij haar liefde volledig aan jou toewijdt en niet aan twintig andere ‘alleen maar goede vrienden’.
Door eenvoudige observatie kan je glimp van haar ware natuur opvangen; bijvoorbeeld, de manier waarop zij staat terwijl ze praat, de wijze waarop zij oogcontact houdt gedurende conversaties, haar wijze van kleden enz. Ga vooral op zoek naar haar sterke punten en onderstreep niet te veel haar zwakke punten. Maar, na dit alles komen we nu bij het belangrijkste punt. Je zult namelijk nooit in haar hart kunnen kijken of haar ware intenties kunnen achterhalen. Niemand weet of haar geloof zal versterken of zal vervagen of dat jullie wel bij elkaar passen, behalve Allah natuurlijk.
Vertrouwen in Allah
Wij kiezen onze vrouw voor haar permanente goede kwaliteiten, namelijk haar religieuze devotie, morele integriteit, goede karakter enz. Maar, geloof me, onze kennis reikt niet ver genoeg om de ideale metgezel zelf te zoeken. Allah houdt ervan als Zijn dienaren hun vertrouwen in Hem plaatsen. Door dit te doen laten wij zien dat we op Hem bouwen, Hem vragen om hulp en tonen wij onze oprechtheid jegens Allah. Het is overgeleverd op autoriteit van Jaabir bin Abdullah dat de Profeet (vrede zij met hem)
zijn metgezellen opdroeg om Allah´s leiding te vragen door middel van een bijzondere doea (smeekbede): al-Istighaarah. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer je twijfelt over wat je moet in een bepaalde situatie, bidt dan twee optionele rakaah en lees de volgende doea (al-istighaarah).”
Het verbaasd mij werkelijk waar, dat er mensen zijn die kritiek hebben op deze doea en het niet toepassen. Wij zijn slechts mensen met beperkte kennis. Waarom zouden wij ons dan niet richten tot Allah en Zijn hulp vragen? Allah beantwoord de vraag van Zijn dienaar wanneer hij Hem vraagt om leiding. Wij trachten immers iets te doen -namelijk het vinden van een geschikte partner- opdat wij Hem daarmee gehoorzamen en tevreden stellen. Er bestaan veel misverstanden over doea al-istighaarah. Vele moslims zullen twee rakaah bidden, vervolgens de doea opzeggen en gaan slapen verwachtende dat zij tijdens een droom hun toekomstige vrouw zullen zien. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze salaah.
De uitkomst van al-istighaarah kan verscheidene vormen aannemen. In principe volg je jouw gevoel. Het kan ook zo zijn dat er zich veranderingen hebben voorgedaan, in jouw voordeel of nadeel. Tenslotte kan het zeker zo zijn dat als een bijzonder geschenk van Allah, jij gezegend wordt met een droom. Onthoudt dat je de uitkomst van al-istighaarah moet volgen, want als je dit niet doet verwerp je de Leiding van Allah nadat je hierom hebt gevraagd.
Ook moet je zonder vooringenomenheid vragen om leiding; je moet dus niet al een beslissing hebben genomen en deze vervolgens gaan uitvoeren. Toen de Profeet (vrede zij met hem) Zainab een huwelijksaanzoek deed, weigerde zij om deze direct te accepteren. Zij vertelde dat ze deze zaak zou overlaten aan Allah en dat zij niets ondernam voordat zij Hem om leiding had gevraagd. Allah, de Verhoorder van smeekbeden, beantwoordde haar smeekbede en openbaarde een vers in de Koran die dit huwelijk goedkeurde.
Het huwelijk is een grote stap en vereist de juiste houding. Als een goede vrouw de helft van onze Imaan is, zouden we hier dan niet meer waarde aan moeten hechten? Een vrouw die om de verkeerde redenen wordt gehuwd kan alleen maar het moslimhuishouden verzwakken.
Trouw een vrouw niet om haar wereldse bezittingen, maar trouw haar om haar kennis over de Islam en haar godvrezendheid. Haar status in dit wereldse leven is slechts een illusie, dus kies haar vanwege haar status bij Allah. Schoonheid is slechts oppervlakkig, maar de schoonheid van imaan is blijvend. Als je Allah vraagt voor een geschikte vrouw, vraag Hem dan bij Zijn Schone Namen, zoals hij dit voorschrijft:
En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee (dan) aan. (Soerat al-Araaf: 180)
Vraag om een metgezel die godvrezend, vroom, geduldig enz. is. Wees van degenen die zeggen:
“Onze Heer! Maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een genot voor onze ogen en maak ons leiders van de godvrezenden.” (Soerat al-Foerqaan: 74)
Vertrouw dan op Allah. Waarlijk! Allah houdt van degenen die (op Hem) vertrouwen. (Soerat Aali Imraan: 159)
En wanneer Mijn dienaren jou (O, Mohammed) vragen stellen over Mij: Voorwaar! Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt, opdat zij de juiste weg zullen bewandelen. (Soerat al-Baqarah: 186)[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
WIJ ZULLEN ZINAA NOOIT VERLATEN!
Het is verstandig om niet meteen van degene die je uitnodigt tot de Islam te eisen dat hij alle verboden zaken in één keer verlaat. Dit kan slechts leiden tot het wegjagen van deze persoon en dit spoort hem aan tot het verlaten van het geloof. Een geleidelijke aanpak is vereist en is tevens een kenmerk van dit geloof. Aa’ieshah overlevert: “Waarlijk het eerste wat ervan (de Koran) is geopenbaard, zijn de Moefassal-hoofdstukken (Soerat Qaf tot en met Soerat an-Naas) waarin de Hemel en de Hel worden genoemd. Toen de mensen terug keerden tot de Islam, werden de verboden en de geboden (zaken) geopenbaard. En als het verbod op het drinken van Khamr (bedwelmende dranken) als eerste werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen khamr nooit verlaten!” En als het verbod op het plegen van Zinaa (overspel) (als eerste) werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen zinaa nooit verlaten!” (al-Boechari)
Deze overlevering leert ons dat Da-wah (het uitnodigen naar de Islam) geleidelijk moet gebeuren en dat er rekening gehouden moet worden met de omstandigheden van tijd en plaats. Het zich verdiepen in de wijze waarop da-wah verricht dient te worden en de mensen die deze behoeven, leidt tot een beter resultaat. Zo zien wij dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn da-wah in het geheim is begonnen, totdat deze da-wah gehoor begon te vinden bij de mensen. Hierna beval Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) om de mensen in het openbaar uit te nodigen tot de Islam. Allah beval hem (interpretatie van de betekenis):
“Verkondig daarom (in het openbaar) wat bevolen is.” (Soerat al-Hidjr: 94)
Ibn Qayyim gaf de volgende volgorde aan waarop de Profeet (vrede zij met hem) de mensen uitnodigde tot de Islam:
1 Zijn profeetschap
2 Het uitnodigen van zijn naaste familieleden
3 Het uitnodigen van zijn stam
4 Het uitnodigen van de Arabieren
5 Het uitnodigen van de gehele mensheid en djinns
Hoe belangrijk is het voor ons om de zaak van da-wah op een goede en geleidelijke wijze aan te pakken. Dit valt onder de wijsheid waarnaar Allah ons uitnodigt, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Nodigt uit tot de Weg van Allah met wijsheid.” (Soerat an-Nahl: 125)
Het is niet de bedoeling om een persoon in één keer te belasten met al de kennis die je hebt en om hem alle verboden en geboden zaken meteen te leren. Het is juist de bedoeling dat deze persoon bij de hand wordt genomen en stapsgewijs wordt geleid naar het einddoel. Shekh Bin Baaz zei: “De uitnodiger tot Allah is als een dokter. Hij wacht de geschikte tijd af en geeft de juiste dosering op de beste wijze aan hem die dit nodig heeft. De uitnodiger tot Allah maakt de juiste afweging en kiest het geschikte moment voor zijn da-wah.”
Moge Allah ons wijsheid en welbespraaktheid schenken.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
WAAROM WORDEN ONZE SMEEKBEDEN NIET VERHOORD?
Ibrahiem Ibn Adhaam werd eens benaderd door de mensen van Basrah, zij vroegen hem:
Waarom worden onze smeekbeden tot Allah niet verhoord?”
Hij zei: “Omdat jullie harten door de volgende tien zaken zijn afgestorven:
* Jullie leerden Allah kennen, maar gaven Hem Zijn rechten niet.
* Jullie beweerden van de Profeet (vrede zij met hem) te houden, maar verlieten zijn Soennah.
* Jullie reciteerden de Koran, maar leefden er niet naar.
* Jullie aten van de gunsten van Allah, maar toonden jullie dankbaarheid niet.
* Jullie zeiden dat de shaitan jullie vijand was, maar namen hem te vriend.
* Jullie zeiden dat het Paradijs waarlijk bestaat, maar deden er geen moeite voor.
(om het te mogen binnentreden)
* Jullie zeiden dat het Hellevuur waarlijk bestaat, maar jullie probeerden het niet te ontvluchten.
* Jullie zeiden dat de Dood waarlijk bestaat, maar troffen hiervoor geen voorbereidingen.
* Jullie hielden julliezelf bezig met andermans gebreken en vergaten jullie eigen gebreken.
* Jullie begroeven jullie doden, maar trokken er geen lering uit.”[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
EEN MANIER OM ONZE KINDEREN AAN HET GEBED TE HELPEN
Ik was op een dag onderweg naar kantoor toen ik ergens langs de weg stopte om het middaggebed te verrichten in één van de huizen van Allah. Toen ik de moskee binnentrad merkte ik dat er een huldigingbord met een groot aantal namen van kinderen aan de muur hing. Bovenaan het bord stond ‘namen van kinderen uit de buurt die het gezamenlijke ochtendgebed bijwonen’. Na het gebed stapte ik op de imam af, moge Allah hem belonen, en vroeg hem naar het verhaal achter dit bord.
Hij antwoordde: “Bij Allah, als je het ochtendgebed met ons zou bijwonen dan zou je versteld staan van het aantal kinderen dat het gebed met ons bijwoont. Je zou bijna denken dat het de kinderen van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zijn. Afhankelijk van de donaties die wij krijgen streven wij ernaar om eens of twee keer per jaar de kinderen die het gebed met ons bijwonen in het zonnetje te zetten door een feest voor hen te organiseren.”
Moge Allah de mensen van deze moskee en degenen die donaties geven rijkelijk belonen en ik hoop dat dit soort ideeën door andere moskeeën overgenomen zullen worden. Om zo de kinderen te stimuleren om de verplichte gebeden in de moskee te verrichten en in het bijzonder het ochtendgebed. Dit zal hen ten goede komen wanneer zij volwassen zijn.
Dit soort bewonderenswaardige en eenvoudige initiatieven verdienen het zeker om nagevolgd te worden en het is slechts een kleine moeite om zoiets soortgelijks tenminste thuis toe te passen zodat onze kinderen geprikkeld worden om goede daden te verrichten.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
ADVIES VAN EEN JONGEMAN
Er was ooit een vrome gelovige jongeman die veelvuldig bezig was met het verrichten van daden van aanbidding. Het gebeurde eens dat een jongedame hem zag en stapelverliefd op hem werd. Op een dag stapte ze naar hem en zei: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar hij negeerde haar.
Elke dag als zij hem tegenkwam zou zij hem aanspreken en zeggen: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar telkens weer negeerde hij haar. Tot op een dag dat hij besloot om naar haar te luisteren. Ze zei: “Elke cel in mijn lichaam verlangt naar jou. De relatie tussen ons zou zijn gelijke niet kennen.”
De jongeman begaf zich naar zijn huis en wilde gaan bidden, maar hij was helemaal in de war en kon het gebed niet verrichten. Hij pakte een blaadje en begon aan het schrijven van een brief en op het moment dat hij het meisje op de weg zag lopen, gooide hij het briefje naar haar. Smachtend naar de inhoud van de brief opende zij deze. Kun je jezelf bedenken war er in de brief stond?
De brief zag er als volgt uit: In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Weet jongedame dat Allah, de Almachtige, genadig is met Zijn dienaar wanneer hij de eerste keer een zonde pleegt. En wanneer hij de volgende keer weer zondigt, houdt Allah dit geheim. En wanneer de dienaar door blijft gaan met zondigen, wordt Allah zo boos dat zelfs de hemelen, aarde, bergen, bomen en rijdieren het er benauwd van krijgen. En wie is er in staat om Zijn Woede te verdragen?
Als je denkt dat wat ik zeg vals is, dan zou ik jou willen herinneren aan de Dag waarop de hemel als gesmolten koper zal zijn, de bergen als vlokken wol en de mensen voor de Macht van de Verhevene, de Almachtige zullen knielen. Bij Allah! Ik ben niet eens in staat om mijzelf te verbeteren, laat staan anderen.
Beste meid, als je ervan overtuigd bent dat wat ik heb genoemd waarheid is, dan wil ik jou naar een dokter verwijzen die in staat is om alle wonden en ziekten te genezen: Allah, de Heer der werelden. Richt jezelf tot Hem en vraag Hem oprecht jou te leiden. Ik maak me druk om jou als ik aan de volgende Woorden van Allah moet denken (interpretatie van de betekenis):
“En waarschuw hen (O Mohammed) voor de Dag der Opstanding waarop de harten treurig in de kelen blijven steken. Voor de onrechtvaardigen is er geen boezemvriend en geen voorspreker die wordt gehoord. Hij (Allah) kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.” (Soerat Ghaafir: 18-19)
En wie zal kunnen ontsnappen aan deze verzen en de Dag die daarin wordt beschreven!!
Na een paar dagen kwam zij hem weer tegen, maar de jongedame was de oude niet meer. Ze riep de jongeman en zei: “O jij, kom niet meer terug. Dit is de laatste keer dat zij elkaar ontmoetten. Als laatste vroeg ze hem: “Zou je me graag advies kunnen geven?” Waarna hij haar het volgende antwoordde: “Behoed jezelf voor je Nafs en denk aan de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
,,Hij is Degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie overdag verricht hebben.” (Soerat alAn-aam: 60)[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE POORTEN VAN IBLIES active
Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.
Wijze één:
Allereerst zal hij jou trachten jou ongeloof te laten begaan. Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.
Wijze twee:
Als jij je weet vrij te maken van het eerste, maakt hij voor jou de religieuze innovatie schoonschijnend, hetzij een religieuze innovatie in de vorm van een daad of een uitspraak. Hij zal jou doen geloven je op de waarheid zit en je vergeet dat elke innovatie een dwaling is en elke dwaling tot het Hellevuur leidt.
Wijze drie:
Weet jij niet te vallen voor de eerste twee zaken, dan stapt hij over naar de derde kwestie en dat is; jou een grote zonde laten begaan. Berouw tonen en het smeken om vergeving zullen er echter voor zorgen dat Allah je zal vergeven, zoals de mensen van kennis zeiden: “Er is geen sprake van een kleine zonde wanneer men dit voortdurend verricht en niet van een grote zonde wanneer men om vergeving vraagt.”
Wijze vier:
Weet jij je vrij te waren van de voorgaande zaken, dan komt hij met een kleine zonde die constant bij jou is, zodat die jouw goede daden en de hoogte van jouw positie in het Paradijs met de waarachtigen en de martelaren vermindert. Maar met de Wil van Allah zullen deze kleine zonden vergeven worden.
Wijze vijf:
Als je berouw hebt getoond voor al het voorgaande, dan bevind jij je in een hoge positie die Iblies jou niet gunt. Waarna hij op de vijfde wijze tot jou komt; hij laat jou bezig houden met daden met de geringste beloning in plaats van de daden met de meeste beloning. Zo zal hij jou bijvoorbeeld bezig houden met het verwijderen van iets schadelijks van de straat. Ondanks het feit dat dit een onderdeel van het geloof is, is het weliswaar niet het hoogste onderdeel van het geloof, enzovoort.
Wijze zes en tevens de laatste:
Weet jij jou te hoeden voor dit alles, dan gebruikt hij de moeilijkste en krachtigste manier, waarvoor zelfs de profeten (vrede zij met hen) zich niet konden hoeden; het aansporen van de familieleden, naasten en de mensen om je heen tot het uitschelden, beledigen en het berokkenen van schade aan jou.
Weet jij nu wat jouw positie is bij Iblies, de vervloekte?
‘Genezing van de harten’ (verkort) door Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE VERDIENSTEN VAN DU’AA
Allah de Verhevene zegt in de Qur’an:
« En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” » {2:186} De plaats van du’a is zo hoog bij Allah dat de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei: “Niets is eervoller bij Allah de Verhevene dan du`a.”
[Sahih al-Jami` 5268] Hij zei ook: “De beste aanbidding is du`a.” [Sahih Al-Jami` 1133] En om degene te waarschuwen die arrogant zijn of nalatig zijn in het maken van du’a, zei de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam): “De meest onbekwame persoon is degene die geen du’a maakt en de meest gierige persoon is degene die geen salaam geeft.” [Sahih Al-Jami` 1055] Ook zei hij: “Iemand die Allah niet vraagt, Hij zal boos op hem zijn.” [Sahih al-Jami` 2414] « “O, gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de Onafhankelijke, de Geprezene.” »
{Qur’an 35:15}
Dus om onze behoeftes en wensen te vervullen, moeten we ons op Hem beroepen. Het maken van Du’a aan Allah is een erkenning van onze zwakheid en Zijn grootheid. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei: “Vraag alles aan Allah, zelfs de veters van je schoenen. Als Allah niet verstrekt, zal het nooit beschikbaar zijn.” [Ibn al-Sunni, 349 – hasan. Ondersteund door at-Tirmidhi 4/en anderen.] Onze geliefde Profeet heeft gezegd: “Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg terug te laten keren.” [Ahmad, Abu Dawud en at-Tirmidhi – Hasan][divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
ACHT DINGEN OM TE LEREN
Een geleerde vroeg eens aan één van zijn studenten: “Je hebt een lange tijd met me doorgebracht, wat heb je geleerd?”
Hij zei: “Ik heb acht dingen geleerd:
1. Ik keek naar de schepping. Iedereen heeft een geliefde. Wanneer hij het graf in gaat, laat hij zijn geliefde achter. Daarom heb ik mijn goede daden tot mijn geliefde gemaakt; op die manier zullen ze bij me zijn in het graf.
2. Ik keek naar het vers ‘Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield,’ (79:40) en worstelde daarom tegen mijn verlangens zodat ik Allah kon blijven gehoorzamen.
3. Ik zag dat als iemand iets waardevols bij zich heeft, hij het zal beschermen. Toen dacht ik aan het vers ‘Hetgeen gij hebt, zal voorbijgaan maar hetgeen bij Allah is, is blijvend.’ (16:96) Daarom wijdde ik alles wat me iets waard was toe aan Hem zodat het bij Hem zou zijn voor mij.
4. Ik zag de mensen zoeken naar rijkdom, eer en posities en het was me niets waard. Toen dacht ik aan Allah’s woorden ‘Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest’ (49:13) dus deed ik mijn best om bewust te worden van Allah om edel te zijn in Zijn ogen.
5. Ik zag de mensen jaloers zijn op elkaar en ik keek naar het vers ‘Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen,’ (43:32) dus verliet ik jaloezie.
6. Ik zag de mensen vijandigheid hebben en ik dacht aan het vers ‘Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand’ (35:6) dus verliet ik vijandigheid en nam de Satan als mijn enige vijand.
7. Ik zag dat ze zichzelf verlaagden op zoek naar voorzieningen en ik dacht aan het vers ‘En er is geen schepsel dat op aarde kruipt, of zijn voorziening berust bij Allah,’ (11:6)
dus hield ik mezelf bezig met mijn verantwoordelijkheden tegenover Hem en ik liet mijn eigendom bij Hem.
8. Ik zag dat ze vertrouwden op hun zaken, gebouwen en gezondheid en ik dacht aan het vers ‘En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend,’ (65:3) en daarom plaats ik mijn vertrouwen alleen in Allah.”
DE DEUR NAAR HET PARADIJS
Allaah zegt in de Qur’aan:
En geef blijde berichten aan hen die geloven en heilzame werken verrichten dat voor hen Gaarden zijn waar rivieren onder stromen (Djannah),[telkenmale dat zij daaruit een vrucht toegedeeld krijgen zeggen zij: Dit is wat wij vroeger toegedeeld kregen, maar zij krijgen het als wat daaraan gelijk schijnt. En voor hen zijn daar reine echtgenoten en zij zijn daar eeuwig-levend].
(Qur’aan, 2:25)
Allah zegt ook:
“Haast jullie voorwaarts tot de vergeving van jullie Rabb (Heer) en een Gaarde (Djannah) waarvan de breedte als de breedte van de hemel en de aarde is, die gereed is gesteld voor hen die geloven in Allaah en Zijn Boodschapper (Muhammad (sas)). [Dat is de genade van Allaah die Hij geeft aan wie Hij wil. Allah is de Gever van ontzaglijke genade”] (Qur’aan, 57:21)
1-De Profeet Muhammad (sas) heeft ons verteld dat de laagste graad onder de bewoners van het Paradijs (Djannah) tien keer de grootte van deze aarde zal krijgen1 en hij of zij zal alles krijgen wat hij of zij wenst en dat tien maal zoveel als dat.
2-De Profeet Muhammad (sas) heeft ook gezegd: {Een plaats in het Paradijs gelijk aan de grootte van één voet, zou beter kunnen zijn dan de wereld en alles wat er in is}
3-Hij heeft ook gezegd: {In het Paradijs zijn dingen die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand aan heeft gedacht}
4. Hij heeft ook gezegd:{‘s Werelds ongelukkigste man onder degenen die voor het Paradijs voorbestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijs ondergedompeld worden, en hij zal gevraagd worden: “O zoon van Adam, heb je ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?” Hij zal zeggen: “Neen, O Allaah! Ik heb nooit ellende meegemaakt en ik heb nooit moeilijkheden gehad.”}
5-Als je het paradijs binnengaat, zal je een gelukkig leven leiden, zonder ziekte of dood en zal je voor eeuwig daarin leven. Allaah zegt in de Qur’aan” “En zij die gelovig zijn (aan de eenheid van Allaah: het Islamitische monotheïsme) en heilzame werken verrichten die zullen Wij doen binnengaan in Gaarden (Paradijs) waar onder door rivieren stromen eeuwig-levend daarin voor immer.[ Zij zullen daar reine echtgenoten hebben en Wij zullen hen in beschuttende schaduw binnenvoeren.”] (Qur’aan, 4:57)[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
ISLAM IS DE QURAN & DE SUNNA VOLGEN
De islaam betekent te volgen wat Allah (soebhana Allahoe wa Ta’ala) in de Qoraan heeft verklaard en wat de Profeet saw heeft onderwezen.
Islaam betekent niet nieuwe manieren van aanbidding en nieuwe gewoontes of praktijken verzinnen die totaal geen basis hebben in de Qoraan en de Soennah. Vandaar dat ook iedere daad, verklaring of praktijk weerlegd moet kunnen worden in de Qoraan of de Soennah. Als de daad volgens één van deze twee is, dan kan men het volgen. En als dit niet het geval is dan moet het verworpen worden. Er zijn vele paden die we kunnen volgen, maar er is slechts een recht pad. Er is alleen een ware islaam. En dat is de islaam van de Profeet saw en zijn metgezellen. Ieder ander pad moet verworpen worden. Allah (soebhana Allahoe wa Ta’ala) zegt in de Qoraan:
“En waarlijk, dit is Mijn Rechte Pad, dus volgt het. En volgt geen andere paden, want zij zullen jullie afscheiden van Zijn Pad. Dit heeft Hij bepaald voor jullie, opdat jullie vroom zullen worden.” (al-An’am: 153)
Iedere handeling van aanbidding die niet bestaat in de Shariah (Qoraan en Soennah) wordt verworpen en heeft geen plaats in de islaam. Mensen die bijvoorbeeld naar muziek luisteren of dansen en beweren op deze manier dichter tot Allah te komen, zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Zij komen echter met deze daad alleen maar dichter tot shaitaan en deze daden worden uiteraard verworpen door Allah. Deze nieuwigheden of verzonnen zaken zijn nooit door Allah bepaald. Dit moet ontstaan zijn door een valse partner aan Allah’s Gezag toegeschreven te hebben. Allah zegt in de Qoraan:
“Of hebben zij partners met Allah die voor hun een religie hebben gesticht die Allah niet heeft toegestaan? Was het niet voor een bepalend Woord, dan had deze zaak al tussen hen beoordeeld geweest. En waarlijk, voor de zondaren is er een pijnlijke straf.” (al-Shoera: 21)
Op een keer zag de Profeet saw een man in de zon staan. Toen hij over hem vroeg, werd hem verteld dat de man een eed had afgelegd om te staan, niet te zitten, geen schaduw te zoeken en te vasten. De profeet saw beval hem toen te gaan zitten en schaduw te zoeken en vertelde hem zijn vasten af te maken.’ (Al-Boechaarie)
Dit zijn dus verworpen handelingen en de Profeet saw beval deze man dus ermee te stoppen. En dit geldt voor al die handelingen die niet in overeenstemming zijn met de Qoraan en de Soennah. Zulke handelingen brengen een persoon nooit dichter tot Allah. Als we voordat we een daad begaan ons eerst afvragen of deze overeenkomstig is met de Qoraan en de Soennah, dan zullen we ons altijd op dat Rechte Pad begeven.
Er zijn in deze tijd zoveel voorbeelden te noemen van moslims die afdwalen door zich te begeven in zaken die niet van de islaam zijn. Bijvoorbeeld, het vieren van de geboortedag van de Profeet saw, iets wat de Profeet saw of zijn metgezellen nooit heeft gedaan. Een ander voorbeeld is het vieren van de Profeet’s saw hemelreis op de twintigste van de maand Radjab, iets wat ook totaal geen basis heeft in de Qoraan.
Iedere daad moet in overeenstemming zijn met de Shariah, ook bijvoorbeeld met betrekking tot zijn tijd. Vele moslims stellen bewust hun gebed uit en bidden niet op de vastgestelde tijden. Diegene bidt niet overeenkomstig de Shariah. Als hij niet een geldig excuus voor zijn gedrag heeft, zal zijn gebed niet geaccepteerd worden. Ibn Uthaimien zei: “Voor deze reden zeggen we dat als een persoon bewust zijn gebed niet doet totdat de tijd voorbij is, zonder geldig excuus, zijn gebed zal niet geaccepteerd worden zelfs al zou hij het duizend keer doen.”
Wij moslims komen dus bij alles wat we doen uit op een zaak, of eigenlijk gezegd twee zaken, en dat is, vasthouden aan wat de Qoraan ons vertelt en wat onze Profeet saw ons heeft onderwezen in zijn Soennah. We moeten kennis opdoen over de islaam om te kunnen bepalen of de daden die we willen doen wel correct zijn. Vele moslims moeten wakker geschud worden en gewezen worden op deze verplichting in de islaam,voordat zij verder en verder zullen afdwalen totdat er op het laatst bijna niets meer over is van de islaam.
Zoals we kunnen lezen in de Qoraan en de hadith is Allah’s (s.w.t.) Pad duidelijk en recht, en als we ons van dat pad begeven zullen we afdwalen. Allah (s.w.t.) heeft Zijn religie vervolmaakt en het voor Zijn dienaren makkelijk gemaakt. Als we op Zijn Pad blijven zullen we tot diegenen behoren die succesvol zijn. En Allah (s.w.t.) heeft voor diegenen een beloning voorbereid wat geen oog ooit heeft gezien, noch oor ooit heeft gehoord: Djennah (het Paradijs), voor al die moslims die Allah’s religie volgen en zich eraan vasthouden.[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
ISLAM, IMAAN, IHSAAN
Omar (radiallahoe ‘anhoe) zegt in een overlevering: Terwijl wij eens bij de profeet saw zaten, verscheen er een man. Deze man droeg melkwitte kleding en had gitzwart haar. Aan hem was niet te zien dat hij gereisd had, maar niemand van ons kende hem. Hij ging bij de profeet saw zitten met zijn knieën tegen de knieën van de profeet saw en hij legde zijn handen op zijn dijen. Hij zei: ‘O Mohammed, vertel mij over de Islaam. De Profeet saw zei vervolgens:
‘Islaam is: getuigen dat er geen ware god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, verrichten van het gebed, geven van de zakaat, vasten van de maand Ramadan en het verrichten van de bedevaart naar Mekka indien je daartoe in staat bent.’
Hij zei: ‘Jij hebt de waarheid gesproken.’ Wij waren verbaad dat hij hem eerst ergens naar vroeg om vervolgens zijn antwoord te bevestigen. Hij zei: ‘Vertel mij over het geloof (Imaam).’
Hij saw zei:
‘Geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Dag des oordeels en het geloven in de voorbeschikking van zowel het goede en het kwade.
‘ Hij zei: ‘Jij hebt de waarheid gesproken.’ Vervolgens zei hij: ‘Vertel mij over de perfectie in het geloof (Ihsaan).’ Hij saw zei:
‘Aanbid Allah alsof je Hem ziet, want Hij ziet jou wel, ondanks dat jij Hem niet ziet.
‘ Hij zei: ‘Vertel mij over het Uur.’
Hij saw zei:
‘De ondervraagde heeft hierover niet meer kennis dan de vrager.’ Hij zei: ‘Vertel mij dan over haar tekenen.’ Hij (salla Allahoe ‘alajhi wa sallam) zei:
‘De slavin zal haar meesteres baren en je zult de blootvoetige, naakte en arme schaapherders zien wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.
Hierop vertrok hij (de vreemdeling). De profeet saw bleef een tijd stil en zei vervolgens tegen mij: ‘O ‘Omar, weet jij wie de vrager was?’
Ik (‘Omar) antwoordde: ‘Allah en Zijn Boodschapper weten het het best.’
Hij saw zei: ‘Het was Jibriel (Gabriel).
Hij kwam om jullie jullie godsdienst te leren.’ (Overgeleverd door Moeslim)[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE ISLAM IS DE RELIGIE
Islam: is het geloof die Allah neergezonden heeft op Mohammed(sws)
waarmee hij de religies beëindigd en vervolmaakt heeft, Zijn gunsten volledig gemaakt heeft voor Zijn dienaren en de islam als religie voor hen gekozen.
Hij accepteert geen andere religie anders dan de islam. Allah de Verhevene zegt: ”Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.” (Soerat Al Ah’zaab aya 40).
En Allah de Verhevene zegt: ”Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen…” (Soerat Al maa-iedah, aayah 3).
En Allah de Verhevene zegt: ”Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.” (Soerat Aalie-iemraan, aayah 19).
En Allah de Verhevene zegt: ”En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
(Soerat Aalie-iemraan, aayah 85).
Allah heeft voor de mensheid verplicht gesteld om in Allah te geloven en de islam als religie te nemen. Hij zei sprekend tegen Zijn boodschapper : ”Zeg: ”O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiden volgen.” (Soerat Al A’raaf, aayah 158).
In de authentieke verzameling van Moesliem heeft Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: ”Bij Degene die mijn ziel in Zijn handen heeft. Eenieder die van mij hoort uit deze volk, hetzij een jood of een christen. En hij sterft en gelooft niet in hetgeen waarmee ik neergezonden ben, voorwaar, hij zal behoren tot de bewoners van het Hellevuur.”
En het geloof erin: Het zien in hetgeen wat in de islam zit als waarheid tegelijkertijd het te accepteren en niet alleen de boodschap zien als waarheid. Daarom was Aboe Taalieb niet iemand die gelooft heeft in de boodschapper ook al zag hij de boodschap van de islam als waarheid en erkende de islam als de beste religie. Hij had de islam niet geaccepteerd en daarom behoort hij tot één van de bewoners van de Hel.
Islam bevat alle goede zaken die andere religies niet bevatten. Uitblinkend op de andere religies omdat deze geschikt is voor elke tijdperk, plaats en volk.
Allah zegt, sprekend tegen Zijn boodschapper : ”En Wij hebben jou het boek (de Qor’aan) met de waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooral ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken.
Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.”
(Soerat Al Maa-iedah, aayah 48).
De betekenis van de geschiktheid van de islam voor ieder tijdperk, plaats en volk is dat het zich eraan houden niet de vooruitgang belemmert in welke tijdperk en locatie dan ook.
Het is zelfs hetgeen wat voordeling voor hun is. Dit wil niet zeggen dat de islam aangepast kan worden aan de wensen van een bepaalde tijdperk, volk of plaats zoals bepaalde mensen verlangen.
Islam is de ware religie, waarvoor Allah verzekerd heeft voor degenen die zich daaraan vastklampen om hen de winnaars te laten zijn en hen laat uitblinken boven de rest. Allah de Verhevene zegt: ”Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er en afkeer van.” (Soerat At-tawbah, aayah 33).
En Allah de Verhevene zegt: ”En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.” (Soerat An-noer, aayah 55).
Islam is een geloofsleer (‘aqidah) en een wetgeving (shari’a). Het is volmaakt in de geloofsleer en wetgeving.
Islam beveelt om de monotheïsme (eenheid) van Allah te erkennen en verafschuwt afgoderij en het toekennen van deelgenoten aan Allah.
-Beveelt eerlijkheid en verafschuwt de leugen.
-Beveelt vertrouwen en verafschuwt het wantrouwen.
-Beveelt loyaliteit en verafschuwt het verraad.
-Beveelt het gehoorzamen en eren van de ouders en verafschuwt het ongehoorzaam zijn aan de ouders.
-Beveelt het bezoeken van familieleden en naasten en verafschuwt het breken van de familiebanden.
Algemeen gezegd, beveelt de islam het voortreffelijke gedrag en ethiek en verafschuwt al het slechte. De islam beveelt het verrichten van alle goede daden en verafschuwt de slechte daden.
Allah de Verhevene zegt:
”Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwachten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” (Soerat An-nahl, aayah 90).[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE BETEKENIS VAN TAWHIED
Islam: is het geloof die Allah neergezonden heeft op Mohammed(sws)
waarmee hij de religies beëindigd en vervolmaakt heeft, Zijn gunsten volledig gemaakt heeft voor Zijn dienaren en de islam als religie voor hen gekozen.
Hij accepteert geen andere religie anders dan de islam. Allah de Verhevene zegt: ”Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.” (Soerat Al Ah’zaab aya 40).
En Allah de Verhevene zegt: ”Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen…” (Soerat Al maa-iedah, aayah 3).
En Allah de Verhevene zegt: ”Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.” (Soerat Aalie-iemraan, aayah 19).
En Allah de Verhevene zegt: ”En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
(Soerat Aalie-iemraan, aayah 85).
Allah heeft voor de mensheid verplicht gesteld om in Allah te geloven en de islam als religie te nemen. Hij zei sprekend tegen Zijn boodschapper : ”Zeg: ”O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiden volgen.” (Soerat Al A’raaf, aayah 158).
In de authentieke verzameling van Moesliem heeft Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: ”Bij Degene die mijn ziel in Zijn handen heeft. Eenieder die van mij hoort uit deze volk, hetzij een jood of een christen. En hij sterft en gelooft niet in hetgeen waarmee ik neergezonden ben, voorwaar, hij zal behoren tot de bewoners van het Hellevuur.”
En het geloof erin: Het zien in hetgeen wat in de islam zit als waarheid tegelijkertijd het te accepteren en niet alleen de boodschap zien als waarheid. Daarom was Aboe Taalieb niet iemand die gelooft heeft in de boodschapper ook al zag hij de boodschap van de islam als waarheid en erkende de islam als de beste religie. Hij had de islam niet geaccepteerd en daarom behoort hij tot één van de bewoners van de Hel.
Islam bevat alle goede zaken die andere religies niet bevatten. Uitblinkend op de andere religies omdat deze geschikt is voor elke tijdperk, plaats en volk.
Allah zegt, sprekend tegen Zijn boodschapper : ”En Wij hebben jou het boek (de Qor’aan) met de waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooral ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken.
Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.”
(Soerat Al Maa-iedah, aayah 48).
De betekenis van de geschiktheid van de islam voor ieder tijdperk, plaats en volk is dat het zich eraan houden niet de vooruitgang belemmert in welke tijdperk en locatie dan ook.
Het is zelfs hetgeen wat voordeling voor hun is. Dit wil niet zeggen dat de islam aangepast kan worden aan de wensen van een bepaalde tijdperk, volk of plaats zoals bepaalde mensen verlangen.
Islam is de ware religie, waarvoor Allah verzekerd heeft voor degenen die zich daaraan vastklampen om hen de winnaars te laten zijn en hen laat uitblinken boven de rest. Allah de Verhevene zegt: ”Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er en afkeer van.” (Soerat At-tawbah, aayah 33).
En Allah de Verhevene zegt: ”En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.” (Soerat An-noer, aayah 55).
Islam is een geloofsleer (‘aqidah) en een wetgeving (shari’a). Het is volmaakt in de geloofsleer en wetgeving.
Islam beveelt om de monotheïsme (eenheid) van Allah te erkennen en verafschuwt afgoderij en het toekennen van deelgenoten aan Allah.
-Beveelt eerlijkheid en verafschuwt de leugen.
-Beveelt vertrouwen en verafschuwt het wantrouwen.
-Beveelt loyaliteit en verafschuwt het verraad.
-Beveelt het gehoorzamen en eren van de ouders en verafschuwt het ongehoorzaam zijn aan de ouders.
-Beveelt het bezoeken van familieleden en naasten en verafschuwt het breken van de familiebanden.
Algemeen gezegd, beveelt de islam het voortreffelijke gedrag en ethiek en verafschuwt al het slechte. De islam beveelt het verrichten van alle goede daden en verafschuwt de slechte daden.
Allah de Verhevene zegt:
”Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwachten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” (Soerat An-nahl, aayah 90).[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]
DE BETEKENIS VAN TAWHIED
Tawhied = de centrale uniciteit van God; monotheïsme; God’s oppermacht over het universum.
Allah (swt) accepteert de getuigenis van een moslim als diegene zegt:
“Ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is”
dit is de basis van de Islam. Zonder deze getuigenis ben je geen moslim. De geloofsgetuigenis bestaat uit 2 delen:
1) in het eerste deel erkent de moslim dat Allah (swt) één God is: ” Zeg: Allah is de enige Allah is zichzelf genoeg, eeuwig. Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is aan Hem in enig opzicht gelijk” {112: Ichlaas}
2) in het tweede deel erkent de moslim dat de boodschap van God, de Qor’aan aan de profeet Mohammed (vzmh) is geopenbaard. Zijn leven is een perfecte voorbeeld en dient nagevolgd te worden.
“Zeg: als jullie van God houden, volg mij dan en God zal ook van jullie houden en jullie je zonden vergeven. God is vergevend en barmhartig”
“Zeg: gehoorzaam God en de gezant, maar als jullie je afkeren… God heeft de ongelovigen niet lief” { Ali Imraan 31,32}[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT” icon=”plus-square-1″]